lagen.nu

Innehav

Ingen har skrivit en beskrivning av "Innehav" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1981 s. 444: Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.
NJA 1981 s. 519: Odlande av cannabisväxter har ansetts innefatta narkotikainnehav. 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § narkotikaförordningen (1962:704).
NJA 1983 s. 887: Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till konsumtion har inte ansetts utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening. Tillika fråga om val av påföljd för narkotikabrott.
NJA 1983 s. 893: N har dragit ett bloss på en med cannabis stoppad pipa som tillhandahållits av en kamrat. Den befattning N tagit med narkotikan i anslutning till konsumtionen har i godkänt strafföreläggande för...
NJA 1984 s. 886: Enligt 1 § 1 st lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall den som innehar sådan mottagare erlägga avgift med visst belopp per kvartal. Med åberopande av ett av regeringen...
NJA 1986 s. 736: Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för omedelbar konsumtion, huruvida straffbart innehav uppkommit och, om så var fallet, huruvida förvärven skulle bedömas...
NJA 1987 s. 916: Fråga om tillämpning av 11 kap 14 § regeringsformen på televerkets verkställighetsföreskrifter till lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare.
NJA 1997 s. 193: Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).
NJA 1998 s. 604: Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft kniven i den mening som avses i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt om i så fall...
NJA 2003 s. 361: A., som för B:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för...
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till...
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.
RH 2007:84: Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en oladdad Magnumrevolver, hållit i vapnet under några sekunder och sedan lagt tillbaka det. Hovrätten har funnit att hans...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation