lagen.nu

Fysisk person

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En vanlig, levande person.

Alla fysiska personer har rättskapacitet, men vissa (exv omyndiga) saknar rättslig handlingsförmåga.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1997 s. 299: Uttrycket närstående i 12 § 6 st förmånsrättslagen (1970:979) i dess lydelse före d 1 juni 1997 har i ett mål om lönegaranti ansetts avse endast fysiska personer.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation