lagen.nu

Interimistiskt beslut

Ingen har skrivit en beskrivning av "Interimistiskt beslut" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (35)

AD 1997 nr 26: Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal tjänsteman överklagades domen till arbetsdomstolen av kommunen. På yrkande av arbetstagaren fattade arbetsdomstolen ett...
AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning uppkommer - vid prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen - frågan om ogiltighetstalan förlorats på...
AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a. ogiltigförklaring av uppsägning invänder arbetsgivarsidan att ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid bedömningen...
AD 2008 nr 26: Interimistiskt beslut om tillåtligheten av pågående stridsåtgärder. Fråga om vidtagna och pågående stridsåtgärder är olovliga och ska hävas därför att de riktas mot ett företag som inte har några...
AD 2008 nr 57: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring av en uppsägning, och det är tvistigt om uppsägningen...
AD 2010 nr 83: En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har uppstått om anställningsskyddslagen varit tillämplig på...
AD 2012 nr 56: En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren, som menar att ogiltighetstalan är preskriberad,...
AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle...
MÖD 2004:82: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822)-----Ett bolag yrkade ersättning av staten på grund av att ett område förklarats som naturreservat vilket ledde till att ett planerat vattenföretag...
MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut -----Sedan närboende anmält klagomål till kommunen på en verksamhet har nämnden beslutat om försiktighetsmått. De närboende klagade till länsstyrelsen och yrkade samtidigt på...
NJA 1982 s. 674: Arbetsdomstolen har i mål om uppsägning av anställning meddelat interimistiskt beslut om anställningens upphörande. Ansökan av den anställde om resning har upptagits till prövning.
NJA 1983 s. 255: I samband med att rätten i mål om äktenskapsskillnad beslutade att betänketid skulle löpa förordnade rätten i interimistiskt beslut, att hustrun skulle få sitta kvar i hemmet tills bodelning skedde....
NJA 1983 s. 583: Domstol har meddelat interimistiska beslut beträffande vårdnaden om och underhållsbidrag till barn efter äktenskapsskillnad. Därvid har modern fått vårdnaden om barnet och fadern förpliktats att till...
NJA 1983 s. 819: Ett av TR under rättegången meddelat interimistiskt beslut angående underhållsbidrag överklagades till HovR:n. I samband med sitt avgörande av den dit fullföljda frågan har HovR:n meddelat beslut om...
NJA 1986 s. 140: Förbuden i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB att fullfölja talan mot HovR:s beslut avseende bl a interimistiskt förordnande om underhåll till make och barn har ansetts inte omfatta beslut varigenom...
NJA 1987 s. 667: Mot interimistiskt beslut enligt 7 § lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad har talan ansetts inte få föras särskilt.
NJA 1988 s. 429: Resning har ansetts kunna meddelas beträffande interimistiskt beslut om överflyttande av vårdnad om barn.
NJA 1992 s. 420: Interimistiskt beslut i mål om umgänge med barn kan inte bli föremål för resning.
NJA 1993 s. 751: Genom dom av TR har fadern till ett barn tillerkänts visst umgänge med barnet. Vad TR:n förordnat skulle gälla även interimistiskt. Efter fullföljd av fadern med yrkande om umgänge i vidare...
NJA 1994 s. 525: Fråga huruvida ansökan om resning enligt 58 kap 1 § 4 RB och besvär över domvilla enligt 59 kap 1 § 3 eller 4 RB beträffande interimistiskt beslut om underhållsbidrag skall avvisas eller prövas i sak.
NJA 1997 s. 577: Sedan en HovR i dom bestämt att vad HovR:n förordnat i vårdnadsfråga skulle gälla för tiden till dess domen vunnit laga kraft, har yrkande om inhibition prövats i HD.
NJA 1998 s. 179: Fråga om interimistiskt beslut om vitesförbud att använda viss firma kunde meddelas på den grunden att firman till följd av förväxlingsbarhet med annat näringskännetecken var vilseledande.
NJA 2002 s. 660: Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 a § patentlagen (1967:837).
NJA 2005 s. 29: Fråga, i anledning av ett yrkande om interimistisk kvarstad, huruvida omständigheterna är sådana att fara i dröjsmål kan anses föreligga. 15 kap. 5 § 3 stycket rättegångsbalken.
NJA 2005 s. 764: I tvistemål har två utländska spelföretag mot staten framställt yrkanden som innebär att allmän domstol skall fastställa dels att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49...
NJA 2012 s. 169: Ett interimistiskt beslut i ett mål om barns boende kan inte bli föremål för resning.
NJA 2012 s. 824: Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla.
RH 1994:11: I mål om interimistisk umgängesrätt har hovrätten avvisat vittnesbevisning.
RH 1995:86: Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte meddelat något förordnande om vårdnaden för tiden till dess att domen vunnit laga kraft, har modern överklagat domen med...
RH 1998:42: Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har tidigare marknadsfört tilluftsdonet Easy-Vent för annans räkning samt upplyst sina kunder om att EleVent skulle ersätta...
RH 2004:72: Kronofogdemyndighetens beslut att lämna ett yrkande om interimistiskt beslut angående särskild handräckning utan bifall får inte överklagas särskilt.
RH 2006:10: I fall då föräldrarna efter separation har fortsatt gemensam vårdnad om sina barn, kan barnens umgänge med en av föräldrarna rättsligt regleras endast om det genom en sådan reglering också förordnas...
RH 2007:64: Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt beslut angående särskild handräckning får överklagas särskilt.
RH 2008:65: Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt förordnande enligt föräldrabalken har ansetts omfatta även beslut, varigenom prövningstillstånd har vägrats.
RH 2011:60: Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat interimistiskt beslut om barns boende har ansetts finnas.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation