lagen.nu

Järnvägstrafik

Ingen har skrivit en beskrivning av "Järnvägstrafik" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Järnvägstrafik finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder -----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens dom i vilken Banverket vid vite förelades att vidta...
MÖD 2007:48: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder ----- Banverket hade för att minska störning av tågtrafiken vidtagit åtgärder inomhus på en fastighet genom att sätta in tilläggsrutor i fönster och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation