lagen.nu

Göteborg

Ingen har skrivit en beskrivning av "Göteborg" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Göteborg finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2000:1: Utrivning av pråm i hamn-----Pråm har ansetts vara vattenföretag enligt vattenlagen och Miljööverdomstolen förpliktigade ägaren att riva ut den.
MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om talerätt-----Ett tillstånd till muddringar m.m. i infarten till en hamn överklagades av tre lokalföreningar till Sveriges...
MÖD 2007:5: Förbränning av avfall-----Utökning av befintlig verksamhet ansågs inte vara att jämställa med ny verksamhet även om utökningen medverkade till att en miljökvalitetsnorm överträddes. Bestämmelsen i 16...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation