lagen.nu

Fullmakt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Handlande i annans namn för annans räkning.

En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare/huvudman till tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar (exv slutande av avtal) i fullmaktsgivarens namn. Fullmäktigen medverkar till avtalets slutande, men det resulterande avtalet involverar bara fullmaktsgivaren och tredje man (10 § 1 st och 25 § AvtL).

En kritiserad men dock ofta använd definition av fullmakt är " en till tredje man riktad förklaring av huvudmannen varigenom denne åtar sig följderna av den rättshandling ställföreträdaren å hans vägnar företager".

En fullmakt är ofta skriftlig (för vissa typer av avtal är den skriftliga formen obligatorisk se 27 § 2 st AvtL), men även ställningsfullmakt och s.k. § 18-fullmakt gäller.

En fullmakts gränser utgörs av fullmäktigens befogenhet (vad han har rätt att/får göra enligt fullmaktsgivaren) och hans behörighet (vad han har rätt/kan att göra enligt fullmakten). För § 18-fullmakter är dessa alltid samma sak.

Om fullmäktigen går utöver sin behörighet blir det resulterande avtalet inte bindande för fullmaktsgivaren (såvida denne inte väljer att ratihabera avtalet). Tredje man får då ett skadeståndsanspråk mot fullmäktigen (AvtL 25 §), om tredje man inte var i ond tro.

Typer av fullmakter:

Självständiga fullmakter (dvs fullmakter där tredje man kan bilda sig en uppfattning om fullmaktens existens och innehåll)

  1. Ställningsfullmakt: se 10 § 2 st AvtL
  2. Meddelande till tredje man: se 13 § AvtL
  3. Kunggörelsefullmakt: 14 § AvtL
  4. Skriftlig fullmakt: 16 § AvtL
  5. Prokura: se även prokuralagen
  6. Toleransfullmakt (ej lagreglerad)
  7. Kombinationsfullmakt (ej lagreglerad)

Osjälvständig fullmakt

Uppdragsfullmakt: se 18 § AvtL så kallad § 18-fullmakt

Lagrum som reglerar förhållandet mellan de olika parterna:

  • Förhållandet huvudmannen/fullmaktsgivaren och tredje man - 10 § 1 st AvtL och 26 § AvtL
  • Förhållandet huvudmannen/fullmaktsgivaren och fullmäktigen - HB 18:4
  • Förhållandet fullmäktigen och tredje man - 25 § AvtL

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fullmakt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

AD 1994 nr 11: Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklaring av påstått avskedande och om skadestånd, huruvida Sveriges exportråd blivit gentemot käranden bundet av ifrågavarande...
AD 1997 nr 88: En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflyttats till annan tjänst med tillämpning av bestämmelser i 33 kap. 18 § kyrkolagen. Vid prövning av om förflyttningsbeslutet har...
AD 2011 nr 10: Fråga huvudsakligen om 39 § anställningsskyddslagen varit tillämplig för att upplösa en fullmaktsanställd prästs anställning.
AD 2017 nr 36: En arbetsgivarorganisation får enligt sina stadgar inte utan särskild fullmakt träffa kollektivavtal som binder sina medlemsföretag. Fråga om ett medlemsföretag blivit bundet av ett avtal som...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.
NJA 1988 s. 78: Kärandepart i tvistemål, vilken förelagts att på grund av nödvändig processgemenskap ombesörja att viss annan person inträdde som med part i rättegången, ingav en av medparten utfärdad fullmakt att...
NJA 1990 s. 460: En okänd person har i eget intresse med stöd av en förfalskad fullmakt på ett aktiebolags vägnar ansökt om återvinning av stämpelskatt och, sedan ansökningen bifallits av inskrivningsmyndigheten,...
NJA 1990 s. 591: En inköps- och försäljningsavdelning vid ett aktiebolag förestods av en person, som på grund av sin ställning var behörig att för bolaget sluta avtal om köp och försäljning av maskiner. Efter det att...
NJA 1992 s. 782: Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då...
NJA 1998 s. 118: En förutsättning för försäkringsmäklares rätt till provision från försäkringsbolaget på grund av avtal om företagsförsäkring har ansetts vara att mäklaren innehar fullmakt från försäkringstagaren när...
NJA 1998 s. 304: En dödsbodelägare som bodde kvar på dödsboets jordbruksfastighet har inte ansetts behörig att upplåta mark på fastigheten för ett garage.
NJA 2001 s. 191: Chefstjänsteman i bank har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse (I) samt avtal enligt vilket låntagares...
NJA 2002 s. 244: En banktjänsteman har utfärdat två förbindelser betalbara på första skriftliga anmodan. Fråga om banktjänstemannen hade ställningsfullmakt att utfärda förbindelserna.
NJA 2006 s. 584: En offentlig försvarare överklagade tingsrättens dom utan att förete rättegångsfullmakt. Efter överklagandetidens utgång inkom den dömde med ett eget överklagande. Hovrättens beslut att därefter...
NJA 2012 s. 328: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd.
NJA 2013 s. 659: En representant för ett reseföretag har ingått avtal med företagets agent i ett land. Omständigheterna har sammantagna varit sådana att agenten inte har kunnat hysa befogad tillit i fråga om...
NJA 2013 s. 685: Rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken har tillerkänts ersättning för arbete i samband med överklagande, oavsett att den person för vilken biträdet harförordnatsinte har lämnat någon...
NJA 2014 s. 684: Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens...
RH 1996:159: Behörighet för kommunal daghemsföreståndare att ingå avtal för kommunens räkning.
RH 1996:96: A var anställd av ungdomsorganisationen B för att organisera ett ungdomsläger. A skrev på ett kontrakt angående hyra av tält mellan tältuthyrningsföretaget C och B. C överlät sedan sin fordran på...
RH 2003:40: Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag är behörig att utan bemyndigande av styrelsen utfärda rättegångsfullmakt.
RH 2009:92: Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna agera för bolagets räkning före bolagsstämman, vare sig i stället för eller vid sidan av den dessförinnan behöriga...
RH 2012:30: Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning motta delgivning av ett editionsföreläggande som förenats med vite.
RH 2013:26: Fråga om en lärare anställd inom kommunen har haft en ställningsfullmakt som gett behörighet att träffa ett löpande avtal för kommunens räkning.
RH 2015:6: Tingsrättenförordnadei dom angående barns boende att förälder med ensam vårdnad om barnen skulle underteckna en fullmakt som skulle ge den andre föräldern rätt att få information rörande barnen från...
RH 2016:53: Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation