lagen.nu

Inhibition

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas. En överinstans (t.ex. en hovrätt avseende en tingsrättsdom innehållande en betalningsförpliktelses) kan besluta om inhibition, om det är sannolikt att underinstansens beslut kommer att ändras.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Inhibition finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (4)

Rättsfall med detta begrepp (39)

HFD 2011 ref. 5: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en...
HFD 2012 ref. 27: Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en offentlig upphandling har ansetts inte vara ett beslut av sådant slag som gäller omedelbart. Det har därför saknats...
HFD 2014 ref. 13: Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.
HFD 2016 ref. 12: Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.
MIG 2011:12: Den omständigheten att ett beslut om utvisning inte får verkställas till följd av ett inhibitionsbeslut enligt 12 kap. 12 § utlänningslagen innebär inte att verkställighetsärendet som sådant har...
MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om utvisning mot en person som åberopar uppehållsrätt i Sverige, får överklagas till migrationsdomstol då artiklarna 15.1...
MÖD 2011:31: Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att...
MÖD 2011:47: Inhibition av villkor i tillstånd till invändig disk av tankar m.m. ----- En domstol har befogenhet att besluta att ett verkställighetsförordnande inte ska avse ett för tillståndet meddelat villkor....
MÖD 2014:19: Inhibition-----Efter det att en anmälan gjorts om uppförande av en brygganläggning har sökande förelagts att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet och dessutom förelagts att ta bort den redan...
MÖD 2014:35: Inhibition-----Mark- och miljödomstolen hade undanröjt länsstyrelsens inhibitionsbeslut då domstolen ansåg att beslutet saknade motivering. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att behovet av...
MÖD 2016:3: Inhibition av omedelbart gällande tillsynsbeslut----- Inhibition av ett omedelbart verkställbart tillsynsbeslut ----- Ett tillsynsbeslut som enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller omedelbart har...
MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat yrkande om inhibition av ett bygglovsbeslut eftersom startbesked inte hade getts och att bygglovsbeslutet därmed inte var...
NJA 1981 s. 1134: Besvär över domvilla avseende TR:s beslut under rättegången, enligt vilket verkställighet av lagsökningsutslag inhiberats, har upptagits till prövning av HD.
NJA 1983 s. 517: Efter det att tilltalad genom sedermera lagakraftvunnen dom ådömts gemensam påföljd för flera brott, har grund för resning befunnits föreligga beträffande några av brotten. Resning har beviljats...
NJA 1989 s. 173: Särskild talan har inte ansetts medgiven mot HovR:s beslut under rättegången, varigenom vägrats inhibition av ett av TR i samband med dom på näringsförbud meddelat tillfälligt sådant förbud. 54 kap 4...
NJA 1989 s. 382: Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom, varigenom han dömts till fängelse, har han i HD anfört besvär mot avskrivningsbeslutet. Beslutet att inhibera verkställighet...
NJA 1989 s. 461: Resning. Sedan A av HovR dömts för bl a grovt narkotikabrott till fängelse sex år och börjat avtjäna straffet, har HD i resningsärende funnit synnerliga skäl föreligga att på nytt pröva frågan om A:s...
NJA 1993 s. 321: Sedan en person av HovR dömts till fängelse för försök till grovt rån och börjat avtjäna straffet, har HD i resningsärende funnit synnerliga skäl föreligga för att skuldfrågan skulle prövas på nytt...
NJA 1993 s. 354: Särskild talan har inte ansetts tillåten mot beslut av vattenöverdomstolen att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande.
NJA 1997 s. 577: Sedan en HovR i dom bestämt att vad HovR:n förordnat i vårdnadsfråga skulle gälla för tiden till dess domen vunnit laga kraft, har yrkande om inhibition prövats i HD.
NJA 1998 s. 746: Bestämmelsen i 58 kap 6 § 3 st RB angående förordnande i ett resningsärende om inhibition av verkställighet har ansetts analogt tillämplig i fall då någon har meddelats näringsförbud.
NJA 1999 s. 601: I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58 kap 6 § 3 st RB föreskrivits att förvaltaren i konkursen inte fick försälja boets egendom i andra fall än som anges i 8...
NJA 2008 s. 1113: Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.
NJA 2012 s. 623: Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i anspråk trots att tillståndsdomen har överklagats.
NJA 2012 s. 824: Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla.
NJA 2016 s. 140: Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden harförordnatatt beslutet genast ska verkställas. Ett sådant beslut kan inhiberas av Högsta...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring. Efter överklagande har länsrätt i dom förklarat att sådan rätt förelåg och...
RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10) avslagit ett yrkande om inhibition och inhibitionsbeslutet överklagas särskilt har...
RÅ 2000 ref. 55: I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan beviljat ersättning men förordnat att utbetalning inte får ske förrän beslutet vunnit laga kraft. I avsaknad av särskilt...
RÅ 2004 ref. 118: Beslut om åläggande för kommun att utge särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade länder inte till efterrättelse omedelbart och kan därför inte bli föremål för...
RÅ 2005 ref. 61: I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård unga har länsrätten bifallit socialnämndens ansökan och förordnat om omedelbar verkställighet. Kammarrätten har, med...
RÅ 2006 ref. 22: Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet.
RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.
RH 2001:29: Sedan tingsrätt förordnat att en skyddstillsyn skulle förenas med en månads fängelse och att domen på fängelse skulle gå i verkställighet trots att den inte vunnit laga kraft, har den tilltalade...
RH 2010:7: Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samhällstjänst.
RH 2011:60: Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat interimistiskt beslut om barns boende har ansetts finnas.
RH 2012:20: Hovrätten harförordnatom inhibition av en dom på skyddstillsyn med samhällstjänst endast avseende föreskriften om samhällstjänst.
RH 2013:23: Fråga om verkställigheten av skyddstillsyn helt eller delvis bör inhiberas (I och II).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation