lagen.nu

Fullföljdsrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fullföljdsrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (11)

NJA 1983 s. 253: Spörsmål angående rätten att fullfölja talan i fall då HovR återförvisat utdelningsförslag i mindre konkurs till förvaltaren för upprättande av nytt utdelningsförslag enligt HovR:ns anvisningar. 185...
NJA 1983 s. 348: Kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs har ansetts icke vara behörig att på det allmännas vägnar fullfölja talan i HD i mål ang arvode till konkursförvaltare. 20 § RP.
NJA 1989 s. 262: Det i 8 kap 33 § JB angivna förbudet att föra talan mot hovrätts dom i fråga om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut angående skyldighet för part att i sådant mål förete...
NJA 1990 s. 408: Lantbruksnämnd, som i egenskap av markägare var sakägare beträffande fastighetsreglering, har ansetts ej ha rätt att föra talan mot fastighetsdomstolens utslag, varigenom enskild part ålagts att utge...
NJA 1990 s. 408: Lantbruksnämnd, som i egenskap av markägare var sakägare beträffande fastighetsreglering, har ansetts ej ha rätt att föra talan mot fastighetsdomstolens utslag, varigenom enskild part ålagts att utge...
NJA 1990 s. 457: När rätten med stöd av 7 kap 19 § 2 st andra meningen FB har ålagt en förälder betalningsskyldighet för rättegångskostnader i stället för barnet, är det bara föräldern som är behörig att överklaga...
NJA 1991 s. 733: Fråga om avvisning på grund av fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 3 st andra meningen FB.
NJA 1992 s. 84: Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
NJA 1993 s. 354: Särskild talan har inte ansetts tillåten mot beslut av vattenöverdomstolen att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande.
NJA 2012 s. 521: En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att han hade avlidit under den tid som målet handlades i hovrätten. När tingsrätten hade meddelat en friande dom, har...
RH 2007:30: Fråga om fullföljdsrätt mot beslut om förskottsbetalning av utdelning i konkurs.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation