lagen.nu

Intervention

Ingen har skrivit en beskrivning av "Intervention" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Intervention finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1982 s. 320: Sedan mäklare väckt talan mot uppdragsgivare med yrkande om provision för att han förmedlat en aktieförsäljning, invände svaranden bl a att den medverkan som mäklaren lämnat till försäljningen skett...
NJA 1985 s. 466: Ansökan av en komplementär i kommanditbolag att få inträda som intervenient på bolagets sida i rättegång angående fordran mot bolaget har lämnats utan bifall.
NJA 1991 s. 496: Sedan en bil förklarats förverkad i mål om åtal mot A för narkotikabrott, överklagade B - ensam - domen såsom intervenient under påstående att bilen tillhörde honom. Då B inte förlorade sin...
NJA 1993 s. 350: Den som innehar en bostadsrättslägenhet i andra hand har ansetts kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten men inte få...
NJA 1994 s. 287: Sedan ordinär intervention tillåtits i dispositivt tvistemål i HovR har intervenienten ansetts ha rätt att förebringa ny bevisning endast om parten kunnat göra det. 14 kap 11 § 1 st och 50 kap 25 § 3...
NJA 1995 s. 6: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk...
NJA 1997 s. 190: Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur rättsskyddsförsäkring skulle utbetalas om bolaget intervenerade i en rättegång som en bolagets borgenär förde mot...
NJA 2003 s. 3: Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)
NJA 2010 s. 105: En förening överlät fastigheter till en närstående stiftelse. Till följd av överlåtelsens skattekonsekvenser kom föreningen på obestånd och försattes i konkurs. Konkursboet väckte återvinningstalan...
NJA 2015 s. 290: Rätt svarandepart rörande en talan om ogiltighet av en testamentarisk ändamålsbestämmelse som ska verkställas före skifte är testators dödsbo. Frågan om bestämmelsens giltighet kan därför inte med...
NJA 2015 s. 466: Talan mot beslut om styrelseval på den grunden att beslutet har fattas på en sammankomst som inte utgör bolagsstämma.
NJA 2015 s. 552: Förutsättningar för rätt till intervention.
RH 2005:21: En bank vill delta i rättegång som intervenient enligt 14 kap. 9 § rättegångsbalken. Fråga om saken rör bankens rätt. Vidare fråga om analogisk tillämpning av bestämmelserna om rättegångskostnad i 18...
RH 2009:69: Det har inte ansetts motiverat att i ett ärende om utmätning av lös egendom analogt tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om intervention.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation