lagen.nu

Inkomst av näringsverksamhet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Inkomst av näringsverksamhet är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av kapital och tjänst. Juridiska personer beskattas enbart i detta inkomstslag.

För fysiska personer sker beskattning i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte.

Översikt över kapitel om inkomstslaget näringsverksamhet


Kapitel 13
Kapitlet sätter gränserna för vilka verksamheter som ska beskattas inom inkomstslaget näringsverksamhet.
Enligt huvudregeln ska inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet räknas till inkomstslaget näringsverksamhet (1 §).
Kapitel 14
Medan 13 kap. slår fast att inkomster och utgifter som hör till näringsverksamhet ska beskattas inom det inkomstslaget, behandlar 14 kap. hur de inkomsterna och utgifterna ska räknas ut.
Kapitel 15
I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst.
Kapitel 16
I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 16 behandlar vad som ska betraktas som sådan utgift.


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (200)

HFD 2011 ref. 1: Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2011 ref. 20: Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 33: Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av återbetalda förvaltningsavgifter ska beskattas enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 42: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört...
HFD 2011 ref. 72: Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 79: Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått fastigheten i gåva återföra motsvarande belopp när fastigheten avyttras. Inkomsttaxering 2004.
HFD 2011 ref. 82: Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en investeringsfond har ansetts inte längre vara ett investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 86: Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader avseende kraftanläggningens drift. Inkomsttaxering 1999-2001.
HFD 2011 ref. 90: Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 13: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 15: Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2003-2005.
HFD 2012 ref. 37: Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 38: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbildning. Inkomsttaxering 2007.
HFD 2012 ref. 39: Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett dotterbolag sjunkit i värde till följd av avtalsbrott har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2012 ref. 51: Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckande av avdragsgilla utgifter i en ideell förenings näringsverksamhet har ansetts utgöra skattepliktig inkomst. Inkomsttaxering...
HFD 2012 ref. 6: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 61: Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005.
HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.
HFD 2013 ref. 52: Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga...
HFD 2013 ref. 56: En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 10: Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 19: En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.
HFD 2014 ref. 21: Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att färdigställa en dokumentärfilm har ansetts vara ett skattefritt stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 27: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.
HFD 2014 ref. 31: Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt företag när räntan understigit marknadsvärdet, trots att räntan uppgått till samma belopp som bestämts för den andre delägarens...
HFD 2014 ref. 36: Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen, om den skattemässiga karaktären på en försäkring som avser att trygga en utfäst ålderspension påverkas av en...
HFD 2014 ref. 51: Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 54: Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen....
HFD 2014 ref. 58: Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdrag för belopp som överförts till pensionsstiftelse falla bort om stiftelseförmögenheten är alltför stor i förhållande till...
HFD 2014 ref. 62: Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked angående...
HFD 2014 ref. 67: Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande...
HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 30: Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget....
HFD 2015 ref. 40: En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten...
HFD 2015 ref. 77: Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över...
RÅ 1993 ref. 24: Medlemmar i en sameby har fått vissa ersättningar dels i anledning av en slutreglering av återstående frågor om fiskeskada till följd av vattenkraftutbyggnaderna i Stora Lule älv, dels ur...
RÅ 1993 ref. 51: Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter i sådan utsträckning att han ansetts bedriva s.k. enkel tomtrörelse. På en avstyckad tomt hade han låtit uppföra en villa som...
RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör...
RÅ 1993 ref. 60: Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen har ansetts tillämpliga på bidrag som ett landsting gett till ett av landstinget ägt aktiebolag....
RÅ 1993 ref. 63: När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator som varit bosatt på fastigheten inte ansetts äga rätt till avdrag för sådan del av arrendeavgiften och övriga utgifter som...
RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skadeståndssanktionerad konkurrensklausul påbörjade tillsammans med andra personer en rörelse i handelsbolagsform. Sedan han...
RÅ 1993 ref. 83: Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad vid fastighetsöverlåtelser mellan två bolag som tillhör samma koncern (I och II). Förhandsbesked.
RÅ 1993 ref. 86: Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna förvärv och upplåtelser av filmrättigheter. Med hänsyn till omständigheterna har kommanditdelägare inte medgivits avdrag för...
RÅ 1993 ref. 91: Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbeskattningsavtal såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner (I och II)....
RÅ 1993 ref. 92: Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts utgöra sådan tidsbegränsad rättighet som avses i punkt 16 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen. De för s.k....
RÅ 1994 ref. 19: Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en s.k. nollkupongsobligation som innehas av ett försäkringsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994 ref. 22: Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före likvidationen med förlust sålt aktier till marknadsvärdet till annat utländskt dotterbolag inom koncernen, var avdragsgill...
RÅ 1994 ref. 26: Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som förvärvas och avyttras av fysisk person (I) och av aktiebolag (II). Förhandsbesked ang. inkomstskatt m.m.
RÅ 1994 ref. 27: Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berättigat till avdrag för förlust av kontanta medel på grund av inbrott i butikslokal. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1994 ref. 44: Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) när Svenska Missionsförbundet avsåg att överlåta...
RÅ 1994 ref. 45: En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för...
RÅ 1994 ref. 78: Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angående inkomsttaxering.
RÅ 1995 ref. 71: Behandlingen i inkomstskattehänseende av s.k. reala nollkupongsobligationer när obligationer utgör omsättningstillgång (I), anläggningstillgång (II) samt tillgång hos enskild person (III)....
RÅ 1995 ref. 83: Ett aktiebolag har inte ansetts berättigat till avdrag för den del av förlusten vid avyttring av aktierna i ett dotterbolag som svarade mot ett från dotterbolaget uppburet koncernbidrag....
RÅ 1996 ref. 101: Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i...
RÅ 1996 ref. 102: Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges...
RÅ 1996 ref. 33: Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996 ref. 42: Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan...
RÅ 1996 ref. 84: Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äger aktierna i ett luxemburgskt bolag. Det luxemburgska bolaget är på grund av speciallagstiftning befriat från bolagsskatt i...
RÅ 1997 ref. 11: Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en utomstående köpare. Under innehavstiden hade dotterbolaget lämnat utdelning och koncernbidrag till moderbolaget. Överföringarna...
RÅ 1997 ref. 35: En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med ett tyskt bolag genom en tysk motsvarighet till ett enkelt bolag har vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med...
RÅ 1997 ref. 36: Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk person som avses i 16 § 2 mom. SIL och en andel i bolaget som sådan egendom som avses i 31 § SIL:
RÅ 1997 ref. 48: Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, avser att till ett annat fåmansföretag överlåta...
RÅ 1997 ref. 5: Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller realisationsvinst skall tillämpas i fråga om (I) transaktioner med s.k. ränteterminer och (II) värdeförändring eller löpande...
RÅ 1997 ref. 70: Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte...
RÅ 1998 ref. 10: En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna kurser avseende s.k. efter- och vidareutbildning av föreningens yrkesverksamma medlemmar (tandläkare)....
RÅ 1998 ref. 13: Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfärdats av ett utländskt dotterföretags helägda dotterföretag. Bolaget överväger att påfordra betalning av det nominella...
RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i...
RÅ 1998 ref. 25: Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebolag har ansetts föreligga för det beskattningsår då bolaget trädde i likvidation, när en definitiv förlust kunnat beräknas redan...
RÅ 1998 ref. 50: Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde angavs överstiga det bokförda värdet. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag med ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid...
RÅ 1998 ref. 53: Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna i ett helägt dotterbolag har utdelning från dotterbolaget till moderbolaget, vilken understigit värdet av koncernbidrag som...
RÅ 1998 ref. 6: Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt för koncernbidrag beroende av viss bokföringsmässig redovisning av dessa överföringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 3: Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får göras även om kostnaderna bokförs direkt mot eget kapital utan att påverka resultaträkningen....
RÅ 1999 ref. 50: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete i den mening som avses i 7 § 5 mom. lagen...
RÅ 1999 ref. 60: Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och utomlands. Vid prövning av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen...
RÅ 1999 ref. 7: En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra...
RÅ 1999 ref. 71: Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka utrymmet för skogsavdrag.
RÅ 1999 ref. 72: Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt när ett moderföretag med förlust avyttrar en fastighet till sitt dotterföretag och fastigheten genom avyttringen...
RÅ 1999 ref. 74: Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 eller 75 procent av bidraget återförs till givaren och att de överförda beloppen inte redovisas var för sig i bolagens...
RÅ 2000 ref. 13: De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts inte vara tillämpliga i fall då ett svenskt aktiebolag löpande beskattas...
RÅ 2000 ref. 17: Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (dotterbolaget) tillsammans med två eller flera helägda utländska dotterbolag, som har säte i olika EG-medlemsstater med vilka...
RÅ 2000 ref. 18: Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentföretag föranleder inte omedelbar inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattning av investmentföretaget skall, såvitt gäller...
RÅ 2000 ref. 21: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommissionärsavtal där kommittenten är ett förlustföretag och begränsningar föreligger i fråga om kvittning av underskott mot...
RÅ 2000 ref. 26: Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av anvisningarna till 23 § KL eller 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen är inte direkt avdragsgilla i det fall utgifterna...
RÅ 2000 ref. 28: En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra avdrag för medel som överförs till en på Guernsey bildad s.k. trust, vilken åtagit sig att för de överförda medlen liksom...
RÅ 2000 ref. 31: Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Inkomsttaxering 1992 respektive 1990.
RÅ 2000 ref. 44: Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, har B-aktierna viss företrädesrätt till utdelning. En ändring av bolagsordningen som innebär att företrädesrätten slopas har...
RÅ 2001 ref. 11: Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger att påfordra betalning av de nominella skuldbeloppen i stället för att begära konvertering till...
RÅ 2001 ref. 15: Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt avseende undantag från annars gällande skattefrihet för utdelning (den s.k. Lundinregeln) har inte ansetts tillämplig...
RÅ 2001 ref. 22: En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett fåmansaktiebolag (II) har haft möjlighet att för privat bruk använda en bil som hört till verksamheten i företaget. För att...
RÅ 2001 ref. 24: Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris om att uttagsbeskattning kan underlåtas om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till...
RÅ 2001 ref. 28: Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i bolagens verksamhet avseende kollektivtrafik (I) och idrotts- och badverksamhet (II) har ansetts utgöra skattepliktiga...
RÅ 2001 ref. 49: De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillämpliga fr.o.m. den tidpunkt under ett beskattningsår då företaget fick karaktären av investmentföretag. Förhandsbesked...
RÅ 2001 ref. 55: Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som emitterats av och till marknadspris förvärvats från moderbolaget, har inte ansetts föranleda inkomstbeskattning av...
RÅ 2001 ref. 60: Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag är delägare i ett handelsbolag vari konsultverksamheten bedrivs har inte ansetts bedriva självständig näringsverksamhet i...
RÅ 2001 ref. 7: Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminskning på leasingegendom utan hinder av restvärdegaranti från leverantören av egendomen eller annan och bankgaranti för...
RÅ 2001 ref. 79: Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs....
RÅ 2001 ref. 8: Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked...
RÅ 2002 ref. 101: Ett svenskt aktiebolag avyttrar hela sin näringsverksamhet, som bedrivs från ett fast driftställe i Danmark, till ett danskt aktiebolag mot marknadsmässig ersättning i form av aktier i det danska...
RÅ 2002 ref. 15: Verksamhet avseende skogsbruk på en fastighet om ca 30 hektar, där den skattskyldige själv utförde allt arbete, har ansetts utgöra aktiv näringsverksamhet. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2002 ref. 42: Ett uthyrningsföretag betingar sig utöver hyra en särskild premie att betalas löpande för att efter hyrestidens utgång friskriva hyrestagaren från ansvar för reparationer av den då återlämnade...
RÅ 2002 ref. 52: Fråga om omsättning av värdepapper i ett investmentföretags likviditetsreserv har sådan omfattning att karaktären av investmentföretag därigenom går förlorad.
RÅ 2002 ref. 59: Innehavare av näringsfastighet har vid tillämpning av bestämmelsen i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen, enligt vilken allmänt avdrag för underskott av förvärvskälla får göras avseende det...
RÅ 2002 ref. 77: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall inte ansetts utgöra någon kostnad för det låntagande bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 80: Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidning från de fysiska personer som äger beviset till det av dem ägda bolaget där tidningsutgivningen bedrivs har ansetts skola...
RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 84: Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk har ansetts kunna periodiseras över avtalets löptid. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 87: Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kapitalförlust (realisationsförlust) som uppkommit vid upplösning av ett handelsbolag vid vilken aktiebolaget förvärvar...
RÅ 2002 ref. 94: Intäktsredovisning av ersättning för framtida hyresbetalningar, innefattande periodisering enligt en annuitetsmetod, har inte ansetts strida mot god redovisningssed. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2003 ref. 2: Ett aktiebolag har inte medgetts omedelbart avdrag för rättegångskostnader med anledning av en tvist om fel i en fastighet som bolaget förvärvat i avsikt att bedriva näringsverksamhet....
RÅ 2003 ref. 47: Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moderbolaget redovisar en goodwillpost som en följd av att koncernmässiga värden tillämpas vid fusionen inte ansetts medföra att...
RÅ 2003 ref. 49: Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoterade aktier, har inte ansetts utgöra värdepappersrörelse. Eftertaxering 1995 för inkomst.
RÅ 2003 ref. 55: Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefria specialbyggnader (idrottsanläggning), har inte ansetts skattskyldigt för hyresinkomsterna....
RÅ 2003 ref. 57: Bestämmelserna i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen om rätt till avdrag för underskott i förvärvskälla avseende litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet har ansetts tillämpliga på...
RÅ 2003 ref. 61: Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastighet är avgörande för om föreningen skall anses vara ett företag som kan genomföra en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked...
RÅ 2003 ref. 70: Lastpallar ingående i en för flera företag gemensam pool har ansetts utgöra inventarier. Inkomsttaxering 1994.
RÅ 2003 ref. 76: Kravet på avräkning av tidigare tryggad ålderspension enligt 28 kap. 12 § inkomstskattelagen omfattar inte den allokerade återbäringen i en traditionell pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 1: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag från uttagsbeskattning inte...
RÅ 2004 ref. 10: Ett aktiebolag har i bokslutet för ett visst räkenskapsår gjort avsättning till en vinstandelsstiftelse. Den omständigheten att bolaget fört över medel till stiftelsen först en tid efter utgången av...
RÅ 2004 ref. 113: Utgifter i form av löner som ett bolag haft för utveckling av anskaffade maskiner får dras av omedelbart. Inkomsttaxering 1996.
RÅ 2004 ref. 127: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivares avdrag för tryggande av pensionsutfästelser när utfästelserna delvis avser pension före 65 års ålder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 136: Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 140: Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 143: Nedskrivning av lånefordringar på grund av s.k. länderrisker har ansetts kunna göras enhetligt med en för varje enskilt land tillämpad procentsats. Inkomsttaxering 1998 och 1999.
RÅ 2004 ref. 18: Ett aktiebolag har, i anslutning till att beslut fattats om att vissa anställda i bolaget skall sluta sina anställningar i förtid, gjort utfästelser om avgångsvederlag. Utan hinder av att...
RÅ 2004 ref. 27: Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftertaxering 1995 och 1996 samt inkomsttaxering 1997.
RÅ 2004 ref. 28: Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premier som erläggs för en försäkring som tagits hos ett utländskt försäkringsföretag men som i övrigt uppfyller alla krav på att...
RÅ 2004 ref. 29: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av bestämmelserna om undantag i 7 kap. inkomstskattelagen, har ansetts som ett utländskt bolag som...
RÅ 2004 ref. 39: Vid inkomsttaxeringen har godtagits att en enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan överförts till ett aktiebolag, då beskattningsåret inte kommit att överstiga 18 månader. Inkomsttaxering...
RÅ 2004 ref. 42: Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet medför...
RÅ 2004 ref. 71: Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats....
RÅ 2004 ref. 81: Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperiod har inte ansetts kunna avskrivas skattemässigt under samma tidsperiod. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 83: Ersättning i form av egna aktier i ett bolag till anställda i bolaget har ansetts avdragsgill som lönekostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 87: Ett aktiebolag som innehar 90,1 procent av aktierna i ett annat aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts som moderföretag till detta utan hinder av att avtal ingåtts med...
RÅ 2005 ref. 14: Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund av avsaknaden av erforderligt tillstånd varit olaglig. Inkomsttaxering 1999 och 2000.
RÅ 2005 ref. 26: Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och som detta bolag lämnat vidare till ett dotterbolag för att användas till täckande av underskott i kommunens...
RÅ 2005 ref. 37: Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av annonsplatser i en medlemstidning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 48: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 49: Periodisering av ersättning som utbetalats till ett bolag dels som skadestånd för avtalsbrott, dels för åtagande att inte bedriva med annat bolag konkurrerande verksamhet har inte ansetts förenligt...
RÅ 2005 ref. 56: Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kapitalförlust på andel i kommanditbolag i ett fall då förlusten uppkommit till följd av...
RÅ 2005 ref. 67: En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av bingoverksamhet som bedrivits genom en s.k. bingoallians. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 68: Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryggande av pension har inte ansetts föreligga för utfästelse till en s.k. arbetande styrelseordförande, eftersom denne inte...
RÅ 2005 ref. 9: Läkare, som äger en fastighet som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefri specialbyggnad (vårdbyggnad) och där bedriver vårdverksamhet, har ansetts skattskyldiga för resultatet i...
RÅ 2006 ref. 14: En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en andel i ett handelsbolag. Justering av anskaffningsutgiften för kommanditbolagets andel i handelsbolaget har skett enligt de...
RÅ 2006 ref. 28: Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 37: Ett aktiebolag har medgetts avdrag för vad som betalats till koncernens internationella servicebolag för tjänster som prissatts enligt en metod för indirekt kostnadsfördelning och med tillägg för...
RÅ 2006 ref. 41: Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 44: Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en avdragsgill utgift. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 57: Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 58: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts bedriva näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 63: En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den i enlighet med god redovisningssed borde ha redovisats som intäkt när skadeståndet fastställts av hovrätt, trots att hovrättsdomen inte...
RÅ 2006 ref. 68: Ett aktiebolag har utfäst sig att betala ut gratifikationer till anställda som kvarstår i anställningen under viss tid. Bolaget har medgetts avdrag för belopp som har avsatts för ändamålet....
RÅ 2006 ref. 71: Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 74: Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som överlåtelse av en verksamhetsgren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 19: Fråga om intäktsredovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisning fastställts före (I) respektive efter (II) det att Bokföringsnämnden utfärdade allmänna råd om redovisningen....
RÅ 2007 ref. 3: Ett mellan ett bolag och en bank träffat swapavtal vars underliggande tillgångar består av bolagets egna aktier har ansetts utgöra ett sådant optioner och terminer liknande instrument som avses i 48...
RÅ 2007 ref. 32: Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgensprovision som det betalat till kommunen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 50: En underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av inventarier mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger marknadsvärdet har ansetts medföra att...
RÅ 2007 ref. 58: En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar bestämmelserna om begränsningar i rätten till avdrag för underskott. Fråga om beräkning av beloppsspärren....
RÅ 2007 ref. 70: Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisning av personaloptioner i enlighet med internationell redovisningsstandard (IFRS 2). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 87: Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått ackord. Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av att andelen avyttrats skall...
RÅ 2008 ref. 11: Enligt de s.k. CFC-reglerna kan delägare i en utländsk juridisk person i vissa fall beskattas för inkomst av finansiell verksamhet. Varumärkeshantering (I) och upplåtelse av licensrättigheter (II)...
RÅ 2008 ref. 19: Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt till kommunens mark. Fråga om bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som utgår för nyttjanderätten i det fall...
RÅ 2008 ref. 24: Vid införandet av skatteregler om bl.a. viss verksamhet i ett annat land (CFC-regler) gäller redan ett skatteavtal med det andra landet. CFC- reglerna har tillämpats oberoende av innehållet i...
RÅ 2008 ref. 25: Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt till avdrag för underskott i näringsverksamheten som uppkommit före skiftet. Förhandsbesked angående...
RÅ 2008 ref. 44: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a §§ inkomstskattelagen (Lex Asea) till att avse utdelning från företag hemmahörande i en EES-stat eller i en stat med vilken...
RÅ 2008 ref. 5: Fråga om beskattning av en bostadsrättsförening ska ske enligt bestämmelserna för privatbostadsföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 57: En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till stiftelsens destinatärer. Uttagsbeskattning har inte skett för perioder då bostäderna varit outhyrda....
RÅ 2008 ref. 65: Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon...
RÅ 2008 ref. 67: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 69: Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller koncernbidrag både från företag som ingick i samma koncern före ägarförändringen och från företag som...
RÅ 2008 ref. 8: Skäl för jämkning av anskaffningsvärde vid överlåtelse av tillgång mellan bolag i samma koncern har inte ansetts föreligga, trots att den s.k. koncernbidragsspärren gällt mellan bolagen för...
RÅ 2008 ref. 84: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag (I). Moderbolaget har medgetts avdrag som för räntekostnad med samma belopp som dotterbolaget har uttagsbeskattats för...
RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en...
RÅ 2009 ref. 100: En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 13: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, trots att...
RÅ 2009 ref. 14: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, vilken uppkommit till...
RÅ 2009 ref. 27: Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).
RÅ 2009 ref. 28: Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 35: En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksamhet för vilken det överlåtande företaget varit och det övertagande företaget blivit skattskyldigt. Även fråga om avdrag för...
RÅ 2009 ref. 36: Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande verksamhet. Värdepapperen har ansetts behålla sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Inkomsttaxering...
RÅ 2009 ref. 48: Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande har ansetts utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter. Inkomsttaxering 2002.
RÅ 2009 ref. 5: Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning vid fusioner. Även fråga om tillämpningen av bestämmelserna om beloppsspärr vid sådan fusion. Förhandsbesked...
RÅ 2009 ref. 81: Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för värdeminskning på inventarier göras som behövs för att inventariernas skattemässiga värde inte ska överstiga deras verkliga...
RÅ 2009 ref. 85: Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom...
RÅ 2009 ref. 91: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av...
RÅ 2010 ref. 10: Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras utan att motsvarande upplösning av fonden görs i räkenskaperna. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.
RÅ 2010 ref. 111: Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2010 ref. 116: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 123: Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (I). Lundinregeln...
RÅ 2010 ref. 32: Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård av nyplanterad skog efter avverkning. Inkomsttaxering 1997.
RÅ 2010 ref. 33: Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.
RÅ 2010 ref. 38: Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 63: En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina medlemmar. En försäljning av elen till pris under marknadsvärdet har ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 67: Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering...
RÅ 2010 ref. 8: Fråga om fördelning av intäkter på ”skäligt sätt” mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt....
RÅ 2010 ref. 92: Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 96: Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyldiges näringsverksamhet (renskötsel) har ansetts vara en näringsfastighet. Inkomsttaxering 2005.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation