lagen.nu

Fordran

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En rätt för en person att få en viss prestation (exempelvis betala pengar) av en annan person.

Den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

Borgenären kan överlåta sin fordran till någon annan, vilket kallas cession. Gäldenären får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan borgenärens godkännande.

En fordran kan preskriberas efter en viss tid (vanligen tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130)) om inte preskriptionen avbryts på något sätt, exempelvis genom att borgenären skriftligen kräver in skulden eller gäldenären på något sätt erkänner skuldens existens (jfr 5 § preskriptionslagen).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fordran finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (36)

NJA 1981 s. 1050: En företagare har överlämnat räkenskapsmaterial till en person som åtagit sig att såsom särskilt uppdrag sköta företagarens bokföring. Uppdragstagaren har ansetts inte äga retentionsrätt i materialet...
NJA 1981 s. 701: I bouppteckning har bland tillgångarna till sitt nominella värde upptagits en fordran, för vilken säkerheten utgjordes av skuldebrev på vilka gäldenären tecknat medgivande till inteckning i en...
NJA 1982 s. 641: I mål om försättande i konkurs har sökanden, en borgenär, ansetts oförhindrad att i HovR:n åberopa annan fordran till stöd för sin behörighet än som åberopats vid konkursdomstolen. Jfr 50 kap 25 § 3...
NJA 1984 s. 185: Bolaget K, som hade en fordran på bolaget A enligt revers, försattes i konkurs. A hade en fordran hos K, som fick göras gällande i konkursen. Vid tidpunkten för konkursbeslutet var emellertid K:s...
NJA 1984 s. 627: På uppdrag av köpare i Sverige öppnade svensk bank en oåterkallelig remburs med utländsk säljare som beneficient; aviserande bank var en utländsk bank. Det ålåg enligt rembursvillkoren den svenska...
NJA 1987 s. 120: En verkställande direktör i ett aktiebolag har bevakat en fordran avseende lön m m i bolagets konkurs. Direktören har med tillämpning av 29 a § 2 st 3 KL ansetts som närstående till bolaget. Som...
NJA 1987 s. 164: När försäkringsgivare utfärdat fribrev beträffande en av arbetsgivare tecknad pensionsförsäkring för arbetstagare, har arbetstagaren ansetts berättigad att i arbetsgivarens konkurs själv göra...
NJA 1987 s. 243: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i entreprenad har - enligt 1862 års preskriptionsförordning - ansetts löpa från den dag slutbesiktning slutförts. Tillika spörsmål om...
NJA 1987 s. 259: Fråga huruvida avstämningar som för två aktiebolag gjorts av deras inbördes fordringsförhållanden medfört preskriptionsavbrott beträffande det ena bolagets nettofordran mot det andra. Tillika fråga...
NJA 1987 s. 372: Fråga om tillämpning av 68 § 6 mom 3 st uppbördslagen (1953:272) vid samtidig utmätning i allmänt och enskilt mål av fordran på skatt som skall återbetalas.
NJA 1987 s. 56: Vid utmätning av en fordran på räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), vilken tillkom två personer som var betalningsansvariga för det bostadslån som var förenat med bidraget,...
NJA 1987 s. 992: För åtnjutande av förmånsrätt i konkurs för fordran på grund av hyresavtal har ansetts skola krävas, att hyresvärden kan åberopa ett vid tiden för konkursbeslutet bestående hyresförhållande. 5 § 1 st...
NJA 1989 s. 428: Sedan borgenär under åberopande av att gäldenär underlåtit att på uppmaning betala klar och förfallen skuld sökt denne i konkurs gjorde gäldenären gällande motfordran avseende skadestånd till ett...
NJA 1989 s. 577: Gåvoskattemål. En person lånade ut ett belopp till ettvart av sina barn, varvid gällde att beloppet skulle återbetalas 20 år senare och att ränta skulle betalas med en procent per år. Värdet av varje...
NJA 1994 s. 292: Den omständigheten att en fordran grundar sig på ömsesidigt förpliktande avtal har ej ansetts hindra att den omfattas av offentligt ackord.
NJA 1996 s. 737: Fråga om den tidpunkt från vilken det på grund av återköp av en utmätningsfri pensionsförsäkring föreligger en sådan fordran på försäkringsgivaren som får utmätas. 116 och 118 §§ lagen (1927:77) om...
NJA 1998 s. 361: Fråga i mål om återvinning i konkurs om svensk domstols behörighet grundad på svaranden tillkommande fordran som bevakats i konkursen. 10 kap 3 § RB.
NJA 2000 s. 372: Fråga om ansvar för medhjälp till skattebedrägeri alternativt för fordringshäleri
NJA 2002 s. 11: Ett pantbrev utgjorde säkerhet för en checkräkningskredit. Sedan den pantsatta fastigheten överlåtits förlängdes krediten i enlighet med avtalsvillkoren. Borgenärens fordran har inte ansetts bli...
NJA 2004 s. 220: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande efter skuldsaneringsbeslutet och då visar sig vara tvistig har ansetts inte undantagen från preklusionsverkan enligt 26 §...
NJA 2006 s. 439: Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige borgenärens, dvs. rembursens beneficients, konkursbo. Även fråga om...
NJA 2009 s. 291: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande i konkursen kvitta mot en huvudfordran avseende återbetalning av förskott enligt ett leveransavtal som konkursgäldenären ingått med...
NJA 2009 s. 64: Mot en gäldenärs betalningsinvändning mot krav på betalning enligt ett skuldebrev invänder borgenären att han har avräknat betalningen mot en annan fordran. Gäldenären bestrider existensen av denna...
NJA 2013 s. 1190: Avräkningsordningen. Om en gäldenär har flera skulder och en viss skuld tydligt skiljer ut sig från de övriga genom att en underlåten betalning är förenad med särskilt betungande rättsföljder för...
NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för preskription.
NJA 2013 s. 725: Tidpunkt för uppkomsten av hyresfordran och fordran avseende beställt arbete på hyresobjekt vid en tillämpning av medansvarsbestämmelsen i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.
NJA 2016 s. 1132: Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.
NJA 2016 s. 625: En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den...
RH 2002:64: Fråga om en säljare kan göra anspråk på tilläggsbetalning efter det att tidigare betalningskrav visat sig vara för lågt.
RH 2002:67: Fråga om tillämpningen av en s.k. cut-off klausul i samband med krav på grund av "ränteskruvning".
RH 2003:25: Fråga om prövning av behörighet vid konkursansökan då fordringen grundas på muntligt avtal samt fråga om fordran vid betalningsuppmaningen varit klar.
RH 2004:6: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skifteslikvid till en annan dödsbodelägare har i visst fall ansetts innebära ett preskriptionsavbrytande erkännande av återstående...
RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning.
RH 2010:82: Vid tillämpning av bestämmelserna om beneficium har en andel i en investeringsfond inte ansetts utgöra en ”annan fordran” i den bemärkelse som avses i 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken.
RH 2012:72: Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts vare sig direkt eller analogiskt tillämpliga på avtalsförhållande mellan en brödtillverkare och ett säljföretag, när...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation