lagen.nu

Hyresrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hyresrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hyresrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1981 s. 675: I mål om ersättning enligt 12 kap 57 § JB för förlust vid upphörande av hyresrätt till annan lägenhet än bostadslägenhet har annan uppsägningsanledning än sådan som angivits i uppsägningshandlingen...
NJA 1983 s. 797: Hyresrätt till en butikslokal utmättes. Gäldenären överklagade utmätningen. Han försattes senare i konkurs. Konkursboet övertog gäldenärens talan i utmätningsmålet. Sedan HovR:n upphävt utmätningen...
NJA 1988 s. 257: Förvärvare av hyresrätt vinner skydd mot överlåtarens borgenärer genom underrättelse till hyresvärden om överlåtelsen.
NJA 1990 s. 412: Fråga om tillämpningen av 12 kap 65 § JB vid byte av andel i bostadsförening mot hyresrätt.
NJA 1993 s. 693: En hyresgäst har begärt hyresvärdens samtycke till överlåtelse av en hyresrätt och därvid uppgett till vem överlåtelsen skulle ske. Den omständigheten ensam att den föreslagne hyresgästen förklarat...
NJA 1995 s. 613: Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB.
NJA 1996 s. 433: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen...
NJA 1999 s. 210: En andrahandshyresgäst har vid förrättning om avhysning från lägenheten gjort gällande att ett hyresförhållande uppkommit mellan henne och fastighetsägaren. Fråga om det är uppenbart att...
NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation