lagen.nu

Inkomst av rörelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Inkomst av rörelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (37)

NJA 1987 s. 802: En person hade alltsedan år 1972 underlåtit att avge självdeklaration och därför varje år blivit skönstaxerad för inkomst. Vid prövning av åtal för försök till skattebrott avseende åren 1980-1982 har...
RÅ 1993 ref. 24: Medlemmar i en sameby har fått vissa ersättningar dels i anledning av en slutreglering av återstående frågor om fiskeskada till följd av vattenkraftutbyggnaderna i Stora Lule älv, dels ur...
RÅ 1993 ref. 51: Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter i sådan utsträckning att han ansetts bedriva s.k. enkel tomtrörelse. På en avstyckad tomt hade han låtit uppföra en villa som...
RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör...
RÅ 1993 ref. 60: Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen har ansetts tillämpliga på bidrag som ett landsting gett till ett av landstinget ägt aktiebolag....
RÅ 1993 ref. 63: När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator som varit bosatt på fastigheten inte ansetts äga rätt till avdrag för sådan del av arrendeavgiften och övriga utgifter som...
RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skadeståndssanktionerad konkurrensklausul påbörjade tillsammans med andra personer en rörelse i handelsbolagsform. Sedan han...
RÅ 1993 ref. 83: Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad vid fastighetsöverlåtelser mellan två bolag som tillhör samma koncern (I och II). Förhandsbesked.
RÅ 1993 ref. 86: Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna förvärv och upplåtelser av filmrättigheter. Med hänsyn till omständigheterna har kommanditdelägare inte medgivits avdrag för...
RÅ 1993 ref. 91: Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbeskattningsavtal såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner (I och II)....
RÅ 1993 ref. 92: Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts utgöra sådan tidsbegränsad rättighet som avses i punkt 16 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen. De för s.k....
RÅ 1994 ref. 17: Förhöjd första avgift för leasing av bil har ansetts skola periodiseras proportionellt över avtalstiden. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994 ref. 18: Vid beräkning av inkomst av rörelse har ett aktiebolag medgivits avdrag för kostnader som avsåg ett skiljeförfarande med anledning av en tvist om en klausul i det avtal varigenom aktiebolaget...
RÅ 1994 ref. 2: Ett energibolag hade i sin bokföring reducerat avskrivningsunderlaget avseende anläggningstillgångar med ett belopp motsvarande under året influtna anslutningsavgifter, vilka inte särskilt...
RÅ 1994 ref. 27: Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berättigat till avdrag för förlust av kontanta medel på grund av inbrott i butikslokal. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994 ref. 85: Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Också fråga om tillämpning av den s.k. felprisregeln i 43 §...
RÅ 1994 ref. 94: Ett företags kostnad för en patentansökan har ansetts omedelbart avdragsgill. Inkomsttaxering 1989.
RÅ 1995 ref. 11: En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående varufordran. Sedan betalning influtit nästföljande beskattningsår och även denna lämnats oredovisad har hinder inte funnits...
RÅ 1995 ref. 31: Fråga om förutsättningarna för skönstaxering i det ordinarie förfarandet, när konkreta fel i räkenskaperna för en rörelse inte påvisats men den på grundval av räkenskaperna beräknade bruttovinsten är...
RÅ 1995 ref. 37: Fråga om rätt till avdrag för belopp som avsatts till personalstiftelse enligt tryggandelagen. Inkomsttaxering 1987.
RÅ 1995 ref. 96: Datorer med tillhörande datorutrustning har - med hänsyn till förhållandena i det aktuella fallet - ansetts utgöra s.k. korttidsinventarier som berättigar till direktavdrag vid taxeringen....
RÅ 1996 ref. 1: Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (fondemission) har - med hänsyn till tidigare genomförd nyemission - inte ansetts utgöra hinder mot att medge bolaget s.k....
RÅ 1996 ref. 53: Avstående från hyresrätt mot ersättning har ansetts vara att betrakta som avyttring vid tillämpning av punkt 5 av anvisningarna till 27 § kommunalskattelagen. Inkomsttaxering 1990.
RÅ 1996 ref. 93: Enligt reglerna för beskattning av byggnadsrörelse kan en fysisk person som utför arbete på en egen fastighet som inte utgör omsättningstillgång i rörelsen bli beskattad för värdet av arbetet. En...
RÅ 1997 ref. 56: Enligt 8 § första stycket i den lag (SFS 1975:1348) som reglerar ikraftträdandet av de år 1975 införda reglerna om arbetsgivares avdrag för pensionskostnader får en arbetsgivare även i fortsättningen...
RÅ 1998 ref. 58: Enligt åberopade avtal har inventarier förvärvats från och leasats till flygbolag (I), finansbolag (II) respektive utländska dotterbolag (III). Rätt till avdrag för värdeminskning på inventarierna...
RÅ 1999 ref. 13: Vid beräkning av ett aktiebolags rörelseförlust i samband med avyttring av kommanditbolagsandelar som utgjort omsättningstillgångar har beaktats avdrag som aktiebolaget medgetts vid löpande...
RÅ 1999 ref. 29: Enligt 2 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en kooperativ förening under vissa förutsättningar rätt till avdrag för utdelning som föreningen genom rabatt eller...
RÅ 1999 ref. 32: Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta återställande till kunderna av borttappade nycklar har ansetts ha rätt att uppskjuta intäktsföringen av fakturerade årsavgifter...
RÅ 2000 ref. 31: Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Inkomsttaxering 1992 respektive 1990.
RÅ 2000 ref. 64: Fråga om utdelning från dotterbolag till moderbolag skulle hänföras till det räkenskapsår under vilket utdelningen genom antecipation togs in i moderbolagets resultaträkning och om skattskyldigheten...
RÅ 2001 ref. 28: Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i bolagens verksamhet avseende kollektivtrafik (I) och idrotts- och badverksamhet (II) har ansetts utgöra skattepliktiga...
RÅ 2002 ref. 115: Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då den framstod som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl (I) men godtagits då den inte kunde antas ha tillkommit för att...
RÅ 2002 ref. 88: Varor som tillverkats av ett bolag i Sverige och som transporterats för bolagets räkning till av bolaget anlitade speditörer i utlandet där de lagrats för bolagets räkning och på bolagets bekostnad...
RÅ 2004 ref. 129: En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren av föreningen endast erhöll brevmärken eller en nål av helt obetydligt värde, bedömdes inte utgöra rörelse. Inkomsttaxering...
RÅ 2004 ref. 141: Avdrag för värdeminskning av nyttjanderätt har inte medgetts då det under beskattningsåret inte stått klart att rättigheten skulle kunna utnyttjas på avsett sätt. Inkomsttaxering 1991.
RÅ 2004 ref. 4: Fråga om beskattning på grund av underlåtenhet att taga ut ränta. Inkomsttaxeringar 1989 och 1990.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation