lagen.nu

Jämkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Jämkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Jämkning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (92)

AD 1998 nr 36: Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej överstigande tre månader, avtalas även i de fall arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så ej föranleder och fråga ej är...
AD 2013 nr 34: Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett antal medlemsföretag i två arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationerna har gjort gällande att förbundet kränkt...
AD 2013 nr 43: En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrkande om bl.a. skadestånd enligt skadeståndslagen under påstående att arbetsgivaren vållat honom en arbetsskada. Arbetsgivaren...
AD 2013 nr 5: En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda. Den anställde satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom de som var fackligt anslutna....
AD 2016 nr 55: Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtalet, har betalat sina arbetstagare lön med fördelningstalet 0,88. Arbetstagarna hade varken yrkesbevis eller erkännandeintyg,...
AD 2017 nr 38: En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samband därmed överlåtit sin egen rörelse och kundstock till arbetsgivaren. Anställningsavtalet innehöll en konkurrensklausul enligt...
MÖD 2000:57: Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet----- Prövningsavgiften för en bro ska beräknas utifrån det tillståndssökta projektet i sin helhet. Avgiften har emellertid jämkats med...
MÖD 2003:23: Brukningsavgift för avlopp-----Ett avloppsavtal mellan en bostadsrättsförening och en kommun innebar en tidsobegränsad befrielse från brukningsavgifter för föreningen. Va-nämnden jämkade avtalet med...
MÖD 2003:39: Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr mot en fastighetsägare för att denne inte hade följt ett föreläggande att ansluta fastighetens avlopp till en godkänd...
MÖD 2008:12: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite om 40 000 kr att släppa ut avloppsvatten från sin fastighet. Fastighetsägaren ansökte då omgående hos nämnden om tillstånd...
MÖD 2008:19: Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr per månad hade väckts först elva månader efter det att verksamheten skulle ha upphört. Miljööverdomstolen fann att vid...
MÖD 2008:31: Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda skäl att jämka ett vite mot bakgrund av bl.a. att den olagliga handlingen skett av misstag.
MÖD 2010:18: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om omfattningen av verksamhetsutövarens ansvar enligt 10 kap.4 § Miljööverdomstolen uttalade att skälighetsavvägningen ska ske i två steg. För...
MÖD 2010:19: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Inom ett område har A bedrivit järnvägs- och bussverksamhet. Kommunen B avsåg att exploatera området för bl.a. bostäder. Fråga om omfattningen av...
MÖD 2012:59: Regresstalan om ersättning för efterbehandlingskostnader m.m.-----Efter köp av en fastighet på vilken bedrivits industriell verksamhet sedan början av 1900-talet har en större petroleumförekomst...
NJA 1981 s. 1113: En byggherre erhöll byggnadslov att uppföra ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 73,5 kvm. Han påbörjade därefter utan att annat byggnadslov erhållits uppförandet av ett enfamiljshus om...
NJA 1981 s. 1215: Fråga om jämkning av underhållsbidrag med anledning av den underhållsskyldiges föräldraledighet.
NJA 1981 s. 534: Fråga om återvinning enligt 35 § konkurslagen och om jämkning enligt 40 § samma lag.
NJA 1981 s. 829: Fråga, vid återvinning enligt 37 § konkurslagen, om jämkning enligt 40 § samma lag.
NJA 1982 s. 133: Moder till två barn, om vilka fadern har vårdnaden, är bidragsskyldig gentemot barnen. Hon får i nytt äktenskap ytterligare två barn och slutar med anledning därav en halvtidsanställning som...
NJA 1982 s. 230: Fråga om ogiltigförklaring eller jämkning av preliminärt bodelningsavtal med tillämpning av 11 kap 16 § GB eller grunderna för 36 § avtalslagen.
NJA 1983 s. 194: En underhållsskyldig har lämnat en fast anställning och startat ett eget företag. Fråga om jämkning av underhållsbidrag på grund av ändrade förhållanden.
NJA 1983 s. 241: Allmän domstol har ansetts behörig att pröva underhållsskyldigs talan mot försäkringskassa om fastställelse av storleken av fordran som kassan förvärvat mot honom enligt 15 § lagen (1964:143) om...
NJA 1983 s. 379: Fråga om jämkning jämlikt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
NJA 1983 s. 385: Arrendeavgift och indexklausul i ett år 1950 slutet arrendeavtal, avseende tomt för fritidsbostad och med en giltighetstid på 49 år, har jämkats med tillämpning av 36 § avtalslagen.
NJA 1983 s. 522: Tillämpning av 12 § trafikskadelagen (1975:1410) i två fall då en psykiskt sjuk person på grund av eget handlande hamnat framför en lastbil och därvid förorsakats svår personskada. I det ena fallet...
NJA 1983 s. 678: I mål om jämkning av underhållsbidrag enligt 7 kap 10 § FB har den bidragsskyldige fadern ansetts efter omgifte få tillgodoräkna sig förbehållsbelopp enligt 7 kap 3 § samma balk för sin nya hustru,...
NJA 1984 s. 420: Oljeutsläpp ägde rum i Oxelösunds hamn från ett tankfartyg, som efter grundkänning i samband med tillägg vid kajplats i hamnen fått läckage i en bunkertank. Hamnanläggningens ägare yrkade ersättning...
NJA 1984 s. 487: En år 1966 meddelad dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats på grund av ändrade förhållanden. Vid jämkningen har 11 kap 14 § GB i dess nu gällande lydelse tillämpats. Därvid har...
NJA 1985 s. 309: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en cyklist, som var ensam vållande till sammanstötningen.
NJA 1985 s. 355: Fråga i mål om ersättning för upplåtelse av ledningsrätt huruvida det ålegat rätten att, utan att part i behörig ordning yrkat det, ta upp fråga om jämkning enligt 13 § 1 st ledningsrättslagen...
NJA 1985 s. 414: En man avled 1979 och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och en utom äktenskap född dotter. Under en kort period i slutet av 1969 hade makarna företagit en serie rättshandlingar -...
NJA 1985 s. 673: Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift. 31 § 4 st trafikskadelagen (1975:1410).
NJA 1986 s. 140: Förbuden i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB att fullfölja talan mot HovR:s beslut avseende bl a interimistiskt förordnande om underhåll till make och barn har ansetts inte omfatta beslut varigenom...
NJA 1986 s. 193: Fråga om jämkning jämlikt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
NJA 1986 s. 623: Fråga, vid återvinning enligt 37 § konkurslagen, om jämkning enligt 40 § samma lag (I och II).
NJA 1986 s. 89: Arvsskattemål. Jämkning i testamente för utfående av laglott har påkallats först efter bouppteckningens registrering. Med hänsyn till att dödsbodelägarna haft särskild anledning att räkna med att...
NJA 1987 s. 193: I brottmål vari revisionstalan av den tilltalade förts i ansvarsdelen angående straffmätningen och i skadeståndsdelen angående jämkning har HD upptagit frågan om prövningstillstånd i ansvarsdelen för...
NJA 1987 s. 376: Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtliga brott av 18-årig gärningsman.
NJA 1987 s. 561: Fråga om fastställt maximibelopp för rättshjälpsavgift skall jämkas när den som erhållit rättshjälp avlidit och rättshjälpen övergått till dödsboet.
NJA 1987 s. 585: I mål om expropriationsersättning har prövningstillstånd ej meddelats. Yrkande av expropriaten om jämkning av expropriationsersättningen enligt 4 kap 4 § 2 st expropriationslagen på grund av höjning...
NJA 1987 s. 639: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare.
NJA 1987 s. 749: Tillämpning av jämkningsregeln i 18 § 2 st trafikskadelagen då skada uppkommit på en bil vid sammanstötning med en s k hjullastare, vars förare var ensam vållande till sammanstötningen.
NJA 1989 s. 346: Tolkning av villkor i försäkringsavtal. Fråga tillika om tillämpning av 36 § avtalslagen.
NJA 1989 s. 519: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd mervärdeskatt. 2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
NJA 1989 s. 597: Fråga huruvida särskilda skäl förelegat att jämka ersättningen till rättshjälpsbiträde som uteblivit från huvudförhandling. 22 § 3 st rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1989 s. 614: Enligt ett avtal om underhåll m m, som träffats mellan makar i anledning av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun erhålla hälften av mannens efterlevandepension från försäkringsbolaget SPP....
NJA 1989 s. 796: Fråga om skyldighet att ersätta ren förmögenhetsskada som orsakats av brott (osant intygande). Tillika fråga om jämkning av skadeståndet på grund av medvållande. 2 kap 4 § samt 6 kap 1 § 2 och 3 st...
NJA 1990 s. 196: Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av misshandel. Betydelsen av att brottsskadeersättning kan väntas utgå till den skadelidande.
NJA 1990 s. 697: Fråga om befrielse från underhållsskyldighet med anledning av den underhållsskyldiges föräldraledighet.
NJA 1991 s. 567: En älgjägare har ålagts skadestånd därför att han under jakt av vårdslöshet dödat en hund. Frågan om skadeståndet skulle jämkas på grund av medvållande med hänsyn till att hundägaren använt djuret...
NJA 1992 s. 660: Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
NJA 1992 s. 782: Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då...
NJA 1993 s. 474: Dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats med hänsyn till att den underhållsberättigade fått pension.
NJA 1993 s. 583: Fråga om jämkning av äktenskapsförord enligt 12 kap 3 § ÄktB.
NJA 1993 s. 727: Fråga om jämkning av skadestånd på grund av uppsåtligt brott, 2 kap 2 § skadeståndslagen. - När skadestånd för en och samma skada jämkats för flera skadevållare har solidariskt ansvar inte ålagts, 6...
NJA 1994 s. 172: Frågor om giltigheten av sådana villkor för en på kollektivavtal grundad tjänstegrupplivförsäkring som innebär att försäkringsbolaget har förbehållits rätt att ensidigt avgöra om sammanboende...
NJA 1994 s. 359: Ett avtal med en kommun träffat år 1954 innehöll beträffande uppräknade fastigheter en bestämmelse om befrielse för all framtid från brukningsavgift för spillvattenavlopp. Bestämmelsen har jämkats...
NJA 1994 s. 532: Uppdragstagare, som mot betalning utfört prov rörande tygs ljushärdighet, har ansetts skadeståndsskyldig med hänsyn särskilt till att de upplysningar som lämnats om den tillämpade...
NJA 1994 s. 631: Fråga huruvida en underhållsskyldig, som begärt jämkning av underhållet med hänsyn till ändrade förhållanden, kunnat förutse dessa förhållanden när underhållsbidraget bestämdes och därmed inte har...
NJA 1995 s. 423: Fråga om jämkning av förmånstagarförordnanden enligt 104 § 2 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1996 s. 118: Vid ombyggnad av en fastighet utförde arbetare anställda hos en underentreprenör bl a arbete med en skärbrännare varvid brandfarligt rivningsmaterial antändes. Omfattande brandskador uppkom i...
NJA 1996 s. 195: Fråga om särskilda skäl har förelegat för jämkning av dagsbotsbelopp jämlikt 25 kap 2 § 2 st BrB.
NJA 1996 s. 663: Överenskommet pris kan inte jämkas enligt köplagen.
NJA 1997 s. 524: En privatperson gick i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om skadestånd. Betalningsskyldigheten enligt borgensåtagandet har jämkats med hänsyn till omständigheterna.
NJA 1998 s. 356: Fråga om utgångspunkten för talefristen i 104 § 4 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1998 s. 44: Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om...
NJA 1998 s. 467: Frågor om värdering av fast egendom och om jämkning vid bodelning efter äktenskapsskillnad.
NJA 1998 s. 734: Fråga om revisors skadeståndsskyldighet enligt 15 kap 2 § aktiebolagslagen för felaktiga uppgifter i årsredovisning samt om jämkning av sådant skadestånd på grund av medvållande.
NJA 1999 s. 286: Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga för jämkning av dagsbotsbelopp vid ringa misshandel.
NJA 1999 s. 408: Till säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser gentemot en bank ingick ägarna generell proprieborgen utan begränsning till belopp. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen.
NJA 1999 s. 441: Fråga om tillämpning av 2 kap 3 § skadeståndslagen på kränkningsersättning på grund av grov misshandel. Tillika fråga om nivån för kränkningsersättning enligt 1 kap 3 § vid sådant brott.
NJA 2000 s. 150: En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat sig allvarligt. Orsaken till olyckan har inte kunnat klarläggas men omständigheterna har varit sådana att det har...
NJA 2000 s. 629: Fråga om nedsättning av mäklarprovision till oregistrerad, yrkesmässigt verksam fastighetsmäklare.
NJA 2000 s. 709: En ung studerande har vid vite av 2 000 kr kallats att höras som vittne i ett brottmål men uteblivit utan laga förfall. Vittnets ålder och ekonomiska förhållanden har inte ansetts utgöra särskilda...
NJA 2002 s. 467: Fråga huruvida vid köpeavtal rörande fast egendom en i kontraktet intagen utfästelse från köparens sida att ge säljaren rätt att efter exploatering välja villafastighet inom det köpta området kan...
NJA 2005 s. 324: Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 335: Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 443: Frågor om konkursförvaltares skadeståndsskyldighet för underlåtenhet att väcka talan om återvinning och för underlåtenhet att höra särskilt berörd borgenär i återvinningsfrågan.
NJA 2006 s. 136: En revisor i ett aktiebolag vållade bolaget skada när han fullgjorde sitt uppdrag. Fråga om skadeståndet kan jämkas på grund av medvållande på bolagets sida.
NJA 2007 s. 962: Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var...
NJA 2008 s. 451: Efterlevande make har genom en särskild framställning begärt att bodelningen mellan honom och den avlidna hustruns arvingar skall jämkas så att vardera sidan som sin andel behåller sitt...
NJA 2008 s. 915: Fyra personer har diskriminerats genom att inte beredas tillträde till en restaurang. Fråga om betydelsen av att restaurangen besöktes för att undersöka om diskriminering förekom.
NJA 2009 s. 408: Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.
NJA 2011 s. 67: Fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen i samband med kollektivavtal.
NJA 2012 s. 725: Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av...
NJA 2013 s. 966: Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet har ägt rum och på den avgift...
NJA 2015 s. 482: Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet.
NJA 2015 s. 885: En enskild näringsidkare som har haft en utlänning utan arbetstillstånd anställd har fått betala en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen. Ett åläggande av även företagsbot har bedömts...
NJA 2016 s. 994: När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot.
NJA 2017 s. 371: En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.
RH 2008:46: Ett skogsföretag avverkade skog på en fastighet, vilket innebar ett intrång i den avverkningsrätt som ett annat skogsföretag hade till samma skog. Det avverkande företaget saknade vetskap om det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation