lagen.nu

Inbördes testamente

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Inbördes testamente är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom.

Det vanligaste är att två makar förordnar om att vid den förstes bortgång ska den efterlevande ärva allt och att vid den sistes bortgång ska förfaras på visst sätt.

Inbördes testamente kan också förekomma mellan syskon eller andra nära släktingar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1983 s. 587: Arvsskattemål. Makar förordnade i inbördes testamente att den av dem som överlevde den andra skulle erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri dispositionsrätt under sin återstående livstid....
NJA 1983 s. 628: Arvsskattemål. Äkta makar förordade i inbördes testamente att den av makarna som överlevde den andre skulle med äganderätt erhålla all boets egendom samt att, vid den efterlevandes död, vissa legat...
NJA 1993 s. 145: Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne...
NJA 2008 s. 353: Verksam ändring av testamente?
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation