lagen.nu

Inkomst av tjänst

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Inkomst av tjänst är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och kapital. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte, men saknar självständighet. Om inkomsten saknar vinstsyfte betraktas det som hobby, och beskattas enligt särskilda regler.


Översikt över kapitel om inkomstslaget tjänst

Kapitel 10
Grundläggande bestämmelser samt vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, sätter ramarna för inkomstslaget.
Kapitel 11
Vad som skall tas upp inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.
Kapitel 12
Vad som skall dras av inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (113)

HFD 2011 ref. 19: Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i...
HFD 2011 ref. 24: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked...
HFD 2011 ref. 54: Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anskaffningskostnaden i takt med att utbetalningarna från försäkringen tas upp till beskattning. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2011 ref. 55: Beskattning av båtförmån (I och II). Inkomsttaxering 2002-2005 respektive 2005.
HFD 2011 ref. 80: En person har dömts för att bl.a. ha upprättat osanna fakturor åt några bolag. Hans inkomst av verksamheten har beskattats som tjänsteinkomst. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2012 ref. 1: En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den...
HFD 2012 ref. 18: Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav på fysisk närvaro för att arbetet ska anses utfört i den andra staten. Inkomsttaxering 2005-2008.
HFD 2012 ref. 55: Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kostnad för en bostadsförmån motsvarat förmånens marknadsvärde och har inte heller presenterat något underlag för att beräkna...
HFD 2012 ref. 74: Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av...
HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 29: Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011.
HFD 2014 ref. 63: En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av medel ur aktiebolag där han själv haft ägarintressen. Han har samtidigt dömts att betala skadestånd till bolagens konkursbon....
HFD 2014 ref. 76: Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen, s.k. expertskatt.
HFD 2015 ref. 1: Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 8: Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.
HFD 2015 ref. 81: Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.
NJA 1987 s. 802: En person hade alltsedan år 1972 underlåtit att avge självdeklaration och därför varje år blivit skönstaxerad för inkomst. Vid prövning av åtal för försök till skattebrott avseende åren 1980-1982 har...
RÅ 1993 ref. 104: En person A drev konsultverksamhet inom managementområdet genom ett av honom helägt aktiebolag. I verksamheten redovisades inkomster av vissa uppdrag avseende A såsom ledamot av styrelserna i flera...
RÅ 1993 ref. 34: Avdrag vid inkomsttaxeringen har medgetts för skäliga rättegångskostnader i en arbetsrättslig tvist om omplacering och uppsägning. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör...
RÅ 1993 ref. 56: Enligt ett avtal som träffats i samband med vissa ägarförändringar inom en koncern har verkställande direktören i två av koncernens aktiebolag fått köpa aktier i det ena av dessa bolag till ett pris...
RÅ 1993 ref. 58: I samband med en OTC-registrering av ett aktiebolag har anställda erbjudits köpa aktier i bolaget till samma pris och på samma villkor som leverantörer och allmänheten. Anställda och leverantörer...
RÅ 1993 ref. 66: Revisor som bott och arbetat i Tranås har efter etablering i Växjö haft kontor för sin verksamhet i båda orterna. Med hänsyn främst till att drygt en tredjedel av verksamhetens samlade intäkter...
RÅ 1993 ref. 90: En anställd har som löneförmån (bonus) erhållit börsnoterade aktier. Storleken av löneförmånen har beräknats på grundval av aktiernas värde först vid den tidpunkt då den anställde kunnat disponera...
RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som...
RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked...
RÅ 1994 ref. 38: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen placeras i livförsäkringar enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till...
RÅ 1994 ref. 4: Person som på grund av arbetsskada genomgick rehabilitering enligt lagen om allmän försäkring och därvid uppbar sjukpenning har erhållit avdrag för kostnader för resor mellan hemmet och de platser...
RÅ 1994 ref. 55: Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993:1515) om skattefria personalrabatter (korsvisa rabatter) har ansetts tillämpliga då anställd vid bolag inom Volvokoncernen...
RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967....
RÅ 1995 ref. 95: Makar, som i aktiebolagsform drivit ett hem för vård eller boende för barn och ungdomar, har i sin tjänst hos bolaget haft förmån av fri kost. Synnerliga skäl att jämka värdet av kostförmånen nedåt...
RÅ 1996 ref. 16: Ett fåmansaktiebolag leasade en personbil från ett bilföretag. Vid leasingperiodens slut sålde bilföretaget bilen med rabatt till en sambo till företagsledare i bolaget, tillika anställd där. Denne...
RÅ 1996 ref. 75: Beräkningen av skattepliktigt värde av tävlingsvinst i form av kostnadsfri resa till Rio de Janeiro. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 1996 ref. 78: Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve. Förhandsbesked i taxeringsfråga.
RÅ 1996 ref. 92: Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för förmånsbeskattning - när arbetsgivare överför medel till en fristående förvaltare som för den anställdes räkning förvärvar aktier...
RÅ 1997 ref. 1: Gåva från den förutvarande majoritetsägaren av en koncern till en ledande befattningshavare inom koncernen har med hänsyn till omständigheterna ansetts utgöra skattepliktig intäkt av tjänst för...
RÅ 1997 ref. 25: Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag med säte i Helsingborg och därvid tillbringat veckosluten i Nederländerna...
RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter...
RÅ 1997 ref. 60: Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på närmare angivna villkor en viss datorutrustning till den anställde. I avtalet föreskrivs bl.a. att den anställde skall betala...
RÅ 1997 ref. 71: Ett fåmansföretag utfärdar till verkställande direktören i ett helägt dotterbolag mot betalning motsvarande marknadspriset en option som innefattar en ovillkorlig rätt att i framtiden erhålla ett...
RÅ 1997 ref. 81: En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även...
RÅ 1998 ref. 12: Tvåårsperioden avseende avdrag enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för ökade levnadskostnader på grund av tillfällig anställning har ansetts börja löpa först...
RÅ 1998 ref. 28: Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskiftade beloppet betraktats som periodiskt understöd enligt punkt 2 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).
RÅ 1998 ref. 39: Skattskyldig som inte hade några kostnader för bostad på sin hemort har medgetts avdrag för ökade levnadskostnader i form av bostadskostnader vid tillfällig anställning på annan ort.
RÅ 1999 ref. 28: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning, har inte ansetts bedriva likartad verksamhet i den mening som avses i 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig...
RÅ 1999 ref. 41: En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har till ändamål att främja välfärd åt anställda vid en länsstyrelse. En anställds förmån att mot vederlag under marknadspris hyra en...
RÅ 1999 ref. 62: Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpning av 3 § 12 e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att...
RÅ 2000 ref. 28: En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra avdrag för medel som överförs till en på Guernsey bildad s.k. trust, vilken åtagit sig att för de överförda medlen liksom...
RÅ 2000 ref. 38: Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 1 b mom. jämfört med 3 § 12 d mom. lagen (1947:576)...
RÅ 2000 ref. 4: Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle kunna bli tillgänglig för lyftning genom kontant utbetalning - valt att få utbetald som pension har ansetts föreligga först i...
RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska...
RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot...
RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares...
RÅ 2001 ref. 10: En gåva i form av aktier i ett bolag till en anställd i bolaget har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha haft till syfte att belöna den anställde för hans arbetsprestationer....
RÅ 2001 ref. 22: En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett fåmansaktiebolag (II) har haft möjlighet att för privat bruk använda en bil som hört till verksamheten i företaget. För att...
RÅ 2001 ref. 5: Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som äger ett aktiebolag och är verksam i ett kommanditbolag vari aktiebolaget är delägare (I), eller hos en fysisk person, som...
RÅ 2001 ref. 73: Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts utgöra hinder mot att rabatten är skattefri enligt 32 § f mom. kommunalskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001 ref. 78: Omkostnadsersättning som en kommun betalat till en anställd för dagbarnvård i familjehem har ansetts omfatta kostnader för el och vatten. Avdrag för sådana kostnader, utöver belopp motsvarande...
RÅ 2002 ref. 102: En skattskyldig har haft ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning. Bostaden på arbetsorten utgjordes av en villafastighet. Ränteutgifter avseende lån hänförliga till fastigheten har inte...
RÅ 2002 ref. 109: Förmån av fria betalkort som arbetsgivare tillhandahållit anställda har inte utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter, eftersom förmånen var skattefri för mottagarna.
RÅ 2002 ref. 2: Fri tandvård som en arbetsgivare erbjuder en anställd har, under förutsättning att någon ersättning för den tandvård som omfattas av förmånen inte lämnas enligt lagen om allmän försäkring, inte...
RÅ 2002 ref. 53: En delägare, tillika anställd, i ett fåmansföretag har utan inskränkning kunnat disponera företagets fritidshus. Hon har förmånsbeskattats för dispositionsrätten.
RÅ 2002 ref. 7: Då närstående till delägare i fåmansbolag, som tillverkade fritidshus, förvärvat visningshus, som uppställts på hans tomt, har marknadsvärdet vid förmånsbeskattning inte ansetts kunna baseras på...
RÅ 2002 ref. 74: Makar har med kort tids mellanrum påbörjat anställningar på skilda orter utanför den gemensamma bostadsorten. Hinder har inte ansetts föreligga mot att under en övergångstid medge vardera maken...
RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 97: Den omständigheten att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen svensk folkpension har inte ansetts medföra rätt till avdrag vid den svenska inkomsttaxeringen.
RÅ 2003 ref. 58: Ansökan om skattelättnader för utländsk forskare har avslagits eftersom det inte visats att det inneburit betydande svårigheter att inom landet rekrytera en person med önskvärd inriktning och...
RÅ 2003 ref. 60: Aktiebolag som accepterat revers som likvid vid försäljning av fastighet till delägare har ansetts lämna sådant penninglån som avses i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, s.k. förbjudet lån....
RÅ 2003 ref. 85: Ett bolags nedsättning av fordran, som avsett skadestånd med anledning av brott av en tidigare anställd, har inte ansetts ha sin grund i anställningsförhållandet och därför inte utgjort skattepliktig...
RÅ 2004 ref. 101: Förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhållit av arbetsgivaren har ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998.
RÅ 2004 ref. 114: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft en fordran mot det bolag som lämnat lånet till honom som beloppsmässigt överstigit lånebeloppet. Synnerliga skäl att...
RÅ 2004 ref. 115: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning att utbetalning från bolag avsett ett uppdrag för detta inte haft stöd i utredningen i målet. Synnerliga skäl att underlåta...
RÅ 2004 ref. 116: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen bedömning av omständigheterna ansetts föreligga. Därvid har särskilt avseende fästs vid lånevillkoren...
RÅ 2004 ref. 124: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen när skattskyldig varit verksam i ett dotterföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 126: Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verksamhetslandet Irland - och som enligt irländsk lagstiftning inte beskattats där - ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998-2000.
RÅ 2004 ref. 134: Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelopp får omkostnadsbeloppet inte bestämmas enligt schablonmetoden i 48 kap. 15 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 135: En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget....
RÅ 2004 ref. 2: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har endast ansetts åsyfta realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2004 ref. 33: Allsvensk damfotbollsspelare har inte beskattats för ett från Svenska Fotbollförbundet erhållet stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 35: En innehavare av s.k. personaloptioner har ansetts förvärva värdepapper när inskränkningarna i rätten att förfoga över optionerna upphör enligt optionsvillkoren (I) eller till följd av ändringar i...
RÅ 2004 ref. 62: Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppburit från helägt dotterbolag för arbete som ägaren utfört i dotterbolaget. Inkomsttaxering 1994, 1995 och 1996.
RÅ 2004 ref. 80: Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget....
RÅ 2004 ref. 85: Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s.k. utländsk expert har inte undantagits från beskattning då ersättningen avsett utgifter för barnens fortsatta skolgång på...
RÅ 2004 ref. 86: Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbetar i Danmark, avdrag för avgift till dansk arbetslöshetskassa har ansetts strida mot gemenskapsrättens regler om fri...
RÅ 2005 ref. 15: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige under tidigare beskattningsår intjänat pensionsrätt i anställningen. Förhandsbesked...
RÅ 2005 ref. 3: Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande omfattning är verksam vare sig i moderbolaget eller i dess dotterbolag, men däremot i ett annat fåmansföretag...
RÅ 2005 ref. 64: Ensamstående med gemensam vårdnad om barn har inte ansetts berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader när han behållit bostad på barnens bostadsort. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2005 ref. 68: Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryggande av pension har inte ansetts föreligga för utfästelse till en s.k. arbetande styrelseordförande, eftersom denne inte...
RÅ 2005 ref. 69: En ambulansförares merkostnader för måltider har ansetts som inte avdragsgilla levnadskostnader. Inkomsttaxering 2001.
RÅ 2006 ref. 16: En person som arbetar med valutatransaktioner med utländska börsföretag har inte ansetts berättigad till skattelättnader enligt reglerna för den s.k. expertskatten.
RÅ 2006 ref. 29: En person har av Forskarskattenämnden förklarats berättigad till skattelättnader under tre år. Skattelättnaderna har ansetts omfatta bonusersättning till den del ersättningen kan hänföras till arbete...
RÅ 2006 ref. 59: En skattskyldig som under mer än två år arbetat på samma ort utanför den ordinarie verksamhetsorten har inte medgetts avdrag för ökade levnadskostnader för de dagar då han rest till och från hemmet....
RÅ 2007 ref. 25: Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har inte ansetts skattepliktigt och premien för försäkringen har inte ansetts avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 73: Den treårsperiod under vilken gift person kan ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning skall räknas från den tidpunkt då sådan bosättning uppkommer, även om avdrag...
RÅ 2007 ref. 76: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige byter anställning från en som medför pensionsrätt till en i vilken han saknar sådan...
RÅ 2008 ref. 20: Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning har ansetts inträda när överföring av ersättning på den anställdes begäran görs till en stiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 22: En skådespelare, som har haft tre på varandra följande anställningskontrakt om vardera ett år vid samma teater, har ansetts ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt...
RÅ 2008 ref. 31: Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning har en person som uppbar sådan ersättning medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i...
RÅ 2008 ref. 41: Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos den som arbetat i bolaget trots att andelarna har varit knutna till en av den anställde ägd...
RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen ska bli tillämplig är att avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 §. En...
RÅ 2008 ref. 60: Den trängselskatt som en arbetsgivare betalar för en anställds förmånsbil har ansetts ingå i bilförmånsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en...
RÅ 2009 ref. 27: Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).
RÅ 2009 ref. 42: Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verket satt i fråga den skattskyldiges påstående att han använt egen bil för sina arbetsresor, har den skattskyldige givit in en...
RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott (I och II). Inkomsttaxering 2000 och 2004.
RÅ 2009 ref. 84: En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som...
RÅ 2009 ref. 86: En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller att han inte får förfoga över aktierna och att han måste återlämna dem om han slutar sin anställning. Villkoren har inte lett...
RÅ 2010 ref. 113: En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts...
RÅ 2010 ref. 114: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots att mottagaren inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten på grund av den s.k. ettårsregeln. Inkomsttaxering 2007.
RÅ 2010 ref. 15: Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k. nettolöneavtal. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2010 ref. 30: När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmedel finns en presumtion för att den anställde också haft en drivmedelsförmån. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010 ref. 49: En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har sålt en av honom privat ägd parktraktor. Avyttringen har inte ansetts kunna hänföras till företaget eller ses som ett utflöde...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation