lagen.nu

Gåva

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Äganderättsöverlåtelse utan motprestation.

En benefik rättshandling där egendom byter ägare utan att motprestation krävs (om gåvan är föranledd av en prestation, men inte direkt en betalning, kallas detta en remuneratorisk gåva). Ett löfte eller utfästelse om gåva är inte bindande (1 § GåvoL), men gåvan är fullbordad när egendomen kommit i gåvotagarens besittning (jfr traditionsprincipen).

Om löfte om gåva skett i form av skuldebrev är den bindande när skuldebrevet är mottaget. Dock är en sådan gåva inte gällande mot givarens borgenärer.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Gåva finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (58)

HFD 2016 ref. 69: En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en son som är verkställande direktör i bolaget har ansetts ha ett annat syfte än att belöna sonen för hans...
HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt.
NJA 1981 s. 1132: Vid bodelning i anledning av makes död tillskiftades efterlevande maken, utöver sin giftorättsandel, viss egendom mot vederlag till den avlidnes arvinge av en revers vars kapitalbelopp inte översteg...
NJA 1981 s. 384: Vid gåva av fast egendom har såsom villkor föreskrivits bl a att envar av gåvotagarna skulle till givaren utfärda ett skuldebrev å visst belopp. De i anledning härav upprättade skuldebreven, vilka...
NJA 1981 s. 464: Förmyndare har i sina omyndiga barns namn öppnat bankkonton över vilka hon förbehållit sig dispositionsrätt. Förbehåll som avses i 4 § lagen (1936:83) ang vissa utfästelser om gåva har därmed ansetts...
NJA 1981 s. 477: Fråga om mutbrotts- och bestickningsansvar för julgåvor som en företagare lämnat kommunala tjänstemän.
NJA 1981 s. 528: Ett i laga form under äktenskapet upprättat äktenskapsförord, innefattande gåva mellan makarna, har ansetts bli gällande i förhållande till tredje man från den tidpunkt då det ingavs till rätten,...
NJA 1981 s. 718: Allmän åklagare yrkade ansvar på A för ocker under påstående, att A hade utnyttjat B:s oförstånd genom att ta emot viss egendom som gåva av denne. Åklagaren gjorde inte gällande att A hade förmått...
NJA 1981 s. 897: Vid gåva av fast egendom har gåvotagarna genom förbehåll i gåvobrevet tillförsäkrats förköpsrätt till varandras andelar i egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför enligt 20 kap 14 § JB...
NJA 1982 s. 417: Gåvoskattemål. Vid gåva av fast egendom gjordes förbehåll om nyttjanderätt till egendomen för givaren och hans hustru. Dessa utfäste sig att utge ett årligt vederlag om 2 740 kr för nyttjanderätten....
NJA 1982 s. 493: Gåvoskattemål. Skyldighet att erlägga gåvoskatt med anledning av gåvoutfästelse avseende lös egendom (aktier) har ansetts föreligga utan hinder av att utfästelsen må vara ogiltig enligt allmänna...
NJA 1982 s. 842: Gåvoskattemål. En fader gav en fastighet till sin son. Som villkor för gåvan gällde att sonen skulle överlämna en revers till fadern. I reversen föreskrevs att den tills vidare skulle löpa utan ränta...
NJA 1983 s. 237: Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vilket har till ändamål att äga och förvalta en fastighet som utgör bolagets huvudsakliga tillgång, har värderats på grundval av fastighetens...
NJA 1983 s. 299: Vid gåva av fast egendom har givaren förbehållit sig viss avverkningsrätt till på fastigheten rotstående skog. Fråga vid bestämmande av gåvoskatt till vilket värde avverkningsrätten bör upptas.
NJA 1983 s. 791: För A jämlikt 18 kap 3 § FB förordnad god man har för A:s räkning avstått från arv som tillfallit denne. Avståendet har vid tillämpning av 15 kap 14 § 3 st FB betraktats som gåva och i följd härav...
NJA 1984 s. 205: Stämpelskattemål. Ett som gåva betecknat fastighetsförvärv har skett mot vederlag uppgående till knappt 83 % av fastighetens värde i stämpelskattehänseende. Den omständigheten att överlåtelsen var...
NJA 1984 s. 246: Gåvoskattemål. År 1945 överlämnades till en bank ett penningbelopp att förvaltas av banken under namnet "Fonden av år 1945". I meddelade föreskrifter för fonden angavs bl a att beloppet i fråga...
NJA 1984 s. 259: Vid bedömning, enligt 3 § 3 st stämpelskattelagen (1964:308), av frågan om stämpelskatt för ett som gåva betecknat fastighetsförvärv, uppstår fråga vilket värde som enligt 8 § samma lag skall gälla...
NJA 1984 s. 865: Gåvoskattemål. I samband med upprättande av äktenskapsförord, vari en man till sin hustru överlät en fastighet som gåva, träffades muntligt avtal mellan makarna om att hustrun skulle dem emellan...
NJA 1984 s. 912: Gåvoskattemål. I samband med gåva av fastighet utfärdades en revers vari utfästes tre procents ränta. Räntesatsen ansågs inte vara så låg att reversfordringen borde värderas till lägre belopp än det...
NJA 1985 s. 436: Stämpelskattemål. Vid bedömande av om förvärv av fastighet skall anses som gåva eller köp uppkommer fråga om betydelsen av förvärvarens åtagande att solidariskt med överlåtaren svara för fastigheten...
NJA 1986 s. 16: Fråga huruvida fastighetsandel, som förvärvats genom gåva med föreskrift att den inte fick överlåtas utan givares medgivande, kunde beläggas med kvarstad för ägarens skuld utan att sådant medgivande...
NJA 1986 s. 478: Vid bodelning efter en avliden person, som efterlämnade make och bröstarvinge, tillskiftades bröstarvingen äganderätten till boets samtliga tillgångar, medan maken fick nyttjande- och...
NJA 1986 s. 565: Vid avskaffandet av kvarlåtenskapsskatten år 1958 ändrades bl a 28 § förordningen om arvsskatt och gåvoskatt, varvid i övergångsbestämmelser föreskrevs att tidigare gällande tariff i 28 § skulle...
NJA 1987 s. 40: Fråga om förutsättningarna för att gåva, som sker i form av att fordran enligt enkelt skuldebrev efterskänks, skall anses fullbordad. 3 § 2 st sista p lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om...
NJA 1988 s. 52: Fråga om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom. Även om förvärvet betecknats som köp har det ansetts stå den skattskyldige fritt att hos inskrivningsmyndigheten eller genom överklagande av dess...
NJA 1988 s. 712: Gåvoskattemål. En moder överlät år 1957 en fastighet, taxeringsvärderad till 27 600 kr, till sin dotter mot ett vederlag av 5 000 kr samt förbehöll sig därvid nyttjanderätten till fastigheten....
NJA 1989 s. 577: Gåvoskattemål. En person lånade ut ett belopp till ettvart av sina barn, varvid gällde att beloppet skulle återbetalas 20 år senare och att ränta skulle betalas med en procent per år. Värdet av varje...
NJA 1989 s. 696: Vid gåva av en fastighet till flera gåvotagare har givaren uppställt ett villkor innebärande att gåvotagare som önskade överlåta sin andel skulle först hembjuda den till övriga delägare. När...
NJA 1989 s. 822: Sedan en fastighet givits bort med förbehåll om nyttjanderätt för givaren, har denne avstått från nyttjanderätten mot vederlag och skattskyldighet följaktligen inträtt för gåvan. Vid beräkning av...
NJA 1990 s. 77: Enligt gåvobrev erhöll A en fastighetsandel taxerad till 36 750 kr på villkor att A övertog betalningsansvaret för lån om 33 711 kr i andelen. A erhöll dessutom genom gåvobrevet ett kontantbelopp om...
NJA 1991 s. 376: Ett utmätningshinder enligt 5 kap 5 § 1 st UB som gäller för en fastighet har ansetts innefatta också hinder mot utmätning av obelånat pantbrev i fastigheten. - För att en gåva enligt nämnda lagrum...
NJA 1992 s. 808: Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den...
NJA 1993 s. 533: Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande...
NJA 1993 s. 533: Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande...
NJA 1993 s. 560: Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättas om gåvan.
NJA 1993 s. 594: Uppgifter om gåvor från en avliden till vissa bröstarvingar lämnades först i en tilläggsbouppteckning. Bröstarvinge, som kallats till förrättningen för huvudbouppteckning, väckte enligt 7 kap 4 § ÄB...
NJA 1994 s. 377: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom mot vederlag i form av annan fast egendom med hänsyn till att vederlagets värde understigit 85 % av värdet av den förvärvade...
NJA 1994 s. 607: Gåvoskattemål. Återgång av fullbordad gåva påverkar inte skattskyldigheten. Gåva av andel i ett handelsbolag, som ägts av två familjer och haft till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta...
NJA 1994 s. 69: Sedan en fastighet bortgivits utan förbehåll har givaren och gåvotagarna träffat skriftlig överenskommelse om förköpsrätt för en av delägarna till de andras andelar. Överenskommelsen har ej ansetts...
NJA 1994 s. 760: Gåvoskattemål. Fråga vid gåvobeskattning om värdering av konvertibla skuldebrev som inte omsätts marknadsmässigt.
NJA 1997 s. 227: Vid upplösning av samboförhållande tillskiftades mannen genom en som bodelning betecknad handling den hälft av en fastighet som han vid inledandet av samboförhållandet hade givit kvinnan. Mannen hade...
NJA 1997 s. 72: Avtal mellan delägare till jordbruksfastighet om förbud för enskild delägare att hos domstol begära försäljning av fastigheten har ansetts ha förfallit genom ikraftträdandet av lagen (1989:31) om...
NJA 1998 s. 135: Ett i bodelnings- och arvskifteshandling intaget förbud mot försäljning av en fastighet, som tillskiftades en av dödsbodelägarna, har, med hänsyn till att förvärvet inte var klart benefikt, ansetts...
NJA 1998 s. 534: Fråga huruvida gåva till syftet är att likställa med testamente. 7 kap 4 § ÄB.
NJA 1998 s. 545: En person överlät genom gåvor andelar i en segelbåt som befann sig i överlåtarens och förvärvarens sambesittning. Då överlåtaren haft kvar äganderätt till andel i båten har förvärvaren ansetts bli...
NJA 2000 s. 262: Fråga om givare som i gåvobrev föreskrivit att lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt inte skall äga tillämpning på gåvan haft rätt att efter gåvans fullbordande ensidigt upphäva föreskriften.
NJA 2001 s. 151: Beslut om försättande i konkurs, som meddelats efter det att gäldenären medgivit konkursansökningen, har ansetts kunna överklagas av den som löpte risk att till följd av konkursen utsättas för krav...
NJA 2008 s. 1129: En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta...
NJA 2008 s. 457: Fråga vid gåva mot visst vederlag, s.k. blandad gåva, om giltigheten av ett villkor att egendomen, en fastighet, skall utgöra mottagarens enskilda egendom.
NJA 2010 s. 390: Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en...
NJA 2012 s. 804: Gåva? Bevisbörda och beviskrav för påstående om efterskänkande av regressanspråk vid solidarisk betalningsskyldighet när medgäldenärerna är närstående.
NJA 2013 s. 886: Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt...
NJA 2014 s. 364: Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren. De beviskrav som normalt gäller i tvistemål är tillämpliga.
NJA 2017 s. 289: Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning...
RH 1995:81: En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för arbetet betalades med medel som tillhörde X-bolagets dotterbolag, C, som inte stod i något avtalsförhållande till...
RH 2008:56: En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. Däremot kan de bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på...
RH 2014:10: En närstående till en äldre kvinna hade gjort penningöverföringar från kvinnans bankkonto till sitt eget och sina två barns konton. Sedan kvinnan avlidit väckte tre dödsbodelägare talan mot...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation