lagen.nu

Forum

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En synonym till domstol som ofta används i sammansatta uttryck (forumregel, rätt forum, m.fl.)

Forum är ursprungligen ett latinskt ord som betyder torg.

10 kap. rättegångsbalken anvisar rätt domstol för tvistemål i Sverige. Dessa regler är som huvudregel dispositiva, men av 10 kap. 17 § framgår i vilka fall talan inte får väckas vid annan domstol.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Forum finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (91)

AD 1994 nr 36: I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rättegångsinvändning under hänvisning till en skiljeklausul i ett mellan parterna ingånget anställningskontrakt. Fråga huruvida...
AD 1999 nr 78: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha samma innebörd som begreppet har enligt 10 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken.
AD 2000 nr 49: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha samma innebörd som i 10 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (jfr beslutet 1999 nr 78).
MÖD 2007:31: Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.
MÖD 2011:2: Avvisat överklagande av beslut om bildande av naturreservat-----Fråga uppkom om miljödomstolen var behörig att pröva ett överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut i ärende som gällde...
NJA 1981 s. 386: Att utlänning i Sverige har sådan honom tillhörig egendom som är avsedd för hans personliga bruk under en tillfällig vistelse här har inte ansetts grunda behörighet enligt 10 kap 3 § RB för svensk...
NJA 1982 s. 315: Sjörättsmål? Innebörden av begreppet "förhållande som avses i denna lag" i 336 § sjölagen.
NJA 1982 s. 410: Tvist om ersättning för gatukostnader enligt byggnadslagen har ansetts skola prövas av fastighetsdomstol utan hinder av att talan i saken grundats på avtal.
NJA 1983 s. 177: Fullföljdsförbudet i 54 kap 7 § RB är inte tillämpligt i fall där HovR ogillat invändning om att svensk domstol överhuvud ej är behörig att uppta målet. Sedan HovR meddelat visst beslut med...
NJA 1983 s. 241: Allmän domstol har ansetts behörig att pröva underhållsskyldigs talan mot försäkringskassa om fastställelse av storleken av fordran som kassan förvärvat mot honom enligt 15 § lagen (1964:143) om...
NJA 1983 s. 359: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domstols behörighet att upptaga mål om överflyttande av vårdnaden om barn.
NJA 1983 s. 546: Fråga om allmän domstols behörighet att uppta mål vari yrkats förpliktande för statens vägverk att med avseende på allmän väg företa åtgärder till förebyggande av skada på fastighet som gränsar till...
NJA 1983 s. 573: Ett barn som i likhet med sina föräldrar är brittisk medborgare men som har hemvist i Sverige för vid svensk domstol talan om underhåll mot sin i Storbritannien bosatte fader. Svensk domsrätt har...
NJA 1985 s. 832: Vid finsk domstol väcktes talan mellan parter med hemvist i Sverige om att vissa byggnader i Finland skulle anses tillhöra käranden. Denna talan avvisades. Därefter har talan väckts i saken vid...
NJA 1986 s. 119: I tvist inför tysk domstol om utomobligatoriskt skadestånd för skada som vållats i Tyskland har svaranden, ett svenskt aktiebolag, ingått i svaromål. Bolaget har ej uttryckligen förklarat sig godta...
NJA 1986 s. 247: Fråga, om tvist är att bedöma som hyrestvist enligt 12 kap 71 § JB och därför skall upptagas av fastighetsdomstol. Hänvisning enligt 10 kap 20 § 2 st RB.
NJA 1986 s. 28: En ansökan om betalningsföreläggande bestreds av gäldenären, och målet blev på begäran av borgenären hänskjutet till rättegång för behandling i förenklad form enligt lagen (1974:8) om rättegången i...
NJA 1987 s. 198: Ett aktiebolag väckte talan mot staten och yrkade bl a att TR:n med stöd av 11 kap 14 § regeringsformen skulle förklara, att staten var förpliktad att återbetala viss skatt som bolaget erlagt. Som...
NJA 1987 s. 31: Fastighetsägaren A yrkade förpliktande för P att utge vissa pantbrev gällande i A:s fastigheter och åberopade som grund att pantbreven tillhörde honom. Tvisten har, oaktat P som grund för bestridande...
NJA 1987 s. 600: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domstols behörighet att upptaga mål om överflyttande av vårdnaden om barn.
NJA 1987 s. 689: Va-nämnden eller allmän domstol?
NJA 1987 s. 771: Iransk medborgare utlämnades från Danmark till Sverige för bl a grova narkotikabrott som begåtts i Danmark. Fråga om svensk domsrätt beträffande narkotikabrotten kan grundas på att han efter...
NJA 1988 s. 440: Konossement har ansetts sakna förmögenhetsvärde, sedan godset utlämnats utan företeende av konossementet, och har därför inte grundat forum enligt 10 kap 3 § RB.
NJA 1988 s. 538: Internationella rättsförhållanden. I mål angående överflyttande av vårdnad om barn har, när vårdnadshavaren hade hemvist i Sverige, svensk domsrätt ansetts föreligga oberoende av om barnen kunde...
NJA 1989 s. 143: Sedan skiljemannaförfarande ägt rum i Sverige mellan utländska parter utan anknytning hit, uppkommer fråga om svensk domsrätt i mål angående dels klander av skiljedomen enligt 21 § lagen (1929:145)...
NJA 1989 s. 697: Tvist mellan dödsbo efter avliden bostadsrättshavare och bostadsrättsförening om rätt till viss egendom i den med bostadsrätt upplåtna lägenheten har, med hänsyn till grunden för dödsboets talan,...
NJA 1989 s. 804: Forum vid åtal för olaga trålfiske från utländskt fartyg på svenskt sjöterritorium.
NJA 1990 s. 463: Arbetsdomstolen har enligt 2 kap 6 § 1 st lagen (1974:371) om arbetstvister hänvisat en arbetstvist till behörig tingsrätt. Med hänsyn till att parterna inte skulle vara desamma i målet vid...
NJA 1990 s. 602: Det förhållandet att frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom lagen (1902:71 s 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall prövas av administrativ myndighet har inte ansetts...
NJA 1990 s. 631: Den som har infriat ett borgensåtagande för en arrendators skyldig. heter mot jordägaren kräver arrendatorn på det utgivna beloppet. Tvisten har inte ansetts utgöra en arrendetvist som skall tas upp...
NJA 1991 s. 340: Fråga vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB om betydelsen av fastighetsforum (I), testamentsforum (II) och forum enligt samäganderättslagen (III).
NJA 1991 s. 449: För talan i stämningsmål enligt 13 kap 14 § 1 VL (1983:291) har ansetts gälla kravet att den grundas på att erforderligt vattenrättsligt tillstånd saknas eller på att vattenanläggning uppförts i...
NJA 1991 s. 670: Fråga om befrielse från skyldighet att ställa säkerhet skall, när säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken ställts för skada på grund av kvarstad, prövas av den domstol där rättegången är...
NJA 1992 s. 3: Fråga om tillämpning av 10 kap 5 § RB.
NJA 1992 s. 424: Fastighetsdomstol har ansetts inte behörig att till prövning uppta invändning om kvittning för fordran rörande vilken tvist skall upptas av allmän domstol. - Det har ålegat domstolen liksom HovR:n...
NJA 1993 s. 119: Tillämpning av 10 kap 20 § 1 st RB.
NJA 1993 s. 211: Fråga om tillämpning av 14 kap 7 a § RB på två mål om återvinning till konkursbo. Tillika fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB.
NJA 1993 s. 231: Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa stämningsansökan utan att dessförinnan pröva sin behörighet.
NJA 1993 s. 292: En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från internationellt vatten utanför Marocko dels direkt till Nederländerna dels via Danmark och Storbritannien till...
NJA 1993 s. 653: Fråga om fastighetsdomstols kompetens i tvist om skyldighet att betala ersättning för gatukostnad.
NJA 1993 s. 681: Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.
NJA 1994 s. 302: Internationella rättsförhållanden. Två makar är medborgare i Bangladesh. Hustrun har vid svensk domstol ansökt om äktenskapsskillnad. Mannen saknar hemvist i Sverige Med hänsyn till att hustrun varit...
NJA 1994 s. 442: Behörighet för allmän domstol eller administrativ myndighet att pröva frågor om kommunala elavgifter.
NJA 1994 s. 657: Tvist om rätt till ekonomiskt stöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m m och förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag...
NJA 1994 s. 81: Frågor om svensk domstols behörighet och om tillämpliga forum- och handläggningsregler avseende en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare om rätt till i utlandet sökt patent för arbetstagarens...
NJA 1995 s. 118: Fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB vid prövning av ansökan om förening av mål enligt 14 kap 7 a § RB.
NJA 1995 s. 238: Internationella rättsförhållanden. En utländsk medborgare, som saknar uppehållstillstånd i Sverige men vistats här som asylsökande i snart två år, har ansökt om äktenskapsskillnad vid svensk domstol....
NJA 1995 s. 241: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål angående vårdnad om barn.
NJA 1995 s. 770: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt vid prövning av gemensam ansökan om att vårdnad om barn skall vara gemensam.
NJA 1996 s. 202: Allmän domstol har ansetts behörig att pröva fordran som avser krav på återbetalning av utbetalat omställningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till...
NJA 1996 s. 493: I ärende om förening av mål har HD vid tillämpningen av 14 kap 7 a § RB ansett målen utgöra en enda tvist avseende fastigheter under skilda domstolar och funnit att målen borde förenas vid den...
NJA 1997 s. 196: Svensk domstol har ansetts skola pröva en i äktenskapsmål väckt fråga om vårdnad om barn, trots att barnen förts till Sverige mot vårdnadshavares vilja.
NJA 1997 s. 415: En borgensförbindelse utgör ett avtal i den mening som avses i artikel 5 punkt 1 i Luganokonventionen.
NJA 1998 s. 361: Fråga i mål om återvinning i konkurs om svensk domstols behörighet grundad på svaranden tillkommande fordran som bevakats i konkursen. 10 kap 3 § RB.
NJA 1998 s. 656: Fråga om allmän domstols behörighet att pröva tvist om återbetalning av avgifter för kommunal barnomsorg (I) respektive tvist om avgifter enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och...
NJA 1998 s. 747: Sedan en TR avvisat ett dispositivt käromål på den grunden att svaranden inte ansågs ha forum vid svensk domstol, har HovR:n efter överklagande undanröjt avvisningsbeslutet i viss del och...
NJA 1999 s. 16: Internationella rättsförhållanden. Fråga huruvida utländsk svarande i tvist rörande betalningsskyldighet har egendom i Sverige och tvisten därför kan tas upp vid svensk domstol.
NJA 1999 s. 166: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål avseende vårdnaden om barn.
NJA 1999 s. 660: Det förhållandet att en kärande till stöd för TR:ns behörighet enligt Luganokonventionen endast åberopat viss omständighet som inte medfört sådan behörighet har inte ansetts utgöra något hinder för...
NJA 1999 s. 673: Ett svenskt aktiebolag har stämt ett nederländskt bolag med yrkande att bolaget skall fullfölja ett avtal om köp av aktierna i ett annat nederländskt bolag. Fråga om svensk domstols behörighet enligt...
NJA 1999 s. 745: En talan mot facklig organisation med yrkande om skadestånd under påstående att ren förmögenhetsskada tillfogats tredje man genom otillbörligt handlande i samband med en facklig blockad har ansetts...
NJA 2000 s. 273: Den särskilda forumbestämmelsen i artikel 5.3 Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en talan om fastställelse av att viss teknik inte faller inom skyddsområdet för annans...
NJA 2000 s. 3: Bestämmelsen i 17 kap 9 § sjölagen om s k partikulärdispasch har inte ansetts utgöra hinder mot att en försäkringstagare med stöd av Luganokonventionen väcker fullgörelsetalan mot försäkringsgivaren...
NJA 2001 s. 22: Sedan Jordbruksverket beslutat att en jordbrukare skulle återbetala uppburet omställningsstöd, överklagade jordbrukaren trots förbud häremot i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och...
NJA 2001 s. 308: HD har vid tillämpningen av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken ansett mål avseende bättre rätt till fastigheter under skilda domstolar utgöra en enda tvist och funnit att målen borde förenas vid den...
NJA 2001 s. 336: En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling.
NJA 2001 s. 386: En kärande har vid svensk domstol väckt talan mot dels ett svenskt bolag, dels två bolag med säte i Finland. Talan mot de finska bolagen har avvisats då det med tillämpning av artikel 6.1 i...
NJA 2001 s. 572: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domstols behörighet att uppta mål om överflyttande av vårdnaden om barn.
NJA 2001 s. 800: Behörig företrädare för ett utländskt bolag lämnade vid besök i Stockholm ett skriftligt anbud till ett svenskt bolag. När anbudet accepterades av det svenska bolaget hade företrädaren för det...
NJA 2001 s. 813: Fråga om en nämndeman, som åtalats för brott mot tystnadsplikt, har begått brottet i utövningen av uppdraget och om åtalet därför skall väckas omedelbart i HovR. 2 kap. 2 § första stycket...
NJA 2003 s. 263: Fråga om hinder enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. HD har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av...
NJA 2003 s. 458: Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.
NJA 2003 s. 531: I samband med en i HovR väckt talan om enskilt anspråk mot domare i TR på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän....
NJA 2004 s. 891: Internationella rättsförhållanden. I tvist rörande betalningsskyldighet har allmänt förmögenhetsforum inte ansetts tillämpligt på utländsk svarande som äger aktier i svenskt aktiebolag, vari...
NJA 2005 s. 586: Käranden åberopar uppfyllelseorten för en avtalsförpliktelse som grund för domstols behörighet att uppta hans talan enligt art. 5.1 i konventionen den 27 september 1968 om behörighet och om...
NJA 2007 s. 475: Käranden har som en tredje grund påstått att hans skadeståndstalan inte stöds på det rättsförhållande som regleras i ett nyttjanderättsavtal med en skiljeklausul utan avser ett anspråk som grundas på...
NJA 2010 s. 734: Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.
NJA 2012 s. 179: När en tingsrätt har avvisat en talan därför att tingsrätten inte är rätt forum och en part har överklagat det beslutet med yrkande att hovrätten ska hänvisa målet till den tingsrätt som är behörig,...
NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
NJA 2014 s. 838: Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om...
NJA 2015 s. 218: Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.
RH 1993:114: Sedan tingsrätt inom Göta hovrätts domkrets fattat häktningsbeslut och överlämnat målet till tingsrätt inom Svea hovrätts domkrets, har Svea hovrätt funnit sig behörig att pröva besvär som anförts...
RH 1995:18: Tillämpning i visst fall av regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § rättegångsbalken.
RH 1997:100: Avtal om utländskt forum (s.k. prorogationsavtal) har ansetts träffat. Sedan talan väckts vid tingsrätt och käranden hävdat att den i avtalet utsedda domstolen inte kunde förväntas anse sig behörig,...
RH 1997:96: En fastställelsetalan grundad på ett med stöd av 28 § skuldebrevslagen kvittningsvis åberopat skadeståndsanspråk - bestående i att den ursprunglige fordringsägaren i strid med ingånget muntligt avtal...
RH 1999:50: Fråga om talan angående vårdnad avseende barn med olika hemvist kunde handläggas vid samma tingsrätt.
RH 1999:6: När en tingsrätt skall avgöra om en tvist angående vårdnad om barn är väckt vid rätt domstol är 10 kap. 18 § rättegångsbalken tillämplig.
RH 2000:95: Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ansågs skola väckas vid svarandens hemvistforum enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken, inte vid kärandebolagets...
RH 2009:51: Forum enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken (s.k. forum negotii). När ett lokalt bankkontor förmedlat en försäkring från ett försäkringsbolag inom samma koncern som banken, kan försäkringsbolaget...
RH 2010:21: Fråga om bestämmelsen i 10 kap. 8 § rättegångsbalken är tillämplig på inomobligatoriskt skadestånd.
RH 2010:67: Stockholms tingsrätt har ansetts vara en sådan särskild domstol som avses i 10 kap. 19 § rättegångsbalken när talan avser intrång i gemenskapsformgivning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation