lagen.nu

Häleri

Ingen har skrivit en beskrivning av "Häleri" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Häleri finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (20)

NJA 1981 s. 318: Påföljd för grovt häleri har i visst fall bestämts till skyddstillsyn jämte fängelse. 28 kap 3 § BrB.
NJA 1984 s. 564: Preskriptionstiden för sakhäleri har ansetts skola i princip räknas från den första handling som utgör ett fullbordat häleri. Sedan tilltalad av HovR dömts för flera brott till gemensamt straff men...
NJA 1985 s. 444: En serie stölder och hälerier har bedömts som grova brott på grund av att gärningsmannen därigenom deltog i systematisk brottslig verksamhet av allvarlig art. Undantag har dock gjorts för två...
NJA 1985 s. 58: Sedan gamla handskrifter, som stulits ur ett landsarkiv, upphittats av A och av denne sålts till B, som därefter utbjudit dem till försäljning, väcks åtal mot A för olovligt förfogande och mot B för...
NJA 1985 s. 796: Åtalspreskription av ett stöldbrott har i princip ansetts skola omfatta också senare av gärningsmannen företagna hälerigärningar beträffande stöldgodset.
NJA 1985 s. 806: Fråga om förordnande av offentlig försvarare i mål om ansvar för häleri.
NJA 1986 s. 374: Fråga om ansvar för häleri eller häleriförseelse och i samband därmed särskilt om innebörden av den år 1980 införda bestämmelsen om häleri i 9 kap 6 § 2 st BrB.
NJA 1987 s. 704: Yngling, som när han nyss fyllt 20 år gjort sig skyldig till häleri vilket bedömts såsom grovt brott, har erhållit villkorlig dom förenad med bötesstraff. 1 kap 7 § och 27 kap 1 och 2 §§ BrB.
NJA 1988 s. 226: Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av häleri efter inbrottsstöld, när den tillgripna egendomen återställts till rätt ägare i skadat skick och ovisshet råder, om skadorna uppkommit innan...
NJA 1989 s. 862: Fråga vid åtal för sakhäleri avseende pengar om beviskravet beträffande förbrottet. Tilltalad, som överklagat HovR:ns fällande dom i skuldfrågan, har avlidit efter huvudförhandlingen i HD men innan...
NJA 1990 s. 351: Vid åtal för grovt häleri fråga bl a om beräkningen av brottsföremålets värde.
NJA 1990 s. 9: Tillgrepp av fortskaffningsmedel har ansetts inte kunna utgöra för brott till häleri. 9 kap 6 §, 8 kap 7 § och 10 kap 7 § 1 st BrB. (Begränsad prövning enligt 54 kap 11 a § RB.)
NJA 1992 s. 37: Befattning med stulna tavlor i syfte att för annans räkning återförsälja dem till ägaren mot en lösensumma har ansetts utgöra häleri. - Fråga tillika om betydelsen av att de tilltalade handlat i...
NJA 2000 s. 372: Fråga om ansvar för medhjälp till skattebedrägeri alternativt för fordringshäleri
NJA 2000 s. 652: Köparen av en stulen båt har, trots vissa kontrollåtgärder, med hänsyn till omständigheterna dömts för häleriförseelse.
NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri).
RH 1995:63: Eftersom åklagarens gärningsbeskrivning inte har ansetts omfatta åtal för s.k. näringshäleri har hovrätten inte kunnat pröva om en person begått detta brott, trots att åklagaren under...
RH 1995:80: Cykel, som tillgripits från ägaren och därefter övergivits, har anträffats och omhändertagits av person, som insett att cykeln var stulen. Åtal för häleri alt. häleriförseelse har ogillats då cykeln...
RH 2010:29: Efter det att en gärningsman begått ett fullbordat häleri för vilket preskription inträtt, har han vidtagit ytterligare hälerihandlingar avseende samma konstföremål. Frågan om preskription inträtt...
RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation