lagen.nu

Frist

Ingen har skrivit en beskrivning av "Frist" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (29)

NJA 1981 s. 266: I 12 kap 49 § 1 och 3 st JB föreskriven tid för hänskjutande av tvist om förlängning av hyresavtal till hyresnämnden har ansetts lagligen inte kunna återställas.
NJA 1981 s. 330: Fråga huruvida klandertalan mot samfällighetsförenings stämmobeslut har väckts inom föreskriven tid har ansetts böra beaktas endast efter invändning av part. 53 § lagen om förvaltning av...
NJA 1981 s. 441: När part, som av HovR förelagts att inom viss tid från delgivning av föreläggandet slutföra sin talan, försuttit tiden, har det förhållandet, att HovR:n avgjort målet utan att ha förvissat sig härom,...
NJA 1981 s. 528: Ett i laga form under äktenskapet upprättat äktenskapsförord, innefattande gåva mellan makarna, har ansetts bli gällande i förhållande till tredje man från den tidpunkt då det ingavs till rätten,...
NJA 1981 s. 577: Ett aktiebolag i likvidation försätts i konkurs och konkursen avslutas med slututdelning. Flera år senare väcker en aktieägare skadeståndstalan mot likvidatorn. Denne invänder att aktieägarens rätt...
NJA 1981 s. 811: I samband med att hyresgäst för första gången erlade hyra till ny hyresvärd - vilket skedde inom den i 7 kap 17 § JB angivna sexmånaderstiden - meddelade han i skrift till denne att betalningen...
NJA 1981 s. 988: TR har enligt förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m översänt tredskodom till parterna. Eftersom åtgärden inte skett för delgivning har - även om...
NJA 1982 s. 121: Enskild person anförde besvär över TR:s skattebeslut och HovR:n ändrade beslutet i viss del till den klagandes förman. Kammarkollegiet, som ej överklagat TR:ns beslut, besvärade sig över HovR:ns...
NJA 1982 s. 135: I mål om återvinning enligt 35 § konkurslagen har betalning av ett belopp motsvarande omkring tolv procent av tillgångarnas värde ansetts avsevärt försämra gäldenärens ekonomiska ställning. Sedan...
NJA 1982 s. 188: I mål mellan A och B, vari part beviljats allmän rättshjälp, meddelade TR tredskodom mot B. A översände ett exemplar av tredskodomen till B för delgivning. Vid senare tidpunkt delgavs B tredskodomen...
NJA 1982 s. 301: Handelsköp. Fråga huruvida reklamation om fel i godset (ett parti potatis) skett i rätt tid. 52 § köplagen.
NJA 1982 s. 323: Föreskriften i 50 kap 1 § 1 st RB att rätten genast skall pröva om vadeanmälan rätteligen gjorts har ansetts innebära att prövningen skall äga rum senast arbetsdagen närmast efter den då vadeanmälan...
NJA 1982 s. 777: Återställande av försutten tid. Mot tvistemålsdom skulle vadetalan enligt lag fullföljas senast d 2 juli, och domen innehöll en härmed överensstämmande upplysning om fullföljdstidens slutdag. I den...
NJA 1983 s. 358: Dispensmål. När i mål om utmätning tredje man, som förelagts att väcka talan enligt 4 kap 20 § UB inom en månad från delgivning av föreläggandet, fullföljt talan rörande utmätningen till HD men...
NJA 1983 s. 418: Ansökan om återställande av försutten tid. När talan mot TR:s dom fullföljts för sent och därför avvisats, har den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor för ansökan om återställande av...
NJA 1983 s. 772: Ansökan om återställande av försutten tid. Tiden för fullföljande av talan mot dom i äktenskapsmål har återställts utom såvitt genom domen dömts till äktenskapsskillnad.
NJA 1983 s. 783: I mål om återställande av försutten tid har fråga uppkommit om utgångspunkten för beräkning av tiden för besvär över ett beslut om avslag på inteckning enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning.
NJA 1984 s. 777: I mål angående omprövning av tomträttsavgäld har det ansetts åligga rätten att enligt 34 kap 1 § RB självmant beakta, huruvida talan väckts inom den i 13 kap 11 § 2 st JB angivna tiden.
NJA 1984 s. 875: En utmätningssökande anförde besvär över kronofogdemyndighetens beslut om fördelning och utbetalning av utmätta medel. Besvären kom in efter klagotidens utgång. Kronofogdemyndigheten, som i sitt...
NJA 1985 s. 358: Underårig har genom sin mor ansökt om resning i mål om faderskap under åberopande av förhållande som inte förebragts tidigare (resultatet av ny blodundersökning). Ansökningen har inkommit till HD mer...
NJA 1985 s. 744: Enligt 35 § lagsökningslagen skall i mål om betalningsföreläggande återvinning sökas inom en månad från det utmätning ägde rum. Där fråga är om utmätning enligt 7 kap UB har återvinningsfristen...
NJA 1986 s. 484: Ansökan om återställande av försutten tid. Ansökan inkom till regeringsrätten inom den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor men tillställdes HD först efter fristens utgång. Ansökningen...
NJA 1986 s. 537: När i mål om utmätning tredje man förelagts enligt 4 kap 20 § UB att väcka talan inom en månad från delgivning av föreläggandet men delgivning inte skett har fristen, då tredje man likväl väckt...
NJA 1986 s. 95: Resning. Sedan ett faderskapsmål avgjorts genom utslag år 1925, har barnet ansökt om resning under åberopande att modern lämnat nya uppgifter om vem hon haft samlag med under konceptionstiden....
NJA 1987 s. 455: Fråga huruvida den i 58 kap 12 § RB föreskrivna fristen om tre veckor för ansökan om återställande av försutten tid skulle - när talan mot TR:ns dom fullföljts cirka fem månader för sent och därför...
NJA 1987 s. 716: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i byggnadsentreprenad har, när ej annan tidpunkt för fullgörandet av entreprenörens huvudförpliktelse än dagen för överlämnandet av byggnaden...
NJA 1988 s. 520: Frist för klander av slutredovisning i konkurs har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.
NJA 1988 s. 564: Sedan ett handelsbolag ålagts betalningsskyldighet i tredskodom, försattes bolaget i konkurs. Konkursbeslutet upphävdes senare, varvid tiden för ansökan om återvinning hade utgått. Eftersom konkursen...
NJA 1996 s. 679: Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation