lagen.nu

Garanti

Ingen har skrivit en beskrivning av "Garanti" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Garanti finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (14)

AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande direktören i aktiebolaget B utfärdat garantier enligt vilka A - för den händelse att A:s och B:s gemensamma moderbolag...
MD 2004:9: En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som...
MD 2007:5: Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga...
MD 2007:6: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att...
MD 2008:1: Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-"....
MD 2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning gjorts varit representativa för marknadsförda produkter. Även fråga om bl.a. påstående om viss garanti ("En Riktig...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden bl.a. av innebörd att den bara använder originaldelar, att de däri ingående verkstäderna kan serva alla bilar och att priset...
NJA 1983 s. 576: Fråga om tillämpning av 18 kap 5 § 2 st RB.
NJA 1985 s. 397: Fråga om innebörden av en i avtal om byggnadsentreprenad intagen bestämmelse om garantitid dels i ett fall där Svenska teknologföreningens Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och...
NJA 1990 s. 331: Fråga om god tro hos köpare av fastighet beträffande nyttjanderätt som upplåtits av tidigare ägare. 7 kap 14 § JB.
NJA 1992 s. 403: Fråga vid tolkning av ett återförsäljaravtal huruvida återförsäljaren kan anses ha lämnat en skadeståndssanktionerad garanti att köpa vissa i avtalet angivna minimikvantiteter.
NJA 1994 s. 204: Inför en leverans till ett bolag med likviditetsproblem, A, utfärdar ett annat bolag, B, ett brev till leverantören, i vilket bl a uttalas att B avser att stödja A, om det skulle bli nödvändigt (ett...
NJA 1998 s. 3: Tolkning av biltillverkares särskilda åtagande beträffande bilavgasrening.
NJA 1999 s. 325: Exportkreditnämnden är enligt sina garantivillkor skyldig att till garantitagaren överföra vissa belopp om betalning inflyter till nämnden från gäldenär. Annan part som ställt borgen för vad som inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation