lagen.nu

God man

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

God man används ofta som beteckning på person som utses att bevaka annans rätt. Sådan god man kan utses enligt

Två gode män ska utses enligt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (31)

NJA 1981 s. 1079: Vid TR:s prövning av ansökan om förordnande av god man enligt 18 kap 3 § FB skall nämnd delta, om person, som har talerätt i saken, hos TR:n har motsatt sig bifall till ansökningen. 6 § lagen...
NJA 1981 s. 291: I mål om hävande av omyndighetsförklaring har den omyndigförklarade befunnits på grund av hämmad förståndsutveckling och psykisk abnormitet av annat slag vara ur stånd att vårda sig och sin egendom....
NJA 1983 s. 277: Sedan domstol meddelat förordnande enligt 11 kap 9 § GB om att make tillhörigt giftorättsgods till visst angivet värde skulle ställas under vård och förvaltning av god man, har av gode mannen gjord...
NJA 1983 s. 791: För A jämlikt 18 kap 3 § FB förordnad god man har för A:s räkning avstått från arv som tillfallit denne. Avståendet har vid tillämpning av 15 kap 14 § 3 st FB betraktats som gåva och i följd härav...
NJA 1987 s. 105: Sedan ett aktiebolag sålt viss egendom, som omfattades av företagsinteckning, inställde bolaget betalningarna. Ackordscentralen fick i uppdrag att försöka få till stånd ett underhandsackord. En...
NJA 1990 s. 6: Vissa övergångsfrågor i samband med ikraftträdandet av lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
NJA 1992 s. 863: Frågor om förordnande av förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (I) resp upphörande av förvaltarskap (II).
NJA 1993 s. 109: Fråga om muntlig förhandling i domstolsärende angående förordnande av god man.
NJA 1993 s. 124: Omyndiga, som förvärvat fast egendom genom gåva från sin förmyndare, har, eftersom denne var i ond tro beträffande sin äganderätt, ansetts inte ha gjort ett godtrosförvärv enligt 18 kap 1 § JB.
NJA 1994 s. 61: En man, som under flera år varit sammanboende med en kvinna, ådrog sig en svår hjärnskada vid en olycka och har sedan olyckstillfället inte bott i det gemensamma hemmet. Fråga, i mål om förordnande...
NJA 1996 s. 657: Bestämmelserna i föräldrabalken om domstolens sammansättning (20 kap 1 §) och om förordnande av god man (20 kap 2 §) har ansetts tillämpliga när barn för sk positiv bördstalan.
NJA 1999 s. 691: Fråga om omfattningen av godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken
NJA 2000 s. 41: Fråga om personval vid förordnande av god man enligt 14 kap 32 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 2011 s. 399: När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.
NJA 2013 s. 1203: En talan om ersättning till en god man i ett inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) ska föras av den gode mannen som kärande i egen sak och inte som företrädare för de...
NJA 2015 s. 851: Bedömning av behovet av god man för en person med nedsatt hälsotillstånd. 11 kap. 4 § föräldrabalken.
RH 2005:41: God man har inte för sin huvudmans räkning ansetts att med giltig verkan kunna godkänna testamente.
RH 2008:45: Fråga om skälig orsak för god man enligt samäganderättslagen (1904:48 s.1) att frånträda sitt uppdrag. Svårigheter att få betalt för uppdraget på grund av fastighetens ringa värde och oklara...
RH 2008:53: Eftersom lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt för sin tillämplighet förutsätter att två eller flera är samfällt ägare till ett förmögenhetsobjekt har lagen inte ansetts vara tillämplig i fråga om en...
RH 2010:1: Fråga om arvode och utgiftsersättning till god man i visst fall ska betalas med den enskildes medel eller av kommunen. Särskilda skäl har ansetts föreligga att - trots att den enskildes beräknade...
RH 2010:87: Fråga om skälig ersättning till god man enligt lagen (2005:429) om ensamkommande barn. Då en god mans rätt till ersättning är reglerad i lag är det inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget...
RH 2012:12: Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterat att vid fastställande av arvode till god man har en...
RH 2012:22: Den enskildes dödsbo har i visst fall ålagts betalningsskyldighet för arvode och ersättning till den enskildes gode man trots att den enskildes inkomster under det år när uppdraget utförts inte...
RH 2013:25: Frågan om det föreligger hinder mot att en personlig assistent även utses till god man har besvarats nekande.
RH 2013:37: Frågan om vad ett godmanskap avseende förvaltning av egendom enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken kan omfatta.
RH 2013:45: Fråga om särskilda skäl enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken förelegat för att det allmänna ska stå för ersättningen till en god man.
RH 2015:39: Fråga om en god man enligt föräldrabalken är fortsatt lämplig för sitt uppdrag när den enskilde gett bort egendom av betydande värde till den gode mannens barn.
RH 2016:53: Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan...
RH 2016:83: Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny...
RH 2017:11: Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken...
RH 2017:12: Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation