lagen.nu

Kontradiktionsprincipen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den princip som säger att ingen får dömas ohörd och att en part skall ha kännedom om samt möjlighet att kommentera allt material i målet för att på så sätt kunna påverka domstolens beslut.

Principen finns inte explicit uttryckt i rättegångsbalken, men uttrycks indirekt i Europakonventionens artikel 6 och innefattas i begreppet ”rättvis rättegång”, se NJA 2006 s. 394.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2017 s. 256: En tingsrätt har avvisat ett rättegångsombud utan att parten eller ombudet fått tillfälle att yttra sig i frågan. Detta har ansetts utgöra ett rättegångsfel.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation