lagen.nu

Grundlag

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

I Sverige finns fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. De utgör Sveriges författning, eller konstitution. Ett lands konstitution reglerar landets statsskick.

För att förändra en grundlag eller stifta en ny grundlag, gäller regeln att riksdagen ska fatta samma beslut två gånger och att det mellan besluten ska hållas ett riksdagsval (RF 8:15) . En grundlag kan också ändras genom folkomröstning i samband med ett riksdagsval (ska inte förväxlas med en rådgivande folkomröstning enligt RF 8:4 och folkomröstningslagen, som kan hållas när riksdagen beslutar). En folkomröstning om en grundlagsfråga får bara ha två alternativ, "Ja" och "Nej". Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande om en majoritet röstar nej till förslaget och nej-röstarna även är fler än hälften av de som röstat vid samma riksdagsval.

Om ja-sidan får majoritet är resultatet inte direkt bindande. Den nyvalda riksdagen kan dock i detta fall anta förslaget med ett beslut och enkel majoritet.

Möjligheten till beslutande folkomröstning om en grundlagsfråga har hittills aldrig utnyttjats.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Grundlag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1987 s. 198: Ett aktiebolag väckte talan mot staten och yrkade bl a att TR:n med stöd av 11 kap 14 § regeringsformen skulle förklara, att staten var förpliktad att återbetala viss skatt som bolaget erlagt. Som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation