lagen.nu

Jakt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Jakt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Jakt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2015 ref. 79: Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.
MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i enlighet med gällande jaktlagstiftning. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig i enlighet med lagstridighetsprincipen och...
MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövning av verksamheten vid en skjutbana föreskrev Miljööverdomstolen (MÖD) att tidigare meddelade villkor om bl.a. blysanering...
NJA 1986 s. 833: Vid reglerad älgjakt på två angränsande jaktområden, under tid då älg var fridlyst, har en älg påskjutits utanför skyttens jaktområde men fallit och omhändertagits innanför dess gränser. Åtal för...
NJA 1991 s. 567: En älgjägare har ålagts skadestånd därför att han under jakt av vårdslöshet dödat en hund. Frågan om skadeståndet skulle jämkas på grund av medvållande med hänsyn till att hundägaren använt djuret...
NJA 1991 s. 650: Fastighetsägare som påskjutit två älgkalvar på sin villatomt har ej ansetts skyldig utge ersättning för skada som drabbat älgbeståndet på kringliggande jaktmarksområde.
NJA 1995 s. 249: Den som olagligen dödat järv har förpliktats utge skadestånd till staten.
NJA 2004 s. 786: En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förelegat. Tillika fråga om ansvarsfrihet på grund av...
NJA 2008 s. 1165: En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal för jaktbrott mot en person vars fastighet ingått i viltvårdsområdet, när åtalet avsett att denne jagat inom...
RÅ 1993 ref. 50: Jaktstämma enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområden har ansetts äga meddela föreskrifter om skjutprov som villkor för deltagande i älgjakt.
RÅ 1994 ref. 37: Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens...
RÅ 2001 ref. 56: En markägare har med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen ansetts ha rätt till domstolsprövning av ett beslut av en jaktvårdsområdesförening utan hinder av att beslutet enligt lagen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation