lagen.nu

Inlösen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Inlösen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2004:82: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822)-----Ett bolag yrkade ersättning av staten på grund av att ett område förklarats som naturreservat vilket ledde till att ett planerat vattenföretag...
MÖD 2006:57: Tillstånd att bygga om färjelägen ----- Vägverket hade i en ansökan om tillstånd att bygga om två färjelägen inte redovisat olägenheterna av färjetrafiken. Om olägenheterna av en följdverksamhet är...
NJA 1983 s. 367: Bestämmelsen i 16 kap 14 § fastighetsbildningslagen om rätt för sakägare att i mål om inlösenersättning få gottgörelse för rättegångskostnad oberoende av utgången i målet har ansetts ej kunna...
NJA 2000 s. 202: Den som under ett pågående förfarande om inlösen av minoritetsaktier förvärvar aktier som förfarandet gäller har ansetts vara berättigad att inträda som part i förfarandet.
NJA 2000 s. 41: Fråga om personval vid förordnande av god man enligt 14 kap 32 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 2011 s. 893: Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köparen vägras förvärvstillstånd, är staten enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230) skyldig att lösa egendomen till det pris som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation