lagen.nu

Felparkeringsavgift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Felparkeringsavgift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Felparkeringsavgift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (26)

NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.
NJA 2005 s. 20: Rätten att parkera bil på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd förutsätter, förutom erforderligt tillstånd, att tillståndet används på det sätt som...
NJA 2007 s. 799: En parkeringsanmärkning har inte överlämnats till fordonets förare eller ägare på platsen för den påstådda överträdelsen och inte heller fästs på fordonet. I stället har anmärkningen sänts till...
NJA 2014 s. 929: Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget...
RH 1993:113: Parkering av en taxi under några minuter - på plats där det var förbjudet att stanna - har med tillämpning av 159 a § vägtrafikkungörelsen (1972:603) ej föranlett felparkeringsavgift med anledning av...
RH 1994:44: I ett ärende om felparkeringsavgift har tingsrätten prövat ett överklagande av polismyndighetens beslut utan att dessförinnan låta åklagaren yttra sig. Förfarandet har ansetts utgöra rättegångsfel...
RH 1995:43: Den omständigheten att en parkeringsanmärkning inte har överlämnats till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet i anslutning till tidpunkten för överträdelsen av ett förbud mot...
RH 1995:72: Fråga om betydelsen av att utmärkningen av vilken eller vilka platser som var reserverade för handikappfordon inte stämde överens med föreskrifterna i vägmärkesförordningen.
RH 1995:75: För att felparkeringsavgift skall kunna utkrävas måste vägmärken och tilläggstavlor sättas upp inte bara väl synliga utan också så tydligt att de inte rimligen kan missförstås.
RH 1996:67: Frågan om bilist har kunnat förlita sig på gul kantmarkering vid parkering framför ett övergångsställe. (I och II.)
RH 1999:14: När en parkeringsanmärkning utfärdats under åberopande av att parkeringsavgift inte erlagts, har polismyndigheten inte i hovrätten fått åberopa att parkeringsbiljetten inte varit placerad på insidan...
RH 1999:71: Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att parkera avgiftsfritt på P-platsen.
RH 1999:9: Felparkerare har ansetts inte kunna undgå betalningsansvar, då anledningen till felparkeringen var att bensinen tagit slut.
RH 2001:14: Fråga om innebörden av uttrycket "vägens mitt" vid tillämpning av den undantagsbestämmelse som gäller vid parkering i s.k. T-korsning.
RH 2004:30: Fråga om en bil som har parkerats i en s.k. parkeringsficka i direkt anslutning till en körbana skall anses ha parkerats på en väg eller ej.
RH 2004:53: Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med förbud att parkera har ansetts utgöra parkering.
RH 2005:15: Betydelsen av anteckning på parkeringsanmärkning.
RH 2005:2: Fråga om förmildrande omständigheter kan medföra att betalningsansvaret för en utfärdad parkeringsanmärkning kan undanröjas har besvarats nekande.
RH 2010:58: Parkeringsanmärkning. En bilist har anträffat sin bil täckt av snö och gått hem för att hämta redskap för att skotta fram bilen. Ungefär en halv timma efter parkeringsförbudets inträde har...
RH 2012:52: Förbudet mot stannande eller parkering i 3 kap. 53 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) gäller vid parkering på den anslutningsfria sidan i en s.k. T-korsning.
RH 2013:55: Fråga om en lokal trafikföreskrift innebar ett undantag från bestämmelserna i 3 kap. 52 § trafikförordningen (1998:1276) om att stannande och parkering av fordon ska ske i såväl vägens längdriktning...
RH 2014:11: Fordon som varit uppställt i en vägficka snett mot trottoarkanten har inte ansetts vara parkerat i vägens längdriktning. Vägens längdriktning ska enligt hovrätten räknas från vägens ytterkanter,...
RH 2015:20: Lokal trafikföreskrift avseende avgiftsbelagd parkering utmed viss vägsträcka har inte ansetts utmärkt på sådan del av vägsträckan som utmärkts som ändamålsplats för lastning och lossning under viss...
RH 2015:49: Parkeringsanmärkning. Begreppet allmän plats i 3 kap. 48 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) har getts samma innebörd som i plan- och bygglagen (2010:900) vid parkeringsförbud på allmän...
RH 2018:3: En i en parkerad bil placerad parkeringsbiljett har ansetts kunna motsvara en parkeringsskiva.
RH 2018:38: Två parkeringsanmärkningar har utfärdats för samma fordon under samma dygn med ca tre timmars mellanrum utan att fordonet har förflyttats däremellan. Polismyndigheten har till stöd för att det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation