lagen.nu

Kommunalbesvär

Ingen har skrivit en beskrivning av "Kommunalbesvär" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Kommunalbesvär finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (16)

RÅ 1993 ref. 12: Ett landstings tvätteristyrelse har - för att utnyttja ett tillgängligt kapacitetsutrymme - erbjudit privata kunder sina tjänster. Fråga om styrelsen överskridit sin befogenhet (I och II).
RÅ 1993 ref. 25: Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom beslut att vid sjukhus tillhandahålla likkistor till självkostnadspris.
RÅ 1993 ref. 32: Malmö kommun har inför riksdagsbeslutet i frågan om en fast förbindelse över Öresund anslagit medel till en kampanj med syftet att skapa opinion för en viss lösning av denna fråga. Kommunen har...
RÅ 1993 ref. 35: Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 250 000 kr varit kompetensenligt.
RÅ 1993 ref. 46: Avgift har inte ansetts kunna tas ut för kost till psykiskt utvecklingsstörd som erhöll särskild omsorg enligt 4 § första stycket 3. omsorgslagen i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
RÅ 1993 ref. 47: Kommunalt beslut angående åtagande från kommuns sida att vederlagsfritt dels iordningställa lokaler i viss fastighet dels upplåta lokalerna till bildningsförbund har ansetts innefatta bedömningar av...
RÅ 1993 ref. 77: Prövning av elevs behov av skolskjuts mot enbart färdvägens längd har, när färdvägen går över vatten, ansetts stå i strid med skollagen (1985:1100).
RÅ 1993 ref. 82: Kommuns beslut att avveckla viss fritidshemsverksamhet har inte ansetts strida mot socialtjänstlagen.
RÅ 1993 ref. 84: Kyrkoråd i församling, som ingår i total flerpastoratssamfällighet, har beslutat att inköpa orgel som utgör byggnadstillbehör till församlingskyrkan. Beslutet har ansetts innebära överskridande av...
RÅ 1993 ref. 93: Kommuns bidrag till företagshälsovård för andra än kommunens anställda (extern företagshälsovård) har ansetts kunna i och för sig omfattas av den kommunala kompetensen. Beslut om sådant bidrag har...
RÅ 1993 ref. 98: Fråga om kompetensenligheten av ett kommunfullmäktigebeslut att i syfte att främja sysselsättningen inom kommunen teckna borgen för ett privat företags lån. Förelåg "synnerliga skäl" enligt 2 kap. 8...
RÅ 1994 ref. 12: Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i kommunen till noll kr. Beslutet har inte ansetts strida mot lagen (1923:116) om hundskatt.
RÅ 1994 ref. 14: Sjukvårdsnämnds beslut att inrätta befattning som områdeschef med administrativt ledningsansvar över två barnkliniker vid ett sjukhus har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 14 § hälso- och...
RÅ 1994 ref. 23: Kommunfullmäktiges beslut om deltagande i en västsvensk EG- representation i Bryssel samt om anslag av medel härför har ansetts kompetensenligt.
RÅ 1995 ref. 12: Skollagen har inte ansetts grunda rätt för elever med fri skolskjuts att utan avgift få tillsyn inom ramen för den kommunala fritidsverksamheten under tiden mellan skoldagens slut och skolskjutsens...
RÅ 1995 ref. 24: Kommunfullmäktige har beslutat om barnomsorgstaxa, som varit oberoende dels av antalet barn inom omsorgen från varje familj dels av den tid som varje barn utnyttjat (I) eller som varit oberoende av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation