lagen.nu

Ideell skada

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En typ av personskada som egentligen inte kan mätas i pengar.

Till ideella skador räknas sveda och värk och lyte och men (2 kap. 3 § skadeståndslagen).

Motsatsen till ideell skada är ekonomisk skada.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1985 s. 807: Fråga om ersättning för ideell skada på grund av olovligt utnyttjande av tidningsartikel för viss marknadsföringsåtgärd. 54 § 2 st upphovsrättslagen.
NJA 1990 s. 186: Sedan en person gripits och förts in i en polisbil bet den gripna en polis i handen. Under färden uttalade den gripna att hon var HIV- smittad. Fråga om ersättning för lidande och annan ideell skada....
NJA 1995 s. 249: Den som olagligen dödat järv har förpliktats utge skadestånd till staten.
NJA 2010 s. 363: HD har ansetts vara behörig att som första instans ta upp en talan mot staten om ersättning för dels ideell skada på grund av långsam handläggning i domstol, dels ren förmögenhetsskada på grund av...
NJA 2011 s. 3: Kränkningsersättning vid bostadsinbrott.
NJA 2012 s. 1038: Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen. I=B 1982-11. Påföljdslindring. II=T 5644-11. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som...
NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett...
NJA 2014 s. 323: Staten har bedömts vara ersättningsskyldig för ideell skada vid avregistrering av svenskt medborgarskap (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § regeringsformen).
NJA 2016 s. 900: Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation