lagen.nu

Godtrosförvärv

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att få äganderätten till en sak trots att någon annan egentligen är den rätte ägaren.

Om någon sålt en sak som denne inte ägde kan köparen under vissa förutsättningar förvärva rätt till saken, s.k. exstinktivt godtrosförvärv, vilket står i kontrast till den ursprungliga ägarens rätt att få tillbaka saken (vindikationstalan).

För lösa saker väger numera vindikationsprincipen tyngre än godtrosförvärvsprincipen (sedan 2003 års lagändring i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre), så länge som den ursprunglige ägaren drabbats av stöld eller rån. Pengar (som räknas som lös egendom, men inte lösa saker) faller utanför detta. Även för lös egendom som inte stulits (exv. genom bedrägeri) gäller inte vindikationstalans tyngd.

Godtrosförvävsproblematik är en del av den dynamiska sakrätten

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Godtrosförvärv finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (30)

NJA 1981 s. 750: Fråga om godtrosförvärv av panträtt i begagnad bil. Samma krav på aktsamhet har ansetts gälla som vid köp av sådan bil.
NJA 1982 s. 312: Fråga om godtrosförvärv av begagnad personbil av inte obetydligt värde, vilken överlåtits mellan två privatpersoner.
NJA 1986 s. 350: En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalts helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen.
NJA 1988 s. 243: Fråga om godtrosförvärv av begagnad segelbåt av inte obetydligt värde, vilken överlåtits mellan två privatpersoner.
NJA 1989 s. 784: Bilhandlare, som vid köp av stulen och falskskyltad bil inte kontrollerat det direkt i bilen instansade chassinumret, har ansetts inte ha varit i god tro vid förvärvet av bilen. 3 § lagen (1986:796)...
NJA 1992 s. 6: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt...
NJA 1992 s. 892: Fråga om preskription av lösenrätt efter godtrosförvärv. 4 § 2 st lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
NJA 1993 s. 124: Omyndiga, som förvärvat fast egendom genom gåva från sin förmyndare, har, eftersom denne var i ond tro beträffande sin äganderätt, ansetts inte ha gjort ett godtrosförvärv enligt 18 kap 1 § JB.
NJA 1993 s. 206: En segelbåt såldes genom ett kreditköp med återtaganderätt till en person. Denne överlät båten obehörigen till annan köpare. Sedan ytterligare två successiva överlåtelser av båten ägt rum såldes...
NJA 1993 s. 429: Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att genom kontakt med bilregistret eller på annat likvärdigt sätt kontrollera äganderätten till bilen, ansetts inte ha...
NJA 1995 s. 135: Vid köp år 1986 av fastighet lämnades i köpehandlingarna oriktig uppgift om köpeskillingen, varför köpet enligt dåvarande lydelse av 4 kap 1 § JB blev ogiltigt. Förvärvare i senare led har ansetts ha...
NJA 1995 s. 337: Företag verksamt inom handeln med begagnade entreprenadmaskiner har vid köp av stulen lastmaskin ansetts inte ha gjort en tillräcklig kontroll av säljarens rätt att förfoga över maskinen och dennas...
NJA 1996 s. 607: Delägare i dödsbo överlät obehörigen en dödsboet tillhörig bil, som av förvärvaren efter kort tid vidaresåldes till en bilförsäljare. Bilförsäljaren, som trots sin fångesmans korta innehavstid inte...
NJA 1998 s. 29: Ett bolag som hade köpt en bil på avbetalning med återtagandeförbehåll från ett finansieringsföretag sålde bilen vidare innan den var slutbetald. Den nye köparen har ansetts göra ett godtrosförvärv...
NJA 2004 s. 633: Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den...
NJA 2005 s. 425: A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med...
NJA 2005 s. 502: Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen före det aktuella köpet i inte obetydlig omfattning gjort bilaffärer med säljaren, har det ansetts att köparen inte...
NJA 2006 s. 45: Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.
NJA 2009 s. 182: A har från sin bank av misstag betalat för mycket till B, som kände till misstaget innan hans konto i en annan bank krediterades. A:s rätt till återbäring från B har ansetts inte gälla mot B:s bank,...
NJA 2009 s. 695: Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.
NJA 2009 s. 889: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.
NJA 2011 s. 907: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet...
NJA 2012 s. 953: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om...
RH 1996:17: Genom en s.k. investorleasingaffär förvärvade en investor en stordator från en databroker. Leverantören av datorn, som i avtal med databrokern förbehållit sig äganderätt till datorn, har i tvist om...
RH 1998:15: Omständigheterna vid förvärv av en åtta år gammal personbil var sådana att godtrosförvärv ansågs föreligga.
RH 2001:78: Finansbolag har vid köp av lastbil med släp inte gjort en tillräcklig kontroll av säljarens rätt att förfoga över fordonen för att kunna anses ha varit i god tro vid förvärven av fordonen.
RH 2004:77: Bättre rätt till aktier. Ett bolag har sålt aktier i ett företag, som bolaget befunnits inte ha ägt förfoga över då aktierna ägdes av en annan person. De till aktierna hörande aktiebreven var sedan...
RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansetts inte vara så robust att det framstått som uppenbart att ett italienskt försäkringsbolag har bättre rätt till en beslagtagen...
RH 2010:57: Hittegodslagen har inte ansetts vara tillämplig på en båt som legat på en uppläggningsplats för båtar i anslutning till en båthamn. Ett enskilt anspråk har ansetts kunna bifallas, trots att det förts...
RH 2012:84: Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett sådant fel som berättigar köpare till prisavdrag från köpeskillingen? Hur ska värdet av avsaknaden av ett förråd beräknas?...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation