lagen.nu

Körkort

Ingen har skrivit en beskrivning av "Körkort" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Körkort finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (38)

AD 1999 nr 36: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i 25 § anställningsskyddslagen uppkommer fråga om de berörda arbetstagarna saknade tillräckliga kvalifikationer...
AD 2010 nr 34: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 § anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en arbetstagare i ett städföretag saknade tillräckliga kvalifikationer för det...
HFD 2014 ref. 80: Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska...
HFD 2015 ref. 16: Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination.
HFD 2015 ref. 76: Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.
HFD 2016 ref. 18: Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare när körkortshavaren gjort sig...
HFD 2016 ref. 64: Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.
NJA 1982 s. 350: Fråga - i fyra fall - om bestämmande av påföljden för rattfylleri under hänsynstagande till de svårigheter som återkallelse av körkort medfört för gärningsmannen i hans yrkes- eller...
NJA 1986 s. 392: Förare, vilkens körkort återkallats, har, trots att spärrtiden löpt ut, inte ansetts berättigad att köra bil innan körkort lämnats ut, Föraren har frikänts på grund av att han inte haft uppsåt att...
NJA 1986 s. 525: Enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) gällde tidigare att ett körkort blev ogiltigt, om det inte efter ansökan av körkortshavaren förnyades inom viss tid. Efter lagändring, som trädde i kraft d 1...
NJA 1993 s. 157: Förare, vilkens körkort återkallats, har kört bil sedan spärrtiden löpt ut, då han av oaktsamhet trodde att han var berättigad härtill, trots att han inte ansökt om körkortstillstånd. Eftersom...
NJA 2008 s. 986: En tilltalad har dömts för rattfylleri, varvid tingsrätten har uttalat att åtalet varit styrkt. I domskälen har tingsrätten dock antecknat att brotten begåtts en annan dag än den som angetts i...
NJA 2015 s. 587: Ne bis in idem. Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott strider inte mot artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.
RÅ 1993 ref. 53: Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett återkallelse av körkort oaktat föraren dessförinnan kört prickfritt under lång tid.
RÅ 1993 ref. 68: En utbildningsledare och trafiklärare har gjort sig skyldig till rattfylleri. Alkoholkoncentrationen i blodet uppgick till 0,19 mg alkohol per liter utandningsluft. Med beaktande av samtliga...
RÅ 1994 ref. 41: Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelse. (I-III)
RÅ 1994 ref. 46: Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.
RÅ 1994 ref. 70: Vid körkortsingripande på grund av upprepade hastighetsöverträdelser har beaktats även sådan tidigare överträdelse som föranlett återkallelse av körkort.
RÅ 1994 ref. 71: Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
RÅ 1994 ref. 9: Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något...
RÅ 1995 ref. 3: En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstänkt under bevakning, kört mot rött ljus och därvid kolliderat med en personbil, varvid person- och fordonsskador uppkommit....
RÅ 1995 ref. 61: Körkort har återkallats med stöd av 16 § 6 körkortslagen då körkortshavare dömts till fängelse fyra år för grov misshandel och olaga tvång (I), resp. överlämnats till rättspsykiatrisk vård för dråp...
RÅ 1995 ref. 81: En körkortshavare har med stöd av 34 § körkortsförordningen som villkor för fortsatt körkortsinnehav ålagts att inkomma med ett läkarintyg, grundat på månatliga undersökningar under en sammanhängande...
RÅ 1996 ref. 11: Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
RÅ 1996 ref. 98: Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körkortshavare som var misstänkt för att genom att lämna muta ha erhållit obehörig hjälp med att få sitt körkortsprov godkänt...
RÅ 1997 ref. 39: Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots...
RÅ 1999 ref. 45: En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i...
RÅ 1999 ref. 61: I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett godkänt föreläggande om ordningsbot avseende en förseelse mot vissa bestämmelser angående säkring av last på fordon. Förseelsen...
RÅ 2000 ref. 65: Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av brott har ansetts förenlig med den i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen angivna principen att ingen skall...
RÅ 2002 ref. 25: Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.
RÅ 2002 ref. 60: I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit löpa ut innan frågan om spärrtidens längd avgjorts av högre instans har spärrtiden räknats från delgivningen av den högre...
RÅ 2003 ref. 95: Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripande med anledning av en trafikförseelse som Vägverket underrättat länsstyrelsen om utan att underrättelseskyldighet förelegat.
RÅ 2004 ref. 56: Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.
RÅ 2006 ref. 48: Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan utgöra grund för körkortsåterkallelse.
RÅ 2006 ref. 85: Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation...
RÅ 2008 ref. 12: En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
RÅ 2009 ref. 24: Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.
RÅ 2009 ref. 58: En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation