lagen.nu

Fordringsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande.

Vanliga frågor inom fordringsrätten är om en fordran har uppstått, och i sådana fall på vilken grund (avtal, skadegörande handling, obehörig vinst, m.fl.), vad fordringens innehåll är (vad som ska presteras), vem som ska prestera (gäldenären), till vem prestation ska ske (borgenären), och under vilka förutsättningar en fordran kan upphöra (preskription).

Två särskilt viktiga delområden är skuldebrevsrätt och krediträtt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fordringsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation