lagen.nu

Inskrivning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En granskning och registrering av en rättslig åtgärd i ett ärende som rör fastigheter.

Exempel på inskrivningsärenden:

Se även

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Inskrivning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1984 s. 259: Vid bedömning, enligt 3 § 3 st stämpelskattelagen (1964:308), av frågan om stämpelskatt för ett som gåva betecknat fastighetsförvärv, uppstår fråga vilket värde som enligt 8 § samma lag skall gälla...
NJA 1984 s. 917: Ansökan om återställande av försutten tid. Enskild redare i partrederi har funnits behörig att besvära sig över sjöfartsregistrets beslut rörande inskrivning av förvärv av skepp. Underrättelse enligt...
NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till...
NJA 2007 s. 120: Upplåtelse har underkänts som servitut på grund av omfattningen av driftsmomentet i de förpliktelser som åvilat den tjänande fastigheten.
NJA 2007 s. 396: Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När inteckningar beviljats i fastighet på grundval av en handling som av förbiseende ingivits till inskrivningsmyndigheten har förutsättningar för...
NJA 2010 s. 611: När lagfart beviljades på ett köpekontrakt som innehöll ett förbehåll om rådighetsinskränkning, antecknades inte förbehållet i fastighetsboken. Det har inte gått att säkert bedöma varför så inte...
NJA 2011 s. 425: En fastighetsägare anmälde uppsägning av tre tomträttsavtal efter utgången av den tid som anges i 13 kap. 15 § jordabalken varefter inskrivningsmyndigheten antecknade uppsägningarna i...
RH 2012:68: Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordabalken för inskrivning av s.k. utsiktsservitut.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation