lagen.nu

Fullföljdshänvisning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fullföljdshänvisning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 1994 nr 36: I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rättegångsinvändning under hänvisning till en skiljeklausul i ett mellan parterna ingånget anställningskontrakt. Fråga huruvida...
MÖD 2000:9: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad av nytt pelletsverk i malmförädlingsverksamheten vid Loussavaara-Kiirunavaara AB----- Koncessionsnämnden meddelade tillstånd till nytt pelletsverk med...
MÖD 2011:2: Avvisat överklagande av beslut om bildande av naturreservat-----Fråga uppkom om miljödomstolen var behörig att pröva ett överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut i ärende som gällde...
NJA 1986 s. 621: TR:ns fullföljdshänvisning vid meddelande av dom i mål, som handlagts enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden, innehöll inte upplysning om att det för prövning av fullföljd talan...
NJA 1989 s. 35: Hovrätts dom, som meddelades genom att hållas tillgänglig på rättens kansli, saknade fullföljdshänvisning och anledning fanns ej att anta att part ändå kände till vad som gällde i fråga om fullföljd...
NJA 1995 s. 707: HovR:s angivande att beslut som avses i 54 kap 15 § 1 st RB får överklagas har ansetts inte utgöra hinder mot att i HD prövas om part har rätt att överklaga beslutet. 54 kap 16 § RB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation