lagen.nu

Konkursfordran

Ingen har skrivit en beskrivning av "Konkursfordran" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1990 s. 110: Enligt en klausul i skuldebrev skulle långivaren, om lånet till följd av exekutiv auktion eller eljest betalades i förtid, ha rätt till gottgörelse för skada som kunde uppkomma därigenom. Fordran på...
NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs. I konkursansökningen hänvisades till att betalningssäkring beviljats för ett belopp motsvarande den åberopade...
NJA 2007 s. 519: Ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att konkursgäldenärens hyresavtal upphört att gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra för...
NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.
NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte vunnit laga kraft. Domstolen har underlåtit att självständigt pröva om det fanns en skattefordran och har direkt lagt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation