lagen.nu

Hyresavtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hyresavtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hyresavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (22)

NJA 1981 s. 266: I 12 kap 49 § 1 och 3 st JB föreskriven tid för hänskjutande av tvist om förlängning av hyresavtal till hyresnämnden har ansetts lagligen inte kunna återställas.
NJA 1986 s. 186: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från förhyrd parkeringsanläggning har hyresgästen i första hand gjort gällande, att parterna muntligen träffat avtal om...
NJA 1986 s. 503: Under åberopande av ett förbehåll i hyresavtal angående ersättning för "oförutsedda kostnader" har en hyresvärd fört talan mot lokalhyresgäst om ersättning för på lokalen beräknad andel av...
NJA 1989 s. 206: Under hyresgästs konkurs kan hyresrätten till en lokal förklaras förverkad på grund av att hyra ej betalats före konkursen, oavsett om konkursboet förklarat sig vilja svara för hyresgästens...
NJA 1989 s. 505: En lokalhyresgäst har sagt upp sitt hyresavtal i avsikt att få till stånd en förlängning av avtalet på ändrade hyresvillkor. Fråga om verkan av att hyresgästen inte i uppsägningen begärt sådan...
NJA 1993 s. 555: I ett hyreskontrakt har hyrestiden bestämts till fem år med klausul om förlängning tills vidare om ej avtalet sagts upp senast 24 månader före utgången av femårstiden. I händelse av förlängning har...
NJA 1993 s. 777: Resning har ansetts inte kunna beviljas i fråga om beslut av Bostadsdomstolen i mål om förlängning av hyresavtal med hänsyn till att ifrågavarande lägenhet sammanslagits med annan lägenhet och därför...
NJA 1995 s. 367: Ett finansbolag som bedrev leasingverksamhet överlät - med förbehåll för leasingkundernas rätt - ett antal leasingobjekt med tillhörande leasingavtal och åtog sig samtidigt att även fortsättningsvis...
NJA 1998 s. 426: En lokalhyresgäst kan inte samtidigt säga upp ett hyresavtal för såväl villkorsändring som avflyttning.
NJA 1998 s. 430: Fråga om verkan av att lokalhyresgäst efter uppsägning för villkorsändring återkallat sin ansökan om medling. 12 kap 58 a § 2 st JB.
NJA 2001 s. 10: Avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och A, innebärande rätt för A att mot avgift försälja bröd och andra produkter på platser inom tunnelbanans biljetthallar, har bedömts ej vara hyresavtal.
NJA 2007 s. 519: Ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att konkursgäldenärens hyresavtal upphört att gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra för...
NJA 2008 s. 243: En hyresgästs misshandel av en granne har ansetts utgöra en sådan särskilt allvarlig störning som gett hyresvärden rätt att säga upp hyresgästen till omedelbar avflyttning utan att hyresgästen...
NJA 2008 s. 910: Efter det att en hyresgäst genom lagakraftvunnet beslut ålagts att flytta från sin bostadslägenhet har hyresvärden väntat i mer än sex månader med att begära avhysning. Under denna tid har...
RH 2001:12: Kravet på särskilt upprättad handling vid överenskommelse om avstående från besittningsskydd har inte ansetts uppfyllt när överenskommelsen tagits in i ett förlikningsavtal som innehöll...
RH 2004:4: Hyresnämndsmål. Sedan hyresgästen (en fysisk person) krävt återbetalning av för mycket erlagd hyra enligt 12 kap. 55 d § jordabalken har hyresvärden invänt att hyresavtalet träffats med ett bolag som...
RH 2004:47: Hyresnämndsmål. Osäkerheten om vem som har rätt att företräda hyresvärden har - bl.a. med hänsyn till innehållet i 12 kap. 20 § 2 st. 2 meningen jordabalken - inte medfört rätt för hyresgästen att...
RH 2004:57: Hyresnämndsmål. I syfte att få tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand har en hyresgäst vilselett hyresvärden beträffande andrahandshyrans storlek genom att visa upp kontrakt med betydligt...
RH 2009:64: En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken. Lokalen har inte ansetts vara ställd till hyresvärdens...
RH 2012:31: En kommun som har beviljat försörjningsstöd för en familjs boende har ensam företagit de rättshandlingar gentemot ett bolag varigenom upplåtelsen av en hyreslägenhet för familjens boende inletts och...
RH 2016:19: Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att...
RH 2016:80: Hyresnämndsmål. Parterna ingick ett tidsbestämt hyresavtal med möjlighet till förlängning före det att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad trätt i kraft. Efter lagens ikraftträdande ingick...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation