lagen.nu

Gränsvärde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Gränsvärde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Gränsvärde finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2000:30: Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet bestående av beläggning av metallnav-----Utgångspunkten för avgörande av vilka villkor för utsläpp som ska gälla för en miljöfarlig...
MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten fråga-----Miljööverdomstolen ansåg att det saknades anledning att göra skillnad mellan kommunala reningsverk och andra...
MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni ----- En miljönämnd hade förelagt ett mobilnätföretag att inge en karta över var master och antenner som sänder/tar...
MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong-----Frågan i målet gällde ett begränsningsvärde för utsläppet av organisk substans till vatten. Vid bedömningen hade...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation