lagen.nu

Fullföljdsförbud

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fullföljdsförbud" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (33)

MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt trots att uppsiktsbeslut inte är överklagbara enligt 14 kap. utlänningslagen. Tillika fråga om migrationsdomstol, som är...
MIG 2010:20: Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket är inte överklagbart.
MIG 2010:3: När Migrationsverket beslutat att avslå en ansökan enligt 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) om uppehållstillstånd på grund av arbete är migrationsdomstolen förhindrad att göra...
MÖD 2005:27: Avvisning av överklagande-----Miljödomstolen fann att miljökonsekvensbeskrivningen inte kunde godtas i förevarande skick och beslutade därför att återförvisa målet till länsstyrelsen för...
NJA 1982 s. 349: Sedan TR vid prövning enligt 45 kap 8 § RB avvisat åklagares ansökan om stämning och talan fullföljts mot beslutet, fann HovR:n hinder enligt detta lagrum att uppta ansökningen inte föreligga samt...
NJA 1982 s. 823: Förbudet i 8 kap 33 § JB att föra talan mot HovR:ns dom i vissa arrendemål har ansetts inte omfatta en av HovR avgjord, som arrendetvist behandlad fråga om skadestånd enligt 3 § samma kap oavsett att...
NJA 1983 s. 177: Fullföljdsförbudet i 54 kap 7 § RB är inte tillämpligt i fall där HovR ogillat invändning om att svensk domstol överhuvud ej är behörig att uppta målet. Sedan HovR meddelat visst beslut med...
NJA 1983 s. 806: Genom beslut under rättegången lämande TR begäran av J, mot vilken åtal väckts, att viss angiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare utan bifall. Av J anförda besvär över detta beslut...
NJA 1983 s. 819: Ett av TR under rättegången meddelat interimistiskt beslut angående underhållsbidrag överklagades till HovR:n. I samband med sitt avgörande av den dit fullföljda frågan har HovR:n meddelat beslut om...
NJA 1984 s. 295: Fullföljdsförbudet i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB har ansetts omfatta även beslut som HovR i mål avseende frågor som anges i lagrummen har meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan...
NJA 1984 s. 380: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § andra meningen FB har ansetts gälla även fråga om ersättning för rättegångskostnad som uppkommit i mål angående besvär över beslut av överförmyndare.
NJA 1984 s. 550: TR har avslagit parts begäran om förordnande av viss person till biträde enligt rättshjälpslagen. Sedan HovR:n efter besvär av parten förordnat personen i fråga till biträde, har domstolsverket...
NJA 1984 s. 569: TR:s avskrivningsbeslut med anledning av återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande liksom i samband därmed meddelat beslut angående rättegångskostnad har ansetts kunna överklagas enligt 34 §...
NJA 1985 s. 438: Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen...
NJA 1985 s. 527: Sedan arrendenämnd beslutat om förlängning av arrendeavtal avseende jordbruksarrende och fastställt villkor för arrendet fullföljdes talan till fastighetsdomstolen enbart beträffande villkoren....
NJA 1986 s. 140: Förbuden i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB att fullfölja talan mot HovR:s beslut avseende bl a interimistiskt förordnande om underhåll till make och barn har ansetts inte omfatta beslut varigenom...
NJA 1987 s. 742: Talan får ej föras mot TR:s under rättegång meddelade beslut enligt 38 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) att sekretessbelagda allmänna handlingar skulle tillhandahållas domstolen.
NJA 1987 s. 89: Fullföljdsförbudet i 8 kap 33 § JB i frågor om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut, som HovR:n meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning...
NJA 1990 s. 667: Fullföljdsförbudet i 54 kap 6 § RB har ansetts ej tillämpligt på vattenöverdomstolens beslut om återförvisning av syneförrättning till förrättningsman.
NJA 1991 s. 272: Fullföljdsförbudet i 54 kap 2 § 2 st RB omfattar även det fall att överklagandet avser enbart skyldighet att ersätta försvararkostnad.
NJA 1992 s. 278: Fråga om omfattningen av överklagandeförbuden i 18 kap. 4 § första st. äktenskapsbalken och 20 kap. 12 § första st. föräldrabalken.
NJA 1992 s. 36: Fråga om tillämpning av fullföljdsförbudet i 18 kap. 4 § äktenskapsbalken.
NJA 1992 s. 511: Sedan i skadeståndsmål en av flera kärande återkallat sin talan och målet avskrivits i denna del, har HovR till TR återförvisat frågan om skyldighet för den som återkallat sin talan att ersätta...
NJA 1993 s. 389: Part har i enlighet med fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § FB ansetts inte få överklaga HovR:s dom beträffande bl a underhållsbidrag, oaktat parten fört talan även mot ett i domen intaget beslut om...
NJA 1994 s. 118: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut av HovR enligt 7 kap 19 § FB att en förälder i stället för barnet skall ersätta motpartens rättshjälpskostnader.
NJA 1994 s. 30: Sedan TR:n i dom lämnat kärandens talan utan bifall såsom uppenbart ogrundad och talan fullföljts mot domen, fann HovR:n att TR:n inte bort avgöra målet i sak utan att utfärda stämning. HovR:n...
NJA 1995 s. 336: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut om ogillande av yrkande om avvisning på grund av rättegångshinder.
NJA 1995 s. 686: HovR har undanröjt underrätts dom på grund av domvilla och visat målet åter för ny handläggning. HovR:ns beslut kan överklagas.
NJA 1995 s. 707: HovR:s angivande att beslut som avses i 54 kap 15 § 1 st RB får överklagas har ansetts inte utgöra hinder mot att i HD prövas om part har rätt att överklaga beslutet. 54 kap 16 § RB.
NJA 1996 s. 441: Förbudet i 20 kap 12 § 1 st FB att överklaga HovR:s dom eller slutliga beslut i mål om underhåll har ansetts omfatta även beslut om upphörande av allmän rättshjälp och därav föranlett beslut om...
NJA 1996 s. 676: HovR undanröjde, med hänvisning till överrättens allmänna skyldighet att sörja för att mål blir på lämpligt sätt handlagda, TR:s dom, återförvisade målet och angav att beslutet inte fick överklagas....
NJA 2001 s. 22: Sedan Jordbruksverket beslutat att en jordbrukare skulle återbetala uppburet omställningsstöd, överklagade jordbrukaren trots förbud häremot i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och...
NJA 2001 s. 282: HovR har återförvisat mål till TR:n på den grunden att TR:n felaktigt utgått från att visst förhållande var ostridigt mellan parterna. Beslutet har ansetts kunna överklagas. 54 kap. 3 § 2 st. RB. -...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation