lagen.nu

Internationell privaträtt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler för lagval, juristdiktion/forumval och verkställighet vid gränsöverskridande tvister.

Till den internationella privaträtten hör frågor om man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landsgränser. Det är framförallt tre frågor som behandlas:

  • Vilken domstol är behörig att ta upp frågan (jurisdiktion)
  • Vilket lands lag ska gälla? (lagvalsregler)
  • Ska en dom som fastställts i ett land kunna verkställas i ett annat land? (verkställighet)

Det är upp till varje stat att reglera dessa frågor i sin nationella lagstiftning, men det finns flera konventioner och internationella överenskommelser som syftar till att harmoniera denna lagstiftning. Men då inte alla länder ännu har samma regler är det fullt möjligt att två domstolar i två olika länder kan anse sig behöriga att ta upp samma fråga utan hinder av litispendens.

Den internationella privaträtten är viktig i både avtalsrätten, skadeståndsrätten och familjerätten.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 2000 nr 45: En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år placering vid ett dotterföretag i Sverige. Sedan arbetsgivaren förklarat att arbetstagarens utlandsuppdrag var avslutat...
AD 2001 nr 110: I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle tillämpas på tvisten. Arbetstagaren var anställd av ett danskt bolag men utförde sitt arbete i Sverige och var då han blev...
NJA 2011 s. 499: Svensk domsrätt i mål om vårdnad. Frågan om barnet har hemvist i Sverige ska i första hand prövas enligt bestämmelserna i Bryssel II-förordningen även om det i målet saknas anknytning till någon...
NJA 2011 s. 507: Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.
NJA 2017 s. 168: Ett avtal ommahrträffades i anslutning till att ett äktenskap ingicks i Iran. Enligt avtalet skulle mannen vid anfordran utge ett större penningbelopp till den blivande hustrun. Den ene maken hade...
RH 1995:18: Tillämpning i visst fall av regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § rättegångsbalken.
RH 1999:39: Omyndiga barn som är brittiska medborgare med hemvist i England har genom gåva förvärvat fast egendom i Sverige. Trots oklarheter om innehållet i engelsk rätt om sådana omyndigas rätt att äga fast...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation