lagen.nu

Intrångsersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Intrångsersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2007:13: Ersättning till följd av naturreservatsföreskrifter ----- Ett naturreservat omfattade del av en skogsfastighet. Reservatsföreskrifterna innebar ett totalt avverkningsförbud. Ersättning för...
MÖD 2008:20: Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en naturreservatsbildning rätt för fastighetsägare att uppföra fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. Miljööverdomstolen fann inte att...
MÖD 2008:3: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Efter att länsstyrelsen beslutat att inrätta ett biotopskyddsområde fick inga skogsbruksåtgärder vidtas där. Parterna var ense om att berörda fastigheter...
MÖD 2008:4: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Länsstyrelsen vägrade tillstånd till skogsavverkning inom ett tilltänkt naturreservatsområde. Skogsägarna yrkade skadestånd. Staten godtog talan men ansåg...
NJA 1990 s. 296: Ett kraftbolag har genom tvångsförvärv tillgodogjort sig obetydliga men uppmätningsbara fallhöjder på andras fastigheter. Fråga om bestämmande av intrångsersättning sedan ersättningar tidigare hade...
NJA 2008 s. 510: Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).
NJA 2010 s. 255: Värderingen av den ersättning som en markägare har rätt till på grund av föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som rör naturreservat ska genomgående hänföras till den dag då beslutet om...
NJA 2015 s. 323: Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation