lagen.nu

Jordbruksarrende

Ingen har skrivit en beskrivning av "Jordbruksarrende" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Jordbruksarrende finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1984 s. 251: Jordbruksarrendator, som bedrivit svinuppfödning i den arrenderade fastighetens ladugård, har överlåtit denna rörelse och till förvärvaren utan jordägarens samtycke upplåtit nyttjanderätt till...
NJA 1984 s. 381: Bestämmelsen i 4 § 2 st räntelagen har tillämpats på fordran på avträdesersättning vid jordbruksarrende. Härvid har ränta på förfallet belopp ansetts börja utgå en månad efter det att borgenären...
NJA 1985 s. 527: Sedan arrendenämnd beslutat om förlängning av arrendeavtal avseende jordbruksarrende och fastställt villkor för arrendet fullföljdes talan till fastighetsdomstolen enbart beträffande villkoren....
NJA 1990 s. 533: Fråga vid tillämpning av lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, om arrendeavtalet avsåg ett s k gårdsarrende. Vidare fråga om omfattningen av inskrivningsmyndighetens...
NJA 2000 s. 100: Fråga om arrendenämnds behörighet att pröva villkor om mjölkkvot i samband med förlängning av avtal om jordbruksarrende.
NJA 2017 s. 577: Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det...
RH 2006:36: I tvist om förlängning av jordbruksarrende ansågs förutsättningar för jordägares självinträde enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 jordabalken föreligga.
RH 2008:37: Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrenderätt till sin dotter.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation