lagen.nu

Grannelag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grannelag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1990 s. 71: I gränsen mellan två villafastigheter hade en oxelhäck planterats. En av fastighetsägarna lät mot den andres vilja toppklippa häcken i dess helhet. Talan om skadestånd på grund av ingreppet har...
NJA 1994 s. 162: Fråga om tillämpning av den grannelagsrättsliga bestämmelsen i 3 kap 1 § JB.
NJA 1995 s. 720: Vid bebyggande av en fastighet har ägaren lagt igen en bäckfåra, genom vilken avrinning skett av dagvatten från en grannfastighet, vilket orsakat skada på denna fastighet. Fråga om det ålegat ägaren...
NJA 2002 s. 161: Anläggningsbeslut har meddelats avseende en småbåtsbrygga. Ägare av grannfastighet har ansetts inte ha rätt att som sakägare överklaga anläggningsbeslutet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation