lagen.nu

Konsument

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

"En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" (1 § 4 st konsumentköplagen).

Begreppet förkommer även i många andra lagar, särskilt på konsumenträttens område, med en liknande definition. Eftersom en konsument enligt denna definitionen ska vara en fysisk person kan inte exv. en förening eller ett dödsbo räknas som konsument. Däremot kan en person som köper en vara, och sedan säljer den vidare, fortfarande räknas som konsument så länge som försäljningen inte utgör näringsverksamhet.

För att konsumenträttsliga regler, exv konsumentköplagen, ska bli tillämpliga måste det vara fråga om ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare. Om en konsument köper en begagnad bil av en annan konsument blir dessa regler inte tillämpliga. Istället gäller köplagen, som också gäller när två näringsidkare handlar med varandra.

I vissa sammanhang, framförallt ekonomiska, har begreppet en vidare definition och betyder snarare var och en som är slutförbrukare av varor eller tjänster.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Konsument finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (16)

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1981 s. 400: Fackman i byggnadsbranschen har ej ansetts äga vid försäljning av fastighet till enskild konsument genom en allmän friskrivning frånsäga sig ansvar för dolda konstruktionsfel av allvarlig art i ett...
NJA 1981 s. 711: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1982 s. 800: Tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1983 s. 510: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.
NJA 1983 s. 576: Fråga om tillämpning av 18 kap 5 § 2 st RB.
NJA 1986 s. 44: Sedan ett avbetalningskontrakt i konsumentförhållande avseende en bil pantförskrivits, erlade köparen betalning inte till panthavaren utan till säljaren. 10 § 1 st konsumentkreditlagen (1977:981) har...
NJA 1986 s. 596: Ett trähusföretag sålde ett monteringsfärdigt hus till en konsument. Tvist uppkom om avtalets innebörd. Anbud från konsumenten hade för trähusföretaget mottagits av en försäljare, som ej var behörig...
NJA 1986 s. 696: En bilförsäljare sålde genom kreditköp en bil till en konsument och överlät kreditfordringen till ett finansbolag. Bilförsäljaren sålde därefter genom ett nytt kreditköp en annan bil till konsumenten...
NJA 1987 s. 982: Fråga huruvida reseförsäkring förnyats enligt 14 § konsumentförsäkringslagen.
NJA 1989 s. 773: I avtal om byggnadsentreprenad, på vilket Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är köpare (ABS 80) var tillämpliga, var bestämt att köpeskillingen skulle erläggas när...
NJA 2001 s. 138: Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst.
NJA 2015 s. 110: Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig...
NJA 2016 s. 1011: Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.
RH 2011:20: En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näringsidkare. I avtalet har föreskrivits att det förlängs med ett år om det inte sägs upp skriftligen av konsumenten senast två...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation