lagen.nu

Fastighetsbildning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler om fastighetsbildning finns i fastighetsbildningslagen, FBL.

Av FBL 1 kap. 1 § framgår att fastighetsbildning är en åtgärd som medför att indelningen av fastigheter ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs, eller att en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan fastighet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fastighetsbildning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (38)

MÖD 2009:10: Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsdispens för en komplementbyggnad/gäststuga med ett villkor att byggnaden inte får inredas med kök då strandskyddets syfte inte...
MÖD 2011:35: Strandskyddsdispens-----Fråga om en fastighetsreglering genomförd 1993 utgör särskilda skäl vid bedömningen av om dispens från bestämmelserna om strandskydd ska ges.
MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att få till stånd en skyddszon mot avverkning och en bättre boendemiljö genom överföring av 7 400 m² skogsmark inom...
MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommunen överklagade förrättningen. Lantmäteriet och kommunen var oeniga om resultatet av samrådet som genomförts i...
NJA 1981 s. 903: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning anförde vissa fastighetsägare besvär med yrkande i första hand att beslutet måtte undanröjs. Yrkandet har med hänsyn...
NJA 1982 s. 267: Fastighetsbildning uppfyller ej lämplighetsvillkoren i 3 kap 1 och 5 §§ fastighetsbildningslagen. Fråga om fastighetsbildningen likväl kan tillåtas enligt 3 kap 9 § samma lag på den grund att...
NJA 1982 s. 40: Fråga huruvida sökt fastighetsbildning genom klyvning och sammanläggning av jordbruksfastigheter kunde anses vara till övervägande nytta för jordbruksnäringen. 3 kap 6 § 1 st fastighetsbildningslagen.
NJA 1983 s. 657: Ansökan om återställande av försutten tid. Vid förrättning enligt anläggningslagen rörande bl a fastighet under domänverkets förvaltning kan underrättelse som från fastighetsbildningsmyndigheten...
NJA 1983 s. 683: Vid sammanträde under förrättning för fastighetsbildning tillkännagavs att avslutningsbeslut skulle meddelas viss senare dag "om ej tillstötande skäl uppkommer". Sedan beslut meddelats angivna dag,...
NJA 1983 s. 92: Jordegendom, bestående av ett flertal registerfastigheter, innehas av fyra delägare under samäganderätt. En av delägarna önskar upplösning av samäganderätten genom att sammanläggning först sker av...
NJA 1984 s. 122: Fråga huruvida avstyckning för bostadsändamål från en jordbruksfastighet bör ske. 3 kap 1 § och 6 § 2 st fastighetsbildningslagen.
NJA 1984 s. 531: Överenskommelse, träffad före anläggningsförrättning (I) eller fastighetsbildningsförrättning (II och III), har under vissa förutsättningar ansetts innebära ett medgivande enligt 16 §...
NJA 1984 s. 803: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om avstyckning från en viss fastighet förs talan av ägaren till en grannfastighet som inte berörs av själva avstyckningsåtgärden. Till grund för talan...
NJA 1985 s. 368: Enligt 2 kap 6 § 2 st fastighetsbildningslagen skall som huvudregel sökanden betala uppkomna förrättningskostnader när en förrättning inställes. När ägarbyte skett under pågående förrättning har den...
NJA 1986 s. 407: Sedan fastighetsdomstolen avvisat besvär i fastighetsbildningsmål på den grund att klaganden inte var att anse som sakägare och talan fullföljts mot beslutet, fann HovR:n att besvären hade bort tas...
NJA 1987 s. 211: Fråga huruvida köp av område av fastighet blivit ogiltigt, då ansökan om fastighetsbildning inte gjorts inom sex månader från den dag då köpekontraktet upprättades. 4 kap 7 § JB.
NJA 1989 s. 20: Genom fastighetsreglering överförde fastighetsbildningsmyndighet två fastigheter till en tredje. Regleringen medförde att en partiell nyttjanderätt i de två utplånade fastigheterna upphörde att gälla...
NJA 1989 s. 360: Fråga vid fastighetsbildning huruvida nybildad jordbruksfastighet kunde anses vara tillräckligt försedd med bostäder. 3 kap 1 §, 5 § 1 st och 6 § 1 st fastighetsbildningslagen (1970:988).
NJA 1989 s. 431: Vid fastighetsreglering för överföring av vissa områden till bebyggda tomter utanför detaljplan har likvidvärdena för de överförda områdena - med den begränsning som följer av reglerna om jämkning -...
NJA 1990 s. 800: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om avstyckning från en viss fastighet förs talan av ägare till grannfastigheter, som inte berörs av själva avstyckningsåtgärden, på den grunden att beslutet...
NJA 1990 s. 814: I 10 § lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen angiven innehavare av särskild rätt till fast egendom har ansetts ensam behörig att i egenskap av ägare till egendomen påkalla...
NJA 1991 s. 262: Fråga huruvida domstol i mål angående fastighetsreglering ägt ingå i prövning av visst förhållande, som inte åberopats av klaganden. 4 kap 7 § JB.
NJA 1991 s. 37: Genom fastighetsreglering överfördes samfälld mark till annan fastighet utan att en granne, som nyttjat två vägar och en byggnad på området, hördes i ärendet. Underlåtenheten att utreda rätten till...
NJA 1998 s. 142: Genom fastighetsreglering upphävdes ett servitut avseende rätt till överfart över en järnväg. Järnvägsövergången var enda utfart från ett fritidshus beläget på ett område av den härskande fastigheten...
NJA 1998 s. 610: En kommun överlät genom ett köpekontrakt ett område av en fastighet med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Fastän de kommunala representanter som undertecknade köpekontraktet inte var...
NJA 1999 s. 339: Fråga hur klyvning av en fastighet med jord- och skogsbruksdrift bör ske. 3 kap 1 och 5-7 §§ samt 11 kap 7 § FBL.
NJA 1999 s. 735: Fråga om bestämmelser för stadsplan och för naturreservat hindrar en avstyckning inom det område där bestämmelserna gäller. 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen.
NJA 2002 s. 613: Fråga huruvida inskrivningsmyndighets beslut om lagfart kan undanröjas när i det överklagade ärendet framkommit uppgifter som, om de hade varit kända för myndigheten, hade medfört att lagfart inte...
NJA 2004 s. 106: Fråga vid fastighetsreglering avseende uppdelning av en samfällighet på ägarfastigheterna huruvida regleringen är tillåtlig enligt 3 och 5 kap. FBL. Också fråga om fastighetsregleringen skulle...
NJA 2014 s. 228: En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fastighet enligt 49 § anläggningslagen endast om servitutet har en direkt anknytning till och är av väsentlig betydelse för...
NJA 2014 s. 545: Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastighetsreglering som har lämnats under förrättningen är starkt begränsat.
NJA 2014 s. 75: Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighet skickat underrättelse om inställande av förrättning endast till sakägaren och alltså inte till dennes ombud.
NJA 2017 s. 503: Ett fastighetsbildningsmåls juridiska eller tekniska komplexitet och stora betydelse för en enskild kan utgöra synnerliga skäl för att tillerkänna denne ersättning för ombudskostnader av staten som...
RH 2005:62: Fastighetsbildningsmål. Fastighetsreglering som innebar att ca 11,5 ha mark belägen inom detaljplan överfördes från en jordbruksfastighet för att bilda en golfbanefastighet har tillåtits. Även fråga...
RH 2006:1: Fastighetsbildningslagen. En skogsfastighet omfattande ca 364 ha delades vid avstyckning upp i fyra nya skogsfastigheter om ca 77 ha, 83 ha, 75 ha samt 129 ha. Staten ålades att betala svarandens...
RH 2007:25: Avstyckning från jordbruksfastighet har ansetts medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.
RH 2007:71: Fastighetsreglering, som innebar att ett mindre land- och vattenområde skulle överföras mellan två fastigheter, tilläts inte med hänsyn till det s.k. båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 §...
RH 2009:32: Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation