lagen.nu

Konsumentköp

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

När köpavtal ingås mellan konsument och näringsidkare gäller alltid KKL, som, till skillnad från KöpL, är tvingande. Lagens struktur stämmer i övrigt i stort överens med KöpL. Konsumentskyddet i KKL består främst i att en näringsidkare inte kan avtala bort konsumentens rättigheter, samt att bestämmelser kring varans beskaffenhet (se Felaktig vara) och skadeståndsersättning är strängare, till konsumentens fördel.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Konsumentköp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 2001 s. 138: Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst.
NJA 2001 s. 155: Frågor om försäljning av en segelbåt var att bedöma enligt köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) samt om båten var att anse som felaktig.
NJA 2013 s. 524: Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för...
NJA 2015 s. 233: Konsumentköp. Beviskrav och betydelsen av köparens undersökning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation