lagen.nu

Konkursförvaltare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Konkursförvaltare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Konkursförvaltare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (51)

NJA 1981 s. 764: Till konkursförvaltare har konkursdomaren utsett en advokat vilken uppfyller de krav som anges i 44 § konkurslagen. Enbart den omständigheten att den utsedde inte upptagits på en av...
NJA 1982 s. 404: Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs, ansöker konkursförvaltaren hos kronofogdemyndigheten om handräckning enligt 54 § konkurslagen för att utfå räkenskapsmaterial som bolaget överlämnat till ett...
NJA 1983 s. 348: Kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs har ansetts icke vara behörig att på det allmännas vägnar fullfölja talan i HD i mål ang arvode till konkursförvaltare. 20 § RP.
NJA 1983 s. 905: Konkursbeslut har undanröjts på den grunden att gäldenären redan var försatt i konkurs. Då arvode till den förvaltare som utsetts med anledning av konkursbeslutet inte kan uttas ur den egendom som...
NJA 1985 s. 299: Mot beslut varigenom slutlig konkursförvaltare utsetts förde vissa borgenärer i konkursen talan i HovR:n med yrkande att förvaltaren skulle entledigas eller flera förvaltare förordnas. Talan lämnades...
NJA 1985 s. 376: Förvaltare i aktiebolags konkurs överlät den fordran på skadestånd mot styrelsens ledamöter som kunde tillkomma konkursboet. Hinder har ansetts inte föreligga för förvärvare av fordringen att för...
NJA 1986 s. 113: Näringsidkare i konkurs har sökt allmän rättshjälp i mål om fastställande av arvode till konkursförvaltaren. Fråga har ansetts vara om angelägenhet som uppkommit i konkursgäldenärens...
NJA 1987 s. 105: Sedan ett aktiebolag sålt viss egendom, som omfattades av företagsinteckning, inställde bolaget betalningarna. Ackordscentralen fick i uppdrag att försöka få till stånd ett underhandsackord. En...
NJA 1987 s. 143: Fråga om fördelning av konkursförvaltares arvode på olika slags egendom i konkursboet (81 § konkurslagen).
NJA 1987 s. 349: Fråga om skyldighet för konkursförvaltare att utge varselavgift enligt 17 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.
NJA 1988 s. 262: Fråga om beräkning av arvode för uppdrag som konkursförvaltare då arbetet med förvaltningen har utförts inte bara av förvaltaren själv utan också av andra personer inom den advokatbyrå där han är...
NJA 1988 s. 374: Ett aktiebolag som upplösts genom en konkurs som avslutats utan överskott har ansetts icke äga föra talan om skadestånd mot revisor och bank som anlitats av konkursförvaltaren i konkursen.
NJA 1988 s. 433: Borgenär har ansetts sakna rätt att självständigt överklaga avgörande i återvinningsrättegång, när återvinning påkallats av konkursförvaltaren genom anmärkning mot bevakning. 40 b och c §§ KL...
NJA 1989 s. 383: Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672).
NJA 1991 s. 755: Fråga vid en företagskonkurs om fördelning av förvaltarens arvode för fortsatt drift av konkursföretaget på olika slags egendom i konkursboet.
NJA 1992 s. 548: Fråga huruvida konkursförvaltare har rätt till ersättning av konkursboet för tidsspillan med anledning av inställelse som vittne i brott mål mot konkursgäldenärens ställföreträdare.
NJA 1992 s. 887: Konkursförvaltare får inte lyfta sitt arvode, förrän rättens beslut om det har vunnit laga kraft, men har tillgodoräknats ränta på beloppet från dagen för slutredovisningen.
NJA 1993 s. 517: Fråga om personer som föreslagits till granskningsmän i konkurs varit lämpliga för uppdraget. 7 kap 30 § KL.
NJA 1995 s. 627: En konkursförvaltare överlät konkursboets rörelse på villkor bl a att köparen övertog ansvaret för alla kostnader som uppstått i rörelsen från och med konkursdagen varvid undantag emellertid gjordes...
NJA 1996 s. 618: Konkursförvaltare har vid sidan av arvode enligt taxa erhållit ersättning för kostnader avseende telefaxsändningar, porto och fotokopior.
NJA 1996 s. 700: Konkursförvaltare har ansetts skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada som han genom vårdslös förvaltningsåtgärd åsamkat tredje man och som består i förlust till följd av att denne tillhörig...
NJA 1996 s. 794: Konkursförvaltare har vid sidan av arvode, som bestämts med överskridande av gällande taxebelopp, erhållit ersättning för kostnader avseende telefaxsändningar, porto och fotokopior. - Tillika fråga...
NJA 1997 s. 485: Fråga i mål angående skadeståndstalan mot konkursförvaltare om tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap 18 § KL om fördelning av konkurskostnaderna på olika slag av egendom.
NJA 1997 s. 503: Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande i visst fall av option.
NJA 1998 s. 10: När en konkursförvaltare har vidtagit samtliga åtgärder till avveckling av konkursbona och gjort vad som ankommer på honom enligt KL när det gäller utredning av brott, har det ansetts inte motiverat...
NJA 1998 s. 145: I den ersättning konkursförvaltare vid sidan av arvode har rätt till för kostnad för fotokopior skall inräknas endast kostnaderna för papper och toner.
NJA 1998 s. 685: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan.
NJA 1998 s. 857: I ärende om kostnadsersättning till konkursförvaltare har 31 kap 2 § RB ansetts tillämplig. Kostnaden för ombud har emellertid i målet inte ansetts vara skäligen motiverad för att förvaltaren skulle...
NJA 1999 s. 131: Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan borgenärer, väcka talan om återvinning utan att den av processen berörde borgenären ställt säkerhet för samtliga...
NJA 1999 s. 282: Fråga om fördelning av konkursförvaltares arvode på olika slags egendom i konkursboet (14 kap 18 § KL).
NJA 1999 s. 358: Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av i boet ingående fastigheter. Dessa har visat sig inte kunna säljas. De gjorda utläggen har inte ansetts vara...
NJA 1999 s. 665: Fråga om skäligheten av arvode för uppdrag som konkursförvaltare.
NJA 2000 s. 475: Arbete som utförts av ett sakkunnigt biträde som med stöd av 7 kap. 11 § konkurslagen anlitats av en konkursförvaltare räknas som förvaltarens eget när ersättningen till förvaltaren bestäms.
NJA 2001 s. 870: I ett konkursärende har TRen hänskjutit en fråga enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken. Frågan hade uppkommit med anledning av att TRen skulle bestämma om fördelning av konkurskostnader enligt 14 kap....
NJA 2001 s. 872: Advokat som drev advokatrörelse i aktiebolag försattes i konkurs. Fråga om konkursboet var redovisningsskyldigt till bolaget för konkursförvaltararvode som efter konkursutbrottet tillerkänts...
NJA 2001 s. 99: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets fastighet och tog upp ett lån för detta ändamål utan att först samråda med en bank som hade fordran med bästa rätt i...
NJA 2003 s. 203: Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.
NJA 2003 s. 599: Ett företag som utövade miljöfarlig verksamhet med tillstånd enligt MB har försatts i konkurs, varvid konkursboet övertagit driften av verksamheten. Fråga om konkursförvaltaren kan åläggas...
NJA 2004 s. 777: Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till förmån för konkursgäldenären och om konkursförvaltaren i så fall kunnat återta beslutet.
NJA 2005 s. 443: Frågor om konkursförvaltares skadeståndsskyldighet för underlåtenhet att väcka talan om återvinning och för underlåtenhet att höra särskilt berörd borgenär i återvinningsfrågan.
NJA 2006 s. 420: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen har inte någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden vid ogillande av talan kan få...
NJA 2007 s. 471: Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär när förvaltare i konkurs skall utses.
NJA 2009 s. 823: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I=Ö 311-09) samt i visst fall för kontoutdrag och bankallegat (II=Ö 314-09) har ansetts vara ersättningsgilla som...
NJA 2014 s. 922: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara förvaltare i gäldenärens efterföljande konkurs, när det har bedömts att förvaltaren i konkursen inte behöver granska egna...
NJA 2015 s. 132: Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för försäljning av fast egendom är från allmän synpunkt nyttiga, gäller inte för sådana åtgärder något undantag från kravet på...
RH 1997:107: En konkursförvaltare har bevakat en statens fordran enligt lönegarantilagen och uttryckligen angett, att han gjort bevakningen i egenskap av förvaltare. Bevakningen har avvisats.
RH 1998:83: En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget försattes senare i konkurs och advokaten utsågs till konkursförvaltare. Omständigheterna ansågs vara sådana att hans opartiskhet i...
RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttjande av lönegarantilagen trots att han på ett tidigt stadium av konkursen insett att det inte förelåg några affärsmässiga...
RH 2010:13: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen och där en förvaltare entledigats och en annan förordnats att slutföra uppdraget.
RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på brottsutredning och brottsanmälan har frågor uppkommit dels om hur långt förvaltarens utredningsskyldighet sträcker sig när det hos...
RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i enlighet med 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672). Hovrätten har med hänsyn till omfattningen av det arbete som utförts,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation