lagen.nu

Handelsbolag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Handelsbolag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Handelsbolag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (35)

AD 2014 nr 15: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.
MÖD 2013:11: Utdömande av vite ----- Miljönämnden förelade ett handelsbolag att vid vite vidta vissa skyddsåtgärder m.m. Efter ansökan dömde mark- och miljödomstolen ut vitet mot de två bolagsmännen i det numera...
NJA 1983 s. 237: Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vilket har till ändamål att äga och förvalta en fastighet som utgör bolagets huvudsakliga tillgång, har värderats på grundval av fastighetens...
NJA 1984 s. 296: Vite har ansetts kunna föreläggas handelsbolag.
NJA 1988 s. 564: Sedan ett handelsbolag ålagts betalningsskyldighet i tredskodom, försattes bolaget i konkurs. Konkursbeslutet upphävdes senare, varvid tiden för ansökan om återvinning hade utgått. Eftersom konkursen...
NJA 1988 s. 583: Handelsbolag som arrenderat visst markområde har, i samband med att handelsbolagets rörelse övertagits av ett för ändamålet särskilt bildat aktiebolag, till detta upplåtit nyttjanderätt till området...
NJA 1989 s. 356: Resning. Bestämmelsen i 2 kap 30 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om att bolagsman i handelsbolag som begärs utesluten har rätt att kräva viss säkerhet innebär att ställandet av...
NJA 1989 s. 519: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd mervärdeskatt. 2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot bolagets borgenärer för förpliktelser från vilka bolaget befriats genom ackord. 2 kap 20 § 1 st lagen (1980:1102) om...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsregistret som bolagsman i ett handelsbolag, har ansetts inte kunna göras betalningsansvarig för handelsbolagets skulder enbart på grund av...
NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur handelsbolag.
NJA 1991 s. 465: Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vars huvudsakliga tillgång utgjordes av hyresfastigheter, har vid en substansvärdering av bolaget uppskattats med ledning av fastigheternas taxeringsvärde...
NJA 1994 s. 231: Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld har ansetts inte kunna avräknas, med tillämpning av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och...
NJA 1994 s. 607: Gåvoskattemål. Återgång av fullbordad gåva påverkar inte skattskyldigheten. Gåva av andel i ett handelsbolag, som ägts av två familjer och haft till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta...
NJA 1995 s. 654: A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s...
NJA 1996 s. 311: Den statliga lönegarantin har ansetts kunna omfatta en fordran oavsett att den arbetspresterande var komplementär i ett kommanditbolag som slutit avtalet om arbetsprestation med konkarsgäldenären,...
NJA 1997 s. 190: Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur rättsskyddsförsäkring skulle utbetalas om bolaget intervenerade i en rättegång som en bolagets borgenär förde mot...
NJA 1997 s. 591: Bolagsman i handelsbolag har ansetts berättigad att gentemot konkursansökan invända att borgenären har betryggande säkerhet i bolagets egendom.
NJA 2000 s. 417: TR:s beslut om fastställande av utdelning i ett handelsbolags konkurs har ansetts inte kunna överklagas av en bolagsmans enskilda borgenär.
NJA 2002 s. 173: Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.
NJA 2004 s. 19: Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.
NJA 2005 s. 438: Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens...
NJA 2014 s. 604: Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot...
NJA 2014 s. 873: Ett handelsbolag harpåförtsskattetillägg. Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen...
NJA 2016 s. 1047: Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i...
NJA 2016 s. 625: En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den...
RÅ 1993 ref. 100: Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för handelsbolagets inkomster av reklamverksamhet avseende bl.a. reklam på idrottströjor....
RÅ 1993 ref. 104: En person A drev konsultverksamhet inom managementområdet genom ett av honom helägt aktiebolag. I verksamheten redovisades inkomster av vissa uppdrag avseende A såsom ledamot av styrelserna i flera...
RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör...
RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skadeståndssanktionerad konkurrensklausul påbörjade tillsammans med andra personer en rörelse i handelsbolagsform. Sedan han...
RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som...
RH 1994:135: Bolagsmän i handelsbolag har ålagts personligt betalningsansvar enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag för mervärdesskatt som påförts handelsbolaget. Fråga bl.a. om skattebesluten...
RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän sex månader tidigare nedgått till en. Fråga om överlåtelse av likvidationsbolagets enda större tillgång, en hyresfordran,...
RH 2005:69: I lagen om handelsbolag och enkla bolag stadgas att bolagsskiften som inte sker i skriftlig form är ogiltiga. För giltigt bolagsskifte har ansetts att det inte krävs en särskilt upprättad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation