lagen.nu

Inkomst av kapital

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Inkomst av kapital är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av näringsverksamhet och tjänst. Endast fysiska personer beskattas i detta inkomstslag.

Beskattning sker vanligen i detta inkomstslag då verksamheten bedrivs självständigt och med vinstsyfte, men saknar varaktighet.

Det finns i huvudsak två typer av kapitalinkomster, avkastning och vinst. Avkastning är löpande kapitalinkomster, t.ex. utdelning och ränta. Källan till avkastningen, aktierna eller fordringen, påverkas inte i sig av att de ger avkastning. Kapitalvinst eller förlust handlar det istället om när källan på något sätt avyttrats.

Kapital beskattas vanligen separat från näringsverksamhet och tjänst.


Översikt över kapitel om inkomstslaget kapital:

Kapitel 41
Grundläggande bestämmelser samt vad som ska tas upp i inkomstslaget kapital, sätter ramarna för inkomstslaget.
Kapitel 42
Vad som skall tas upp och dras av inom ramarna för ramarna av inkomstslaget.
Kapitel 43
Har upphört att gälla
Kapitel 44 -55
Hur kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning och liknande ska hanteras.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (105)

HFD 2011 ref. 42: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört...
HFD 2011 ref. 73: Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 60: Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp.
HFD 2012 ref. 74: Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av...
HFD 2013 ref. 10: Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 3: Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009.
HFD 2013 ref. 43: Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 6: Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som tagits för fullgörande av insatsskyldigheten. Inkomsttaxering 2009.
HFD 2014 ref. 25: Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till...
HFD 2015 ref. 14: Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som...
HFD 2015 ref. 23: Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 26: Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES.
HFD 2015 ref. 48: Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i...
HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag - som förvärvtas före bosättningen här - med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har...
RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som...
RÅ 1994 ref. 1: S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom. första stycket första meningen lagen om statlig...
RÅ 1994 ref. 21: Den omständigheten att en skuld hänför sig till utdömt skadestånd har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för ränta för skuld. Inkomsttaxering 1988 och 1989.
RÅ 1994 ref. 26: Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som förvärvas och avyttras av fysisk person (I) och av aktiebolag (II). Förhandsbesked ang. inkomstskatt m.m.
RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked...
RÅ 1994 ref. 35: I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde till tilldelning av aktier erbjudits personer som öppnar aktiesparkonto i banken. Fråga om denna företrädesrätt skall föranleda...
RÅ 1994 ref. 52: Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av underskottsavdrag vid taxering av delägare i kommanditbolag vilken yrkat avdrag avseende bl.a. en av bolaget såsom...
RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967....
RÅ 1995 ref. 32: Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för...
RÅ 1995 ref. 33: Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premieobligationer, har lett till ett stort skattemässigt underskott. En fysisk person som förvärvat andel i bolaget har - utan...
RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Inkomsttaxering 1988.
RÅ 1995 ref. 69: Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för...
RÅ 1995 ref. 71: Behandlingen i inkomstskattehänseende av s.k. reala nollkupongsobligationer när obligationer utgör omsättningstillgång (I), anläggningstillgång (II) samt tillgång hos enskild person (III)....
RÅ 1996 ref. 101: Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i...
RÅ 1996 ref. 38: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist i Kenya men enligt intern svensk rätt varit bosatt i Sverige, har ansetts kunna taxeras i Sverige för ränta...
RÅ 1996 ref. 68: Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för föreningens medlemmars lån hos kreditgivare sedan medlemmarna övertagit lånen från föreningen. Föreningens borgensåtagande kan...
RÅ 1996 ref. 71: Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra...
RÅ 1997 ref. 19: Fråga om rätt beskattningsår för kapitalintäkt bestående av utdelning från ett utländskt aktiebolag i form av dotterbolagsaktier. Skattskyldigheten har ansetts inträda den dag då de utdelade aktierna...
RÅ 1997 ref. 43: Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier enligt två skilda förfaranden (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997 ref. 44: Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta i fråga om obligationer som inlösts men däremot inte i fråga om obligationer som sålts under löptiden. På grund härav har...
RÅ 1997 ref. 5: Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller realisationsvinst skall tillämpas i fråga om (I) transaktioner med s.k. ränteterminer och (II) värdeförändring eller löpande...
RÅ 1997 ref. 54: Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämplig när ett aktiebolag uppgår i ett annat genom fusion (absorption) och aktieägarna i det...
RÅ 1997 ref. 63: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet har tecknat en s.k. räntegaranti som ger honom rätt att binda räntesatsen för ett visst lån till en i förväg bestämd...
RÅ 1997 ref. 67: När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut befintliga medel till sig delvis skattefritt och därefter avyttra bolaget med realisationsförlust motsvarande utdelningen, har...
RÅ 1997 ref. 81: En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även...
RÅ 1998 ref. 19: Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av aktierna i ett annat aktiebolag (Y) genom utdelning som Y riktat endast till X:s aktier erhållit motsvarande...
RÅ 1998 ref. 9: I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag till aktieägaren ansetts böra behandlas som vinstutdelning om aktieägaren inte haft förmåga att återbetala lånet. I ett mål...
RÅ 1999 ref. 14: Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning dels som ett fristående värdepapper dels som ett avtal direkt kopplat till en låneförbindelse. En fristående garanti har...
RÅ 1999 ref. 28: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning, har inte ansetts bedriva likartad verksamhet i den mening som avses i 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig...
RÅ 1999 ref. 35: Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlust som uppkommit när en person till marknadspris förvärvar andelarna i ett kommanditbolag, som endast äger en fastighet med ett...
RÅ 1999 ref. 62: Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpning av 3 § 12 e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 69: Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valutaobligation. Förhandsbesked.
RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att...
RÅ 2000 ref. 3: Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskrifter som enskild person anskaffar för aktieförvaltning i egen regi. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000 ref. 40: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (Lex Asea) till utdelning från svenska företag har ansetts strida mot friheten för...
RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska...
RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot...
RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares...
RÅ 2000 ref. 59: Beskattning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt ansågs inte kunna ske enligt 26 § lagen om statlig inkomstskatt då en bostadsrättsförening bildats före ingången av avyttringsåret men...
RÅ 2001 ref. 1: Den som är bosatt utomlands och av den anledningen är endast begränsat skattskyldig till svensk inkomstskatt har ansetts ha rätt att göra avdrag för en viss kostnad vid taxeringen i Sverige endast...
RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i...
RÅ 2001 ref. 2: En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet till ett aktiebolag, som till 60 procent ägs av givaren och till 40 procent av närstående till givaren, har i...
RÅ 2001 ref. 21: Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertibler (I) respektive förmögenhetsbeskattning av aktieindexobligation (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt och...
RÅ 2001 ref. 5: Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som äger ett aktiebolag och är verksam i ett kommanditbolag vari aktiebolaget är delägare (I), eller hos en fysisk person, som...
RÅ 2001 ref. 57: Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regressfordran mot gäldenären har ansetts ha rätt till avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fordringen med skillnaden...
RÅ 2001 ref. 74: Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta...
RÅ 2002 ref. 105: Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga i fråga om handelsbolag men den aktuella fordringen har inte ansetts som ett sådant...
RÅ 2002 ref. 106: Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiellt instrument som avses i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2002 ref. 107: Ovillkorat aktieägartillskott tillkommet genom omvandling från villkorat sådant har värderats till det villkorade tillskottets värde vid omvandlingen. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2002 ref. 73: Sedan kvitton förkommit och annat underlag för avdrag för förbättringskostnader vid en fastighetsförsäljning visat sig bristfälligt har kostnadernas storlek uppskattats efter vad som framstått som...
RÅ 2002 ref. 80: Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidning från de fysiska personer som äger beviset till det av dem ägda bolaget där tidningsutgivningen bedrivs har ansetts skola...
RÅ 2002 ref. 92: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003 ref. 48: Årlig avkastning på s.k. aktieobligationer har ansetts utgöra ränta till den del den beräknas efter en fast räntesats och annan inkomst på grund av innehav av tillgångar till den del den är beroende...
RÅ 2003 ref. 49: Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoterade aktier, har inte ansetts utgöra värdepappersrörelse. Eftertaxering 1995 för inkomst.
RÅ 2003 ref. 50: En skattskyldig har avlidit sedan han fått uppskov med beskattningen av realisationsvinst vid byte av aktier (andelsbyte). Aktierna ärvs av en person som är bosatt utomlands. Dödsboet har ansetts...
RÅ 2003 ref. 59: Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003 ref. 75: Att innehavare av A-aktier vid ändring av en bolagsordning, som innebär att rösträttsskillnaden mellan A- och B- aktier utjämnas, skulle kompenseras genom att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner...
RÅ 2004 ref. 1: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag från uttagsbeskattning inte...
RÅ 2004 ref. 134: Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelopp får omkostnadsbeloppet inte bestämmas enligt schablonmetoden i 48 kap. 15 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 135: En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget....
RÅ 2004 ref. 140: Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 142: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra ett av bolaget utgivet finansiellt instrument. Förlust på reversen har därför utgjort en avdragsgill...
RÅ 2004 ref. 2: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har endast ansetts åsyfta realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2004 ref. 43: I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upplåtelse av en svensk privatbostadsfastighet. Avdrag har därför medgetts för ränteutgifter avseende fastigheten som belöper sig...
RÅ 2004 ref. 80: Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget....
RÅ 2005 ref. 3: Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande omfattning är verksam vare sig i moderbolaget eller i dess dotterbolag, men däremot i ett annat fåmansföretag...
RÅ 2005 ref. 48: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2005 ref. 76: Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bolagsordningen ansågs utgöra avyttring av preferensaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 45: Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 51: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen på näringsfastigheter förutsätter att ersättningen, om sådan har lämnats, understiger fastighetens...
RÅ 2008 ref. 3: En marknadsnoterad obligation vars avkastning beror på värdeutvecklingen hos tre alternativa kombinationer av aktie-, råvaru- och ränteinstrument har inte ansetts som en tillgång som till...
RÅ 2008 ref. 46: En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen ska bli tillämplig är att avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 §. En...
RÅ 2008 ref. 54: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som angetts avse en kapitalförsäkring med en årlig avgift på 1,2 procent och ett riskinnehåll på 0,1 procent har bedömts inte vara...
RÅ 2008 ref. 66: Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inkomst av tjänst. Inkomsttaxering 1999 och eftertaxering för 2000, 2002 och 2003 för inkomst samt skattetillägg. Ersättning...
RÅ 2008 ref. 87: Ersättning för värdeminskning på fastighet har ansetts hänförlig till inkomstslaget kapital men har bedömts utgöra en sådan ersättning för skada på egendom som är undantagen från skatteplikt....
RÅ 2009 ref. 33: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av förlusten har ansetts strida mot EG-rätten.
RÅ 2009 ref. 34: Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avyttring av preferensaktierna när styrelsens beslut om omvandling följde av en bestämmelse i bolagsordningen. Förhandsbesked...
RÅ 2009 ref. 41: Fråga om en aktieägares fordran på bolaget ska anses avyttrad när fordringen, som saknar marknadsvärde, omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2003.
RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott (I och II). Inkomsttaxering 2000 och 2004.
RÅ 2009 ref. 68: Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 77: Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet med bestämmelsen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen om skattemässig kontinuitet vid arv m.m. ansetts utgöra personlig tillgång...
RÅ 2009 ref. 79: Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2009 ref. 85: Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom...
RÅ 2010 ref. 113: En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts...
RÅ 2010 ref. 34: Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010 ref. 38: Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 48: Ett avtal i vilket parterna utfäst sig att vid en senare tidpunkt sälja respektive köpa en bostadsrätt har inte ansetts innebära att bostadsrätten har avyttrats. Inkomsttaxering 2006.
RÅ 2010 ref. 51: Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skatteflyktslagen beskattats hos den som arbetat i bolaget när aktierna sålts av ett annat bolag vars aktier var tillgångar i en av...
RÅ 2010 ref. 55: Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad (I) respektive ersättningsbostad (II) vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47...
RÅ 2010 ref. 86: Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation