lagen.nu

Gemensamhetsanläggning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Gemensamhetsanläggning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Gemensamhetsanläggning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (25)

MÖD 2006:3: Klagorätt mot beslut om dispens från strandskydd-----En samfällighet hade fått dispens för att anlägga en brygga. En granne överklagade beslutet. Vägen till grannens fastighet passerade...
MÖD 2007:45: Skadeersättning för vattenverksamhet ----- En bro uppfördes över en älv som kompensation för att vinterväg och färja inte kunde användas till följd av vattenreglering. Vägbana och räcken kom så...
MÖD 2012:14: Antagande av detaljplan i Simrishamns kommun ----- Detaljplan för tomtmark har upphävts på grund av att skälig hänsyn inte tagits till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan...
MÖD 2013:38: Fastighetsreglering och anläggningsåtgärd-----Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av...
MÖD 2014:6: Fråga om förutsättningar förelegat att häva ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen-----Förutsättning har ansetts föreligga att häva ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen eftersom markområdet...
MÖD 2017:40: Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över...
NJA 1981 s. 903: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning anförde vissa fastighetsägare besvär med yrkande i första hand att beslutet måtte undanröjs. Yrkandet har med hänsyn...
NJA 1983 s. 188: Fastighet, som är ansluten till gemensamhetsanläggning, har enligt 35 § anläggningslagen tillåtits utträda ur anläggningssamfälligheten, varvid ägaren har, med tillämpning av 38 och 39 §§ samma lag,...
NJA 1989 s. 291: En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning vari ingår en centralantenn har ansetts behörig att fatta beslut om bl a ombyggnad av centralantennanläggningen för mottagande av...
NJA 1992 s. 47: En enskild väg som tillhör en vägförening kan inte dessutom inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheter som ingår i för eningen. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål...
NJA 1993 s. 7: Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.
NJA 1997 s. 491: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 5 § anläggningslagen (1973:1149) att fastighet får tvångsanslutas till en gemensamhetsanläggning endast om det är av väsentlig betydelse för fastigheten att ha...
NJA 2003 s. 683: En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
NJA 2004 s. 266: Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).
NJA 2006 s. 747: En rätt till ett officialservitut har ansetts inte vara berörd av en beslutad gemensamhetsanläggning. Servitutsinnehavaren har därför inte haft rätt att som sakägare föra talan mot...
NJA 2010 s. 350: Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhetsanläggning.
NJA 2015 s. 939: Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering, har ansetts bedriva en i förhållande till sitt...
RH 2006:15: Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsanläggning avseende småbåtsbrygga. Eftersom det inte var av väsentlig betydelse för de fastigheter som skulle delta i...
RH 2006:24: Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.
RH 2006:7: Vid omprövning av gemensamhetsanläggning avseende båtbrygga ansågs behov av bryggan fortfarande föreligga. Sådana ändrade förhållanden som krävs för att beslut om gemensamhetsanläggning skall kunna...
RH 2006:8: Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggning för vägändamål inom detaljplan. Anläggningen skulle tillgodose såväl villafastigheters utfartsbehov som allmän gångtrafik...
RH 2007:36: Fråga om fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till gemensamhetsanläggning.
RH 2008:18: Beläggning av en ca 200 meter lång samfälld grusväg med mjukbitumenstabiliserat oljegrus (mjog) har ansetts förenligt med samfällighetens ändamål att vägen ska hållas farbar för motortrafik året om...
RH 2009:35: Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft får omprövas endast under de förutsättningar som anges i 35 § anläggningslagen (1973:1149). Fråga om motsvarande begränsning...
RH 2012:71: En samfällighetsförening kan inte låta bli att avsätta medel till en fond för förnyelse och underhåll av sådana skäl att föreningens stadgar inte innehåller några grunder för fondavsättningen och att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation