lagen.nu

Fullgörelsetalan

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En talan för att få en annan part att fullgöra något.

En fullgörelsetalan väcks av en part (käranden) för att få en annan part (svaranden) att fullgöra något, exempelvis betala pengar enligt skuldebrev eller utge viss egendom. Om talan bifalles blir domen en exekutionstitel.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fullgörelsetalan finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1984 s. 215: Talan som väckts av part om förpliktande för motparten att fullgöra betalning till tredje man har, när speciella omständigheter ej förelegat, avvisats.
NJA 1993 s. 182: Fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap 3 § RB i mål om fastställelse av varumärkesintrång och om åtgärder enligt 41 § varumärkeslagen.
NJA 1998 s. 189: Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. -...
NJA 2003 s. 158: Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda...
NJA 2008 s. 792: Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.
RH 1999:123: Innehavaren av en företagsinteckning väckte talan mot en förvärvare av den intecknade rörelsen och yrkade bl.a. att förvärvaren skulle utge i första hand ett visst belopp och i andra hand den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation